Bonificacions socials

Tarifa social

A Aigües de Barcelona som sensibles a les dificultats que tenen algunes persones per fer front a les despeses bàsiques de la llar i hem introduït uns criteris de tarifació social que incorporen una bonificació econòmica en el servei d'aigua per a aquells col·lectius més desfavorits.

Descarregar informació en PDF

Cànon social

El cànon social garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

En l’habitatge habitual s’aplica la tarifa reduïda (0,24 €/m³) sempre que no se superi el límit del primer tram del cànon de l’aigua (9 m³/mes). Si se supera, no s’aplica el preu de cànon social.

Per a més informació, consulta el web de l’Agència Catalana de l’Aigua .

TMTR social

La taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) social és una bonificació del 50% de la quota de la taxa per bones pràctiques en la utilització de les deixalleries i per a col·lectius desfavorits.

Per a més informació, consulta el web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona .

Taxa clavegueram (només municipi de Barcelona)

Estan exempts d’aquesta taxa els titulars beneficiaris de contractes de subministrament domiciliari d’aigua que es trobin en situació d’exclusió residencial.

Per a més informació, consulta el web de l’Ajuntament de Barcelona .

Veure també