Gestions de contractació

 • És una finca nova i encara no hi ha instal·lació d'aigua. Què he de fer per efectuar una nova contractació d'alta de subministrament?

  Pots fer-ho a través de la nostra Oficina en Xarxa o directament a les nostres oficines d'atenció al client.

  plegar
 • Els habitatges veïns tenen aigua, però jo no. Què he de fer per efectuar una nova contractació d'alta de subministrament?

  Pots fer-ho a través de la nostra Oficina en Xarxa o trucant al telèfon d'atenció al client 900 710 710 (de dilluns a divendres, de 08h a 20h).

  plegar
 • Tinc un habitatge particular. Quina documentació necessito per donar d'alta un subministrament?

  Necessitaràs la següent documentació:

   
  • Document que acrediti el dret a contractar el subministrament d'aigua de l'habitatge: contracte de lloguer, escriptura de propietat o opció de compra, o certificat de compra o lloguer expedit per la persona propietària o que administre l'immoble.
  • NIF/NIE de qui lo sol·licita.
  • En cas que la persona que lo sol·licita no sigui la titular del document que acrediti el dret a contractar, necessitarà aportar, juntament amb la documentació, la carta d'autorització, que es troba a la web, emplenada i signada per la persona titular del contracte de subministrament.
  • Cèdula d'habitabilitat.
  • Número de compte bancari, nom i NIF/NIE/CIF de la  persona titular per a la domiciliació del pagament de les factures.

  Documentació addicional:

  La documentació indicada és l'habitual per realitzar la contractació. De tota manera, si es considera necessari, es podrà sol·licitar documentació complementària per fer aquest tràmit.

  plegar
 • Tinc un local o empresa. Quina documentació necessito per donar d'alta un subministrament?

  Necessitaràs la següent documentació:

   
  • Document que acrediti el dret a contractar el subministrament d'aigua del local: contracte de lloguer, escriptura de propietat o opció de compra, o certificat de compra o lloguer expedit pel propietari o l'administrador de l'immoble.
  • Escriptura de poder atorgada per l'empresa o entitat titular del subministrament al sol·licitant de la contractació.
  • Còpia del NIF/NIE de l'apoderat
  • En cas que el sol·licitant no sigui la persona apoderada necessitarà aportar juntament amb l'escriptura de poders la carta d'autorització  emplenada i signada per l'apoderat de la societat* per poder contractar en nom i representació d'una societat o empresa.
  • NIF/NIE del sol·licitant
  • Epígraf de l'impost sobre activitats econòmiques
  • Número del compte bancari, nom i NIF/NIE/CIF del titular, per a la domiciliació del pagament de les factures.
  • Sol·licitud a l'AMB de l'autorització d'abocament d'aigües residuals, per als subministraments industrials que hi estiguin obligats, segons el Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals, BOP 09/02/2015.

  Documentació addicional:

  La documentació indicada és l'habitual per realitzar la contractació. De tota manera, si es considera necessari, es podrà sol·licitar documentació complementària per fer aquest tràmit.

  *Només poden signar aquesta carta d'autorització de contractació de subministrament d'aigua els apoderats de la societat o empresa amb poders suficients per autoritzar l'esmentada contractació en nom i representació de la societat. És a dir, l'administrador únic, els administradors solidaris, els administradors mancomunats (cal que totes les persones autoritzades signin la carta), el conseller delegat, l'apoderat general (només si té facultats a l'escriptura per apoderar un tercer).

  plegar
 • Quins tipus de comptadors o equips de mesura hi ha?

  Com a norma general, pels immobles amb accés directe al carrer, el càlcul i control de consums s'efectuarà mitjançant:

   
  • Bateria de comptadors: quan hi ha més d'un habitatge o local, és obligatori instal·lar un comptador per a cada un, a banda dels necessaris pels serveis comuns.
  • Comptador únic o general: quan l'immoble o finca només té un habitatge o local, en subministrament provisionals per obres i en polígons en procés d'execució d'obres, mentre no es rebin les xarxes de distribució interior.
  plegar
 • On es col·loca la bateria de comptadors?

  Les bateries de comptadors divisionaris s'instal·len en els locals o armaris destinats exclusivament a aquest efecte. Cal que els armaris estiguin situats a la zona d'ús comú de la planta baixa de l'immoble i que s'hi pugui accedir directament des de l'entrada. S'instal·la una vàlvula de retenció a l'origen de cada muntant i al seu punt de connexió amb la bateria de comptadors divisionaris per tal d'impedir retorns d'aigua a la xarxa de distribució.

  plegar
 • On es col·loca el comptador únic o general?

  Junt amb les claus de protecció i maniobra, el comptador s'instal·la en un armari o arqueta subterrània homologada per l'entitat subministradora i destinada exclusivament a aquest efecte. Se situa a la planta baixa de l'immoble, al costat de la porta d'entrada i encastat a la paret de façana de la propietat que rebrà el subministrament i, si les condicions tècniques ho permeten, amb accés directe des del carrer.

   

  Cal que l'armari o arqueta del comptador estigui perfectament impermeabilitzat i que tingui un desguàs directe al clavegueram que pugui evacuar el cabal màxim d'aigua de la connexió de servei on s'instal·la. També cal que tinguin una porta i un pany homologats per l'entitat subministradora.

  plegar
 • Puc instal·lar el comptador que vulgui?

