Un model de gestió integral

Responsive image

A Aigües de Barcelona proveïm aigua a prop de 3 milions de persones mitjançant una gestió integral del cicle de l’aigua de referència a tot el món.

 

A més de l’abastament, el sanejament i la depuració d’aigües residuals, prestem serveis de clavegueram, telelectura, gestió d’aigua no potable i aigües de bany, així com de conservació de fonts ornamentals.

 

Garantim una gestió responsable a través d’una xarxa d’instal·lacions distribuïdes de manera estratègica per alguns dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Activitats

Des d’Aigües de Barcelona gestionem la xarxa d’abastament dels 23 municipis següents: Badalona, Barcelona, Begues, Castelldefels, Cerdanyola, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, el Papiol, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Torrelles de Llobregat i Viladecans.

Disposem d’una xarxa d’instal·lacions d’emmagatzematge, control i distribució per garantir l’abastament d’aigua potable amb un servei continu, la pressió adequada i la qualitat sanitària exigida.

    • 187,41 hm3 d’aigua potable distribuïda a l’any
    • 4.624 km de canonades per a la distribució d’aigua potable
    • 91 dipòsits amb capacitat per a 464.900 m3
    • 94 centrals de bombament
    • 103 estacions remotes de telecontrol
    • 192.325 controls de qualitat diaris a la xarxa de distribució
    • 218 analitzadors en línia

Consulta aquí l'estat dels embassaments

Oferim una gestió integral, ordenada i responsable de la xarxa de clavegueram i del drenatge urbà, sempre en coordinació amb l’ajuntament i amb una atenció especial al manteniment preventiu.

El pla d’inspeccions i de manteniment preventiu inclou des de la neteja de la xarxa de clavegueram i dels embornals i reixes fins als desembussos i neteges urgents. També es porta a terme la gestió dels residus i el control dels abocaments, sempre d’acord amb la legislació vigent.

Des d’Aigües de Barcelona gestionem la xarxa de clavegueram als municipis de Begues, Castelldefels, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, el Papiol, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat,  Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Torrelles de Llobregat i Viladecans.

Des de l’Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, constituïda per Aigües de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), gestionem directament el servei públic de sanejament d’aigües residuals a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Això inclou l’evacuació, el tractament, la regeneració i la reutilització de les aigües residuals, a més de totes les operacions associades a aquests processos, com ara la construcció, l’explotació i el manteniment de les estacionis depuradores, la xarxa de col·lectors generals i els sistemes d’evacuació de les aigües regenerades al medi natural.

 

Des d’Aigües de Barcelona, aportem valor de qualitat turística als municipis mitjançant el control de l’estat de les platges i la gestió de la situació dels abocaments en temps real, gràcies a un sistema d’informació integral de previsió de la qualitat de les aigües i de les zones de bany (tant de la costa com de l’interior).

A més, a través de panells a les platges, per via web o en aplicacions per a dispositius mòbils, informem la ciutadania i els ajuntaments sobre les condicions de l’aigua de bany, la predicció meteorològica, l’estat del mar, la presència de meduses i la bandera atorgada a la platja. Aquest sistema (COWAMA) s’ha implantat a Barcelona i també a les platges de Sitges, Tarragona, la Costa del Sol, les illes Canàries i la Comunitat Valenciana.

Apostem per un ús més responsable, eficient i sostenible dels recursos hídrics. Per aquesta raó, aprofitem l’aigua que difícilment es pot potabilitzar (com ara l’aigua freàtica o la reutilitzada) per a altres usos: per a la neteja viària i del clavegueram o per al reg de parcs i jardins.

A Aigües de Barcelona oferim als municipis un servei integral en el disseny i la gestió de les xarxes d’aigües freàtiques per aconseguir un aprofitament màxim i sostenible d’aquestes aigües i la reutilització d’aigües depurades, i alhora garantir la rendibilitat de les inversions.

Actualment, la companyia presta aquest servei a les localitats de Begues, Castelldefels, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans.

El control de la qualitat de l’aigua que distribuïm s’efectua durant tot el procés, des de la captació, potabilització i distribució fins al sanejament posterior.

El garant que tot aquest procés tingui com a resultat una aigua sana i segura és el Laboratori d’Aigües de Barcelona, un centre de referència internacional que vetlla per la màxima qualitat de l’aigua que bevem i utilitzem.

