Sanejament i depuració d'aigües residuals

L'empresa Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, constituïda per Aigües de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) gestiona directament el servei públic de sanejament d'aigües residuals a l'àrea metropolitana de Barcelona.

El sanejament inclou l'evacuació, el tractament, la regeneració i la reutilització de les aigües residuals. A més de totes les operacions associades a aquests processos, com la construcció, l'explotació i el manteniment de les estacions depuradores, la xarxa de col·lectors generals i els sistemes d'evacuació de les aigües regenerades al medi natural.

Xarxa de Col.lectors

Estacions depuradores