  Segons l'article 46 del Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l'Aigua, els equips de mesura han de ser sempre d'un model homologat oficialment, establert per l'entitat subministradora.

   

  Així mateix, tal com s'indica a l'article 47 del mateix Reglament, és l'entitat subministradora qui determina el tipus d'equip de mesura, les característiques i l'emplaçament, d'acord amb les normes d'aplicació, la informació facilitada pel receptor del servei i els usos als quals està destinat.

   

  Si vols saber els criteris de selecció per a la teva instal·lació, pots consultar el document Criteris selecció equips de mesura

  plegar
 • Cal tenir un contracte de manteniment pel comptador?

  Sí. Tal com estableix l'article 54 del Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l'Aigua, junt amb el contracte de subministrament d'aigua has d'adquirir o llogar un equip de mesura homologat i tenir un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada.

  plegar
 • He d'adquirir obligatòriament el comptador a través d'Aigües de Barcelona?

  Com a titular del contracte de subministrament d'aigua, pots adquirir l'equip de mesura i contractar l'empresa especialitzada que prefereixis.

  No obstant, Aigües de Barcelona ha arribat a acords per oferir aquests serveis en nom d'empreses especialitzades, el que et permet adquirir i contractar el manteniment de l'equip de mesura homologat al mateix moment de tramitar el contracte de subministrament d'aigua.

  Si prefereixes un equip d'una altra empresa, per tal de poder gestionar l'alta de subministrament cal que ens en presentis un a les nostres oficines d'atenció al client, homologat i adequat a la teva instal·lació, i la còpia del contracte de manteniment corresponent.

  plegar
 • Qui s'encarrega de la connexió i desconnexió dels comptadors?

  La connexió i desconnexió del comptador o aparell de mesura la porta a terme l'entitat subministradora, que podrà precintar la instal·lació i és l'única autoritzada per desprecintar-la.

  plegar
 • Cal que permeti l'entrada al meu domicili del personal de l'empresa subministradora?

  Sí. Cal que els sol·licitants d'un subministrament permetin a l'entitat subministradora col·locar els elements necessaris, i també permetre l'entrada al personal autoritzat i acreditat per l'entitat, per tal de poder fer totes les comprovacions relacionades amb el subministrament.

  plegar
 • Quant temps trigaré a tenir aigua un cop feta l'alta del subministrament?

  Una vegada feta la contractació, si el teu habitatge o local té connexió d'aigua i només cal col·locar el comptador, tindràs aigua en un màxim de 4 dies hàbils. Si incomplim aquest termini, et compensarem amb 15 euros sense que hagis de reclamar res. Per a més informació, consulta la nostra Carta de compromisos.

  plegar
 • Quina duració té el contracte de subministrament?

  Els contractes de subministrament tenen una duració d'un any, i es prorroguen tàcitament llevat que ens comuniquis la voluntat de finalitzar-lo mitjançant els canals de comunicació establerts.

  plegar
 • Si faig la contractació d'un subministrament per Internet, on rebré la documentació?

  Si fas la contractació de manera no presencial, rebràs a casa teva tota la documentació corresponent per correu postal junt amb un sobre franquejat, que servirà per retornar-nos-la per correu ordinari tot adjuntant-hi el contracte signat.

  plegar
 • Haig de sol·licitar o notificar a l'entitat subministradora un augment de cabal contractat?

  Sí. Cal que els clients facin servir l'aigua subministrada en la forma i per l'ús contractat.

   

  Per tant, cal que sol·licitis a l'entitat subministradora l'autorització pertinent per a qualsevol modificació de les instal·lacions que impliqui un augment en els cabals contractats de subministrament, o qualsevol modificació en el nombre de receptors.

  plegar
 • M'he mudat de domicili. He de fer una alta nova o puc subrogar-me al contracte que hi havia anteriorment al meu nou habitatge?

  En el cas de mudances, o quan un habitatge és ocupat per una persona diferent de la que va signar el contracte de subministrament, cal fer un canvi de titularitat o un nou contracte.

   

  Pel que fa al canvi de titularitat, és una gestió gratuïta que es pot formalitzar per cessió, defunció, separació de béns i/o fusió d'empreses. Suposa una subrogació directa dels tots els drets i obligacions de l'anterior contracte de subministrament.

  plegar
 • Per quins motius se'm pot suspendre el subministrament?

  L'entitat subministradora pot suspendre el subministrament en els casos següents:

   
  • A petició teva, per baixa definitiva del subministrament. Pots fer aquesta gestió a través de la nostra Oficina en Xarxa o trucant al telèfon d'atenció al client 900 710 710 (de dilluns a divendres, de 08h a 20h).
  • Per baixa d'ofici, a requeriment de la mateixa entitat subministradora, per incompliment d'alguna de les obligacions per part de qui percep el servei.
   

  Algunes de les principals causes que poden motivar la suspensió és l'impagament de les factures dintre dels terminis establerts per l'Entitat subministradora, frau o reincidència.

   

  Per a més informació, pots consultar el Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l'Aigua.

  plegar
 • En quin plaç em restabliran el subministrament?

  El servei es restablirà com a màxim al següent dia hàbil després d'haver solucionat les causes que van originar-ne la suspensió.

  plegar