El Laboratori està compost per un equip altament qualificat, especialitzat en biologia, química, medi ambient i salut pública, implicat en nombrosos estudis i projectes d’investigació encaminats a millorar la qualitat i la seguretat de l’aigua de consum.
 
Realitza una vigilància contínua de l’aigua subministrada, controlant tots els paràmetres exigits per la legislació nacional i europea i, a més, tot un seguit de paràmetres avançats no regulats, per a un control encara més complet del producte servit.

Un centre de qualitat per a la qualitat de l’aigua

Tots els serveis analítics del Laboratori es porten a terme d’acord amb les exigències dels sistemes de qualitat més rigorosos:

  • Acreditació ISO 17025: per a un ampli ventall de determinacions fisicoquímiques i microbiològiques en aigües de tot tipus, que inclou a més la presa de mostres.
  • Certificació ISO 9001: com a requisit d’un sistema de gestió de la qualitat i millora contínua específica per al servei d’anàlisi ofert a clients.
  • Certificació ISO 22000: el Laboratori vetlla perquè la gestió de la qualitat de l’aigua es faci d’acord amb aquest sistema de gestió preventiva, que garanteix la innocuïtat de l’aigua com la de qualsevol altre aliment.

Altres homologacions i reconeixements oficials

Aigües de Barcelona ha estat la primera empresa d’Espanya i una de les primeres del món a obtenir la certificació ISO 22000 de seguretat alimentària per a la producció i la distribució d’aigua per al consum humà, un sistema basat en els principis de l’anàlisi de perills i punts de control crítics del sector alimentari i en els plans de seguretat de l’aigua preconitzats per l’OMS (Organització Mundial de la Salut).

​Anàlisi des dels paràmetres bàsics fins a les tècniques més avançades

Microbiologia

Bacteriologia bàsica de les aigües (compliment de les normatives), Legionella, Giardia i Cryptosporidium, virus, nematodes, etc. Mètodes bacteriològics clàssics, mètodes cromogènics i fluorogènics ràpids, anàlisis per PCR, sistema de recompte per làser escàner, etc.

Química bàsica i contaminants orgànics i inorgànics

Anions per cromatografia iònica d’última generació, cromatografia gasosa acoblada a espectrometria de masses per a l’anàlisi de contaminants orgànics de rutina (sistemes de purga i trampa, StirBar, CLSA, SPE, etc.), sistemes acoblats de cromatografia líquida d’alta eficàcia i detectors d’espectrometria de masses en tàndem de triple quadripol per a l’anàlisi de contaminants emergents, metalls per plasma d’acoblament inductiu òptic (ICP-OES) i acoblament a espectrometria de masses (ICP-MS), etc.

Anàlisi de matrius complexes

Residus, llots de depuradores, aigües marines.

La telelectura és un servei que permet obtenir les lectures del comptador a distància de manera ràpida i eficaç. Ofereix la possibilitat de consultar el consum d’aigua en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Amb aquesta informació es poden detectar possibles fuites d’aigua o variacions significatives en el consum.

El servei disposa d’un sistema d’alarmes personalitzades (mitjançant correu electrònic o SMS) per detectar consums continuats o que superin el llindar mitjà de cada client. Aquests avisos específics s’activen per informar-nos de qualsevol incidència detectada en el consum: excessos per possibles fuites a la xarxa interior del domicili o variacions significatives en el consum, així com recordatoris si la situació perdura.

A l’Oficina en Xarxa es recull una relació de tots els avisos generats.

Qui es pot beneficiar del servei de telelectura?

Per poder gaudir d’aquest servei són necessaris tres requisits:

  1. Tenir instal·lat un comptador amb sistema d’emissió de lectura.
  2. Implementar una xarxa de concentradors de lectures on rebem la informació que, una vegada tractada, pugui ser consultada pels clients. (Per tal de poder realitzar aquestes instal·lacions, estem en procés de signar convenis amb tots els ajuntaments dels municipis on subministrem aigua.)
  3. Donar-se d’alta a l’Àrea de Clients d’Aigües de Barcelona.

L’àrea de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) d’Aigües de Barcelona és clau per dissenyar i desenvolupar iniciatives que contribueixin a crear un món més sostenible per a la societat.

Fomentant la innovació oberta i la intel·ligència col·lectiva a l’entitat, generem valor social, econòmic i mediambiental en tots els nostres processos i iniciatives. Si vols conèixer com integrem la innovació en els nostres projectes, consulta les memòries d’innovació.

