Preus i tarifes

El sistema tarifari d’Aigües de Barcelona es basa en:

 • Una situació d’escassetat de recursos.
 • La cobertura de les despeses d’explotació i de les inversions en infraestructures.
 • La tarifa binòmia amb trams de consum amb preus creixents.
 • Té en compte la realitat familiar, de manera que s’apliquen bonificacions en funció del nombre de persones.

El que es paga pel subministrament d'aigua inclou diferents conceptes:

 • El contracte de subministrament d'aigua (un sol pagament a Aigües de Barcelona).
 • L'equip de mesura i el seu manteniment (a l'empresa que el subministra i en fa el manteniment).
 • El servei de subministrament i el consum d'aigua (amb la factura bimestral d'Aigües de Barcelona).
 • Els tributs i altres conceptes (amb la factura bimestral d'Aigües de Barcelona).

L’import del contracte de subministrament d’aigua (tarifes vigents)

El contracte de subministrament amb Aigües de Barcelona inclou els drets de subministrament i la fiança. És un import que es paga una sola vegada quan se signa el contracte.

En el moment de fer el contracte, segons les característiques de l'habitatge, es determina el cabal que s'ha de contractar.

Per conèixer les diferents vies de contractació o per saber quins són els requisits per a la contractació d'un subministrament, prem l’enllaç enllaç següent.

Tipus d’habitatge Cabal nominal (m3/h) Drets de subministrament (€) fiança* (€)
A
0,25 29,13 21,79
B
0,33
C
0,40
D
0,50
E
0,63
F
1,00 59,74
G
1,60
H
2,50 73,2
I
4,00

*Tarifes no regulades vinculades al Reglament del Servei i no subjectes a l’aplicació de l’IVA.

Drets de subministrament publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

Cabal nominal (m 3/h) Drets de subministrament (€) Fiança* (€)
1,0 59,74 21,79
1,6
2,5 73,20
4,0

*Tarifes no regulades vinculades al Reglament del Servei i no subjectes a l’aplicació de l’IVA.

Drets de subministrament publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

Cabal nominal (m 3/h) Drets de subministrament (€)
0,25 29,13
0,4
0,63
1,00 59,74
1,6
2,5
4
6,3 192,82
10
16
25
A partir de 25 405,14
Cabal nominal (m 3/h) Fiança* (€)
0,25 21,79
0,4
0,63
1
1,6
2,5 73,20
4
6,3 107,56
10 153,46
16 287,49
25 299,48
30 418,01
40 627,91
63 877,53
100
160 1392,38
250 2366,91
400 3494,98

*Tarifes no regulades vinculades al Reglament del Servei i no subjectes a l’aplicació de l’IVA.

Drets de subministrament publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

Drets d’escomesa connexió (tarifes vigents)

En el moment de fer el contracte, en funció de la capacitat de subministrament que pot ser utilitzada pel conjunt d’usuaris d’un immoble o establiment comercial o industrial, es determina el cabal que s’ha de contractar.

És un import que es paga una sola vegada quan es signa el contracte d’escomesa connexió.

Cabal nominal (m 3/h) Drets d’escomesa (€)
2,5 940,36
4 1.559,47
10 2.360,08
25 5.139,42
30 7.784,24
63 12.755,22
250 26.560,53

Drets d’escomesa publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

Tarifes vigents per al servei de subministrament i el consum d’aigua

L’estructura tarifària del servei d’abastament té dues parts diferenciades:

 • Una part fixa, anomenada quota de servei, que es paga en concepte de disponibilitat immediata i accés permanent al servei de l’aigua.
 • Una part variable, que es paga en funció del consum i que vol fomentar l’estalvi d’aigua.
  S’apliquen preus diferents segons l’ús de l’aigua: domèstic, comunitari, comercial, industrial, municipal i subministrament per aforament.
Quota de servei

El preu de la quota de servei es determina en funció del tipus d'habitatge.

La classificació de les diferents tipologies d’habitatge es determina en funció del cabal instal·lat. S’entén per “cabal instal·lat” d’un subministrament la suma dels “cabals instantanis” corresponents a tots els aparells instal·lats en el subministrament.

D’aquesta manera, als habitatges amb més punts d’aigua els correspon una quota de servei més elevada.

