Xarxa de col·lectors

En el sistema de sanejament, la xarxa de col·lectors és el conjunt de canonades que recull les aigües residuals i pluvials i les transporta des del clavegueram municipal fins a l'estació depuradora

Més de 300 km de col·lectors metropolitans transporten 900.000 m³ d'aigües residuals diàries fins a les estacions depuradores

El sistema de sanejament s'inicia amb la recollida de les aigües residuals provinents de l'ús domèstic, comercial, industrial, sanitari o públic, a través del clavegueram, que gestiona cada municipi. El clavegueram municipal connecta amb la xarxa de col·lectors metropolitans, que transporten les aigües residuals i pluvials a les estacions depuradores. La xarxa de col·lectors també és la principal infraestructura que permet evacuar l'aigua pluvial i reduir el risc d'inundacions.

L'aigua es desplaça pels col·lectors per la força de la gravetat i quan aquesta és insuficient 33 estacions de bombament permeten elevar l'aigua fins a cotes més altes.