Instal·lacions

En funcionament des del 1955, les instal·lacions s’han anat modernitzant per adaptar els processos de potabilització a les noves necessitats dels consumidors i consumidores i als estàndards de qualitat.

El 2009 es va posar en servei el tractament mitjançant membranes d’ultrafiltració i osmosi. Aquesta tecnologia suposa una barrera total per a virus i bacteris i elimina la pràctica totalitat dels compostos orgànics i inorgànics presents en l’aigua.

Aquesta estació de tractament ha permès recuperar la captació de l’aqüífer del delta del riu Besòs, un embassament natural subterrani abandonat el 1995. Ara podem controlar el nivell freàtic de l’aqüífer i estalviar moltes extraccions d’aigua que s’han de fer per evitar inundacions al metro i als aparcaments.

L’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de la Central Besòs està formada per quatre línies de tractament (una de nanofiltració i tres d’osmosi) que tracten l’aigua de l’aqüífer del Besòs i la provinent de la sèquia del Rec Comtal.

Des del 1976, el Centre de Control Operatiu d’Aigües de Barcelona és el centre neuràlgic per al subministrament d’aigua potable a prop de 3 milions de persones a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

A través del Centre, supervisem de manera permanent i ininterrompuda, les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, els paràmetres clau del servei d’abastament d’aigua. La previsió que fa de la demanda d’aigua de cada zona permet anticipar-ne les necessitats i oferir un servei continu i amb la pressió necessària. A més, permet controlar a distància les centrals d’elevació de l’aigua, els dipòsits d’emmagatzematge, les canonades de transport i les vàlvules de regulació, així com localitzar possibles fuites a la xarxa de subministrament.

Què aconsegueix el Centre de Control Operatiu

  • Optimització dels recursos hídrics
  • Màxima eficiència en el consum d’energia
  • Màxima qualitat del subministrament
  • Minimització del temps d’intervenció davant incidències

Les centrals d’elevació o impulsió permeten transportar l’aigua des de les instal·lacions bàsiques de potabilització a dipòsits elevats.

Aigües de Barcelona disposa de 94 centrals d’elevació amb un total de 193 grups motobomba, que tenen un cabal nominal d’impulsió total de 25,5 m3/s i una potència instal·lada de 24.150 kW. La xarxa s’estructura en un conjunt de pisos de pressió, amb quatre cotes piezomètriques principals: 70, 100, 130 i 200 metres.

Mentre que unes centrals d’elevació impulsen l’aigua a dipòsits, d’altres ho fan directament a la demanda dels clients. Les centrals d’elevació o impulsió més importants són les de Sant Joan Despí, Cornellà, Relleu (Sant Joan Despí), Esplugues, Finestrelles (Barcelona), Altures (Barcelona) i Cerdanyola.

99 dipòsits (93 dels quals són gestionats per Aigües de Barcelona) situats en zones elevades i amb una capacitat total de 464.900 m3 garanteixen la pressió adequada de l’aigua en tota la xarxa de distribució.

El 1909 es va inaugurar la Central Cornellà per assegurar el subministrament d’aigua a la ciutat de Barcelona, que creixia amb la urbanització de l’Eixample. Va ser la primera instal·lació per extreure aigua de l’aqüífer del riu Llobregat, que després es bombava des dels seus tres pous als dipòsits d’altura d’Esplugues de Llobregat i Collserola. Avui són 31 els pous que es gestionen a la Central.

Als anys cinquanta va arribar a subministrar el 87,5% de l’aigua de Barcelona, però l’augment de població va obligar a buscar altres fonts per garantir el subministrament a la ciutat. Actualment, els aqüífers subterranis de la Central Cornellà només representen el 10% del subministrament total d’aigua, que abans de transferir-se a la xarxa d’abastament passa per la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí. Això sí, en situacions excepcionals podria cobrir fins al 40% de les necessitats d’aigua de Barcelona i l’àrea metropolitana.

En el sistema de sanejament, la xarxa de col·lectors és el conjunt de canonades que recull les aigües residuals i pluvials i les transporta des del clavegueram municipal fins a l’estació depuradora.

