Evolució de la demanda i del consum diari

Consum d'aigua per persona i dia a l'àrea metropolitana de Barcelona

El consum d'aigua per persona i dia a l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha anat moderant al llarg dels últims anys.

Comparativa de consum entre ciutats europees

Avui, Barcelona i l'àrea metropolitana estan entre els nuclis de població desenvolupada que menys aigua consumeixen per persona.

Variacions de la demanda

Al llarg del dia varien molt les demandes d'aigua, que es gestionen des del Centre de Control Operatiu.