Visualització del contingut web Visualització del contingut web

 
 

Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Xarxa de col·lectors

En el sistema de sanejament, la xarxa de col·lectors és el conjunt de canonades que recull les aigües residuals i pluvials i les transporta des del clavegueram municipal fins a l'estació depuradora

Més de 300 km de col·lectors metropolitans transporten 900.000 m³ d'aigües residuals diàries fins a les estacions depuradores

El sistema de sanejament s'inicia amb la recollida de les aigües residuals provinents de l'ús domèstic, comercial, industrial, sanitari o públic, a través del clavegueram, que gestiona cada municipi. El clavegueram municipal connecta amb la xarxa de col·lectors metropolitans, que transporten les aigües residuals i pluvials a les estacions depuradores. La xarxa de col·lectors també és la principal infraestructura que permet evacuar l'aigua pluvial i reduir el risc d'inundacions.

L'aigua es desplaça pels col·lectors per la força de la gravetat i quan aquesta és insuficient 33 estacions de bombament permeten elevar l'aigua fins a cotes més altes.