Transport i emmagatzematge

L'aigua potabilitzada s'ha de fer arribar a qualsevol punt del sistema d'abastament dels més d'1.350.000 clients en les condicions adequades de qualitat, quantitat i pressió les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.

Interior del dipòsit del Torreó del Tibidabo

Per poder respondre a aquesta demanda, Aigües de Barcelona disposa d'una xarxa de transport constituïda per un conjunt de conduccions, dipòsits i centrals de bombament.

Interior del dipòsit del Torreó del Tibidabo

 • Els punts d'entrada d'aigua

  L'Estació de Tractament d'Aigua Potable de Sant Joan Despí.

  L'Estació de Tractament d'Aigua Potable de Sant Joan Despí.

  La xarxa de transport s'alimenta de diferents punts, tant dels sistemes de producció propis d'Aigües de Barcelona (l'ETAP de Sant Joan Despí al Llobregat i l'estació de tractament del Besòs) com de les connexions de la xarxa bàsica regional. I es distribueix bàsicament a través de dos grans dipòsits: les instal·lacions de la Trinitat, on es rep l'aigua procedent del transvasament del riu Ter, i les instal·lacions de la Fontsanta, a la qual s'aporten els cabals del riu Llobregat tractats a la planta d'Abrera i de l'aqüífer del riu Besòs.

  plegar
 • El transport de l'aigua: conduccions, dipòsits i centrals de bombament

  Transportar aigua per a tantes persones en un terreny tan irregular com l'àrea metropolitana de Barcelona requereix un complex sistema de subxarxes interconnectades.

  El transport de l'aigua

  65 centrals elevadores per bombar l'aigua des dels punts d'alimentació, amb un cabal nominal d'impulsió total de 25,5 m3/s.

  El territori metropolità de Barcelona té una orografia molt irregular: una extensa plana vora el mar amb un pendent suau i una sèrie de turons dispersos. La serra de Collserola, que domina el conjunt, s'estén paral·lela a la línia de la costa i assoleix el seu punt culminant al Tibidabo, amb una altitud de 515 metres per damunt del nivell del mar.

  Transportar aigua per a tantes persones en un terreny irregular fa que resulti impossible disposar d'una xarxa de transport única i exigeix un sistema estructurat i planificat de subxarxes interconnectades estructurades en pisos de pressió. L'emmagatzematge d'aigua es fa en grans dipòsits situats a diverses cotes altimètriques i distribuïts per tot el territori. I el transport, mitjançant grans canonades i centrals de bombament que condueixen l'aigua fins als nuclis urbans.

  plegar
 • La importància de la pressió

  La pressió disponible a qualsevol punt d'entrega ha de ser suficient però no excessiva, per tal de poder fer un ús còmode del servei d'aigua sense perjudicar la xarxa.

  La importància de la pressió

  73 vàlvules reguladores permeten estabilitzar la pressió de servei a tot l'àmbit d'abastament.

  La pressió efectiva a qualsevol punt de subministrament depèn de la seva cota altimètrica, que resulta de la combinació de la cota del terreny on es troba la canonada de distribució i de l'altura relativa de cada planta de l'edifici.

  plegar