persona rentant-se les dents

Bonificacions socials

Tarifa social

A Aigües de Barcelona som sensibles a les dificultats que tenen algunes persones per fer front a les despeses bàsiques de la llar i hem introduït uns criteris de tarifació social que incorporen una bonificació econòmica en el servei d'aigua per a aquells col·lectius més desfavorits.

Descarregar informació en PDF

Cànon social

El cànon social garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

En l’habitatge habitual es manté la tarifa del primer tram del cànon de l’aigua al preu de l’any 2010 (0,3999 €/m³). Aquesta bonificació és aplicable als consums sempre que no superin el límit del primer tram del cànon de l’aigua (9 m³/mes). Si se supera, no s’aplica el preu de cànon social.

Per a més informació, consulta el web de l’Agència Catalana de l’Aigua .

TMTR social

La taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) social és una bonificació del 50% de la quota de la taxa per bones pràctiques en la utilització de les deixalleries i per a col·lectius desfavorits.

Per a més informació, consulta el web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona .

Veure també