Tipus d’habitatge Cabal nominal (m3/h) Quota fixa mensual (€)
A
0,25 2,60
B
0,33 6,77
C
0,40 7,67
D
0,50 11,87
E
0,63 12,80
F
1,00 18,28
G
1,60 29,64
H
2,50 42,86
I
4,00 64,87
Consum d’aigua:

Els trams de consum serveixen per facturar el servei tenint en compte el que es consumeix. Disposem d’una tarifa progressiva que ajuda a fomentar un consum responsable de l’aigua.

Tram Consum mensual Preu €/m 3
1 0-6 m 3 0,6189 €/m 3
2 7-9 m 3 1,2379 €/m 3
3 10-15 m 3 1,8568 €/m 3
4 16-18 m 3 2,4757 €/m 3
5 >18 m 3 3,0946 €/m 3

Els límites dels trams varien en funció del nombre de persones que coniuen a la llar a partir de 3 (veure més detalls a “Bonificacions” ). Els límits dels trams de consum es determinen considerant la unitat convivencial bàsica en el nostre entorn, que és de 3 persones.

Quota de servei : s’aplica en funció del cabal nominal contractat (4 nivells).

Cabal nominal (m 3/h) €/mes
1,0 10,16
1,6 15,62
2,5 23,80
4,0 37,37

Consum d’aigua : 2 trams de consum.

Intervals trams Preu €/m3
Tram1: 0-9 m 3 0,9073 €/m 3
Tram2: >9 m 3 1,8147 €/m 3

Quota de servei : s’aplica en funció del cabal nominal contractat (21 nivells).

Cabal nominal (m 3/h) Quota servei €/mes Límit tram 1 (m 3/mes)
0,25 5,29 16
0,4 8,37 25
0,60 13,30 40
1 21,05 63
1,6 33,53 100
2,5 52,89 160
4 83,87 250
6,3 132,90 400
10 210,32 630
16 335,49 1.000
25 529,03 1.600
30 619,30 1.800
40 838,66 2.500
63 1.328,97 4.000
100 2.103,11 6.300
160 3.354,65 10.000
250 5.289,99 16.000
400 8.386,56 25.000
630 13.289,47 40.000
1.000 21.030,98 63.000
1.600 33.546,35 100.000

Consum d’aigua : 2 trams de consum (el primer variable en funció del cabal contractat).

Intervals trams Preu €/m 3
Tram 1 1,2901 €/m 3
Tram 2 1,9351 €/m 3

Quota fixa mensual per habitatge:

Cabal nominal subministrament (m 3/hora) Tarifa (€/mes)
Única 9,58

Component variable:

Cabal nominal subministrament (m 3/hora) Tarifa (€/mes)
Unica 0,8532

Els tributs i altres conceptes de la factura de l'aigua

La factura d'Aigües de Barcelona inclou diferents tributs i impostos:

Cànon de l’aigua

El cànon de l’aigua és un tribut la titularitat del qual correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat de Catalunya) i el recapta Aigües de Barcelona a la factura de l’aigua en compliment de la normativa aplicable en vigor.

Trobaràs més informació sobre el cànon de l’aigua a l’Agència Catalana de l’Aigua .

Taxa de clavegueram

Als municipis de Barcelona, Montgat, Torrelles de Llobregat i Sant Climent de Llobregat la factura de l’aigua inclou la taxa municipal de clavegueram, que es recapta per compte dels respectius ajuntaments.

Taxa de Barcelona publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .
Taxa de Montgat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .
Taxa de Torrelles de Llobregat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .
Taxa de Sant Climent de Llobregat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

IVA

És un gravamen del 10% que s'aplica sobre tots els serveis del cicle de l'aigua.

Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR)

La taxa metropolitana de residus es recapta en la factura de l’aigua per compte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es destina al tractament, el reciclatge i la valorització dels residus municipals, així com la deposició del seu rebuig als punts verds o les deixalleries, les plantes de reciclatge, de compostatge i els ecoparcs.

Taxa publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

L’aprovació de les tarifes d’aigua

L' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l'òrgan responsable d'aprovar les tarifes del servei aplicables a qualsevol municipi de l'àmbit metropolità i la Comissió de Preus de Catalunya és l'organisme encarregat d'autoritzar-les. Un cop aprovades i autoritzades, les tarifes es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.