Abastament d'aigua

Aigües de Barcelona disposa d'una xarxa d'instal·lacions d'emmagatzematge, control i distribució que garanteixen l'abastament d'aigua potable amb un servei continu, la pressió adequada i la qualitat sanitària exigida.

  • 187,41 hm3 d'aigua potable distribuïda l'any
niño fregando
  • 4.624 km de canonades per a la distribució d'aigua potable
  • 91 dipòsits amb capacitat per a 464.900 m3
  • 94 centrals de bombament
  • 103 estacions remotes de telecontrol
imagen de central de control
  • 192.325 controls de qualitat diaris a la xarxa de distribució
  • 218 analitzadors online
imagen de laboratorio