El sistema de sanejament s’inicia amb la recollida de les aigües residuals provinents de l’ús domèstic, comercial, industrial, sanitari o públic, a través del clavegueram, que gestiona cada municipi. El clavegueram municipal connecta amb la xarxa de col·lectors metropolitans, que transporten les aigües residuals i pluvials a les estacionis depuradores. La xarxa de col·lectors també és la principal infraestructura que permet evacuar l’aigua pluvial i reduir el risc d’inundacions.

L’aigua es desplaça pels col·lectors per la força de la gravetat, i quan aquesta és insuficient, 33 estacions de bombament permeten elevar l’aigua fins a cotes més altes.

Tenen com a objectiu sanejar l’aigua per retornar-la al medi o per reutilitzar-la. Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, constituïda per Aigües de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), disposa de set estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). Coneix-ne tots els detalls aquí.

EDAR Besòs
Situada al Fòrum de Barcelona, és una de les depuradores cobertes integrades al teixit urbà més grans del món i la de més capacitat de processament de Catalunya, amb 525.000 m³/dia.

Tracta les aigües de més de la meitat de la població de l’àrea metropolitana: Badalona, Barcelona (3/4 parts), Montgat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Tiana i part de Montcada i Reixac.

D’ençà de 2005 funciona amb tractaments biològics.

Aquesta instal·lació, juntament amb l’emissari submarí per al retorn de l’aigua depurada al mar a tres quilòmetres de la línia de costa, han contribuït a la recuperació del litoral metropolità.

La integració harmoniosa de les instal·lacions i els sistemes molt sofisticats de renovació d’aire i de rentatge químic d’olors han estat clau per reduir els impactes ambientals associats a la depuració en aquest espai urbà on hi ha una plaça pública, hotels, oficines i habitatges.


EDAR Llobregat
Situada al Prat de Llobregat, és una de les plantes de sanejament d’aigües residuals més grans i modernes d’Europa, que pot tractar 315.000 m³/dia, l’equivalent a l’ús d’aigua de més d’1.700.000 habitants.

Tracta les aigües de Barcelona (1/4 part), Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat (parcialment), Santa Coloma de Cervelló i Sant Just Desvern (parcialment).

Inclou una de les estacions de regeneració d’aigua més importants del món, que aplica el tractament d’ultrafiltració i osmosi. La qualitat de l’aigua obtinguda és tan alta que es pot infiltrar a l’aqüífer del Llobregat. Així s’augmenten els recursos hídrics amb uns 50 milions de litres l’any, que contribueixen a evitar la intrusió salina.

A més, el tractament d’eliminació de nutrients iniciat el 2006 redueix el risc d’eutrofització (creixement desmesurat d’algues i microorganismes) al riu Llobregat i al litoral.

En el tractament de fangs es genera biogàs, que aporta el 40% de l’energia que la depuradora necessita per funcionar.EDAR Gavà-Viladecans
La planta de sanejament d’aigües residuals de Gavà-Viladecans té capacitat per tractar 64.000 m³/dia, l’equivalent a l’ús de l’aigua de 375.000 habitants i les activitats econòmiques associades.

La depuradora dona servei als municipis de Castelldefels, Gavà, Sant Climent de Llobregat, part de Sant Boi de Llobregat, Viladecans i el barri de les Botigues de Sitges.

La depuradora de Gavà-Viladecans s’està reformant per ampliar i millorar el tractament, amb l’objectiu de regenerar un cabal equivalent a la meitat de la capacitat de tractament de la planta que es podrà reutilitzar per a diversos usos agrícoles i urbans.

La reforma també incorpora el tractament d’eliminació de nutrients, que redueix el risc d’eutrofització (creixement desmesurat d’algues i microorganismes) al Delta del Llobregat, a la llacuna de la Murtra i al litoral.

La depuradora disposa d’un emissari submarí d’un quilòmetre i mig de llarg, que aboca l’aigua depurada lluny de la costa. El retorn d’aigua depurada evita la intrusió d’aigua salina al Delta del Llobregat i a la llacuna de la Murtra.

Finalment, amb el procés de tractament de fangs es genera biogàs, que aporta el 40% de l’energia que la depuradora necessita per funcionar.


EDAR Sant Feliu
La depuradora de Sant Feliu de Llobregat té capacitat per tractar fins a 64.000 m³/dia, l’equivalent a l’ús de l’aigua de 375.000 habitants i les activitats econòmiques associades.

Dona servei a Sant Feliu de Llobregat, catorze localitats més del Baix Llobregat i el barri de la Floresta de Sant Cugat del Vallès.

