Comprova si tens una fuita d'aigua a casa

Cal seguir els passos següents:

1. Identifica quina és la posició del teu comptador d'aigua.

2. Verifica que el comptador funciona correctament. Deixant oberta una aixeta del teu habitatge o local, el comptador ha d'enregistrar moviment. És a dir, l'agulla vermella de l'esfera gran o la darrera xifra vermella, en el cas de comptadors electrònics, s'ha de moure en sentit ascendent.

3. Mantén l'aixeta oberta, tanca les claus de pas del comptador i comprova que aquest no enregistra cap moviment.

4. Amb la clau de pas del comptador oberta i els serveis de l'habitatge o local tancats, durant aproximadament una hora, observa si el comptador ha enregistrat consum d'aigua. En cas afirmatiu, hi pot haver una fuita a la teva instal·lació, ja que el comptador només enregistra consum si hi passa aigua.

"Volem recordar-te que és responsabilitat teva la conservació i reparació de les avaries a les instal·lacions interiors, tal com es recull al Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l'Aigua (article 31 punt 4)".