Certificacions de qualitat

Aigües de Barcelona assumeix el compromís que representa gestionar els recursos naturals com un element clau en la qualitat de vida de les persones. Dins d'aquest marc, les activitats d'Aigües de Barcelona es desenvolupen establint com a principi essencial la seguretat i la salut de tothom amb qui es relaciona: clients, treballadors i treballadores, proveïdors, contractistes i altres entitats collaboradores.

Aigües de Barcelona ha estat la primera empresa responsable d'un gran abastament d'aigua que aconsegueix la certificació ISO 22000 de qualitat en la gestió preventiva del risc sanitari en la indústria alimentària.

alt de la imagen
Certificat de qualitat de l'organització (ISO 9001)

Serveis de gestió integrada del cicle de l'aigua:

· Abastament d'aigua potable, incloent-se els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge, i distribució.

· Sanejament d'aigües residuals urbanes, incloent-se els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.

· I els processos de gestió associats: control, presa de mostres i anàlisis de la qualitat d'aigües, residus, llots de depuració, sediments i lixiviats, disseny i desenvolupament de tècniques analítiques, operació i manteniment d'infraestructures i instal·lacions, gestió comercial, així com la gestió de la informació geogràfica de xarxes.

Certificat de gestió ambiental (ISO 14001)

Serveis de gestió integrada del cicle de l'aigua:

· Tractament d'aigua potable per al consum humà

· Sanejament d'aigües residuals urbanes, incloent-se els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.

· I els processos de gestió associats: control, presa de mostres i anàlisis de la qualitat d'aigües, residus, llots de depuració, sediments i lixiviats, disseny i desenvolupament de tècniques analítiques, operació i manteniment d'infraestructures i instal·lacions.

Certificat de gestió energètica (ISO 50001)

Serveis de gestió integrada del cicle de l'aigua:

· Abastament d'aigua potable, incloent-se els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge i distribució

· Sanejament d'aigües residuals urbanes, incloent-se els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.

· I els processos de gestió associats: control de qualitat i manteniment d'infraestructures i instal·lacions.

Certificat de prevenció de riscos laborals (OSHAS 18001)

Serveis de gestió integrada del cicle de l'aigua:

· Abastament d'aigua potable i recursos hídrics alternatius, incloent els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge, i distribució.

· Sanejament d'aigües residuals urbanes, incloent els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.

· I els processos de gestió associats: control de qualitat de l'aigua, operació i manteniment d'infraestructures i instal·lacions d'aigua, gestió comercial i control d'abocaments al sanejament, així com l'elaboració de projectes i l'execució d'obres.

Certificat de gestió per assegurar la innocuïtat dels aliments (ISO 22000)

Per a la captació i potabilització a l'ETAP de Sant Joan Despí i la gestió de la xarxa de transport, dipòsits d'aigua i xarxa de distribució del sistema d'abastament.

Certificat SGE 21, que acredita el Sistema de Gestió Ètica i Socialment responsable

Per a les activitats de serveis de gestió integrada del cicle de l'aigua:

· Abastament d'aigua potable i recursos hídrics alternatius, incloent els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge i distribució.

· Sanejament d'aigües residuals urbanes, incloent els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.

· I els processos de gestió associats: control de qualitat de l'aigua, operació i manteniment d'infraestructures i instal·lacions d'aigua, gestió comercial i control d'abocaments al sanejament, així com l'elaboració de projectes i l'execució d'obres.

Gestió de Continuïtat per al procés de transport dintre de la Gestió Integrada del Cicle de l'Aigua

Gestió de Continuïtat per els processos de Producció i Transport dintre de la Gestió Integrada del Cicle de l'Aigua.

El Laboratori d'Aigües de Barcelona controla de manera contínua la qualitat de l'aigua subministrada i garanteix la seva innocuïtat aplicant els mateixos principis de gestió preventiva que s'utilitzen a la indústria alimentària, seguint les darreres recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Disposa del certificat d'acreditació d'ENAC (ISO 17025) per a totes les anàlisi aplicades en la seva activitat de control. Podeu consultar també la darrera versió de l'annex tècnic amb el llistat de procediments acreditats.