La depuradora de Sant Feliu de Llobregat s’està remodelant per incloure-hi l’eliminació de nutrients, que reduirà el risc d’eutrofització (creixement desmesurat d’algues i microorganismes) al riu Llobregat i al litoral.

També s’està millorant el tractament amb un tanc de floculació previ a la filtració amb sorres, que permetrà reutilitzar l’aigua per al reg agrícola. I finalment, amb el procés de tractament de fangs es genera biogàs, que aporta el 40% de l’energia que la depuradora necessita per funcionar.EDAR Montcada i Reixac
Té capacitat per tractar 73.000 m³/dia, l’equivalent a l’ús de l’aigua de 425.000 habitants i les activitats econòmiques associades.

Dona servei a la conca metropolitana del riu Besòs: Montcada i Reixac (gairebé tot), Sant Cugat del Vallès (gairebé tot), Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Badia del Vallès i Barberà del Vallès.

Actualment prop de 2 hm³/any d’aigua depurada es reutilitzen per al manteniment de zones humides urbanes.

Una altra part de l’aigua tractada s’aboca als aiguamolls del Besòs propers, que acaben de depurar-la. L’efecte dels aiguamolls és equivalent al tractament d’eliminació de nutrients que es fa en altres depuradores i que també s’hi incorporarà aviat.

Properament es preveu incorporar-hi un nou tractament de fangs amb mitjans biològics per digestió anaeròbica, que generarà biogàs per al funcionament de la depuradora.


 
EDAR de Begues
Aquesta instal·lació, posada en marxa el 2005, pot tractar un cabal de 1.200 m³/dia i també els fangs obtinguts.

Tot i ser de petites dimensions, gràcies al seu disseny modern i l’ús de tractaments avançats, permet minimitzar l’impacte sobre el medi natural i retornar l’aigua tractada a la riera de Begues amb la qualitat que exigeix aquest entorn natural.

El sistema de depuració no té tractament primari, així que després del pretractament l’aigua va directament a un reactor biològic de cinc compartiments, on passa per les fases anaeròbiques, anòxiques i aeròbies, que fomenten el desenvolupament de diversos bacteris que degraden la matèria orgànica i eliminen els nutrients (fòsfor i nitrogen).

Gràcies a aquests tractaments, es redueix el creixement desmesurat d’algues i microorganismes, que es coneix com eutrofització i que perjudica greument l’ecosistema perquè esgota l’oxigen de l’aigua i impedeix la vida d’altres espècies.

Els fangs derivats del tractament anterior són molt escassos i per això el tractament consisteix a espessir-los i enviar-los a la depuradora de Gavà-Viladecans o bé a deshidratar-los a la mateixa depuradora.


 
EDAR de Vallvidrera
La depuradora de Vallvidrera és una de les plantes de sanejament d’aigües residuals i pluvials més petites, amb capacitat per tractar 1.100 m³/dia, l’equivalent a l’ús de 5.500 habitants.

Aquesta planta, remodelada completament, incorpora una avançada tecnologia que permet mantenir la qualitat de l’aigua que es retorna a la riera de Vallvidrera i preservar l’àrea natural protegida de Collserola.

Les dimensions reduïdes de la planta fan que els processos de depuració siguin semiautomatitzats i totes les operacions d’aquesta planta es controlen des de la depuradora de Sant Feliu de Llobregat. Els fangs derivats del tractament es deshidraten i s’envien a la depuradora de Sant Feliu de Llobregat.

També aplica l’eliminació de nutrients i així redueix el risc d’eutrofització, que provoca el creixement desmesurat d’algues i microorganismes que esgoten l’oxigen de l’aigua i impedeixen la vida d’altres espècies a la riera.

 

Aigües de Barcelona disposa de quatre emissaris submarins: dos amb tractament biològic a la depuradora del Besòs, un a la depuradora de Gavà-Viladecans i un amb tractament terciari a la depuradora de Baix Llobregat.

L’emissari submarí és una infraestructura que permet conduir les aigües residuals a través d’una canonada fins a enterrar-les al llit marí. Una vegada allà, la salinitat, la temperatura, la radiació ultraviolada i els corrents marins participen en el procés químic, físic i biològic de les aigües per reduir la càrrega orgànica i bacteriana, és a dir, actuen com un desinfectant de l’aigua.