Compromisos, qualitat i avaluació del servei

En data 6 de novembre de 2013 l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Aigües de Barcelona van signar un nou Acord Marc, de caràcter plurianual, amb la finalitat de regular eficientment el servei de subministrament d’aigua (potable i no potable) que es presta a la ciutadania, així com el sanejament en alta i la regeneració d’aigües depurades, posant en valor l'exigència de qualitat en la prestació del servei.

El present Acord Marc pretén garantir un elevat nivell de servei del conjunt d'elements que componen la seva prestació. Amb aquesta finalitat, s’han definit uns indicadors de gestió per determinar el nivell objectiu de servei, alinear els objectius interns d'Aigües de Barcelona amb l'objectiu principal d'oferir un servei de qualitat, impulsar la millora contínua i permetre a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a través d'una informació fiable i periòdica, avaluar periòdicament l'entitat subministradora.

Els esmentats indicadors de gestió s'agrupen en les àrees d'activitat bàsiques del servei i tenen per finalitat establir criteris per tal d'aconseguir millores en cadascuna d’elles.

Dins l’àmbit del subministrament d’aigua en baixa, les quatre àrees d'activitat definides, així com els seus indicadors, tenen assignada una ponderació en funció del seu pes específic respecte a la totalitat dels indicadors de subministrament d’aigua, i respon als objectius establerts per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Igualment, dins l’àmbit del sanejament, les tres àrees d’activitat definides, així com els seus indicadors, tenen també assignada una ponderació en funció del seu pes específic dins l’àmbit del sanejament.

Indicadors dins l’àmbit del subministrament d’aigua:

a) QUALITAT DE L’AIGUA

Aquesta àrea té un pes específic dins l’àmbit del subministrament d’aigua del 25%, i els objectius es focalitzen en la millora de la qualitat organolèptica de l’aigua, així com en la gestió preventiva del risc sanitari.

b) GESTIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT

Aquesta àrea té un pes específic dins l’àmbit del subministrament d’aigua del 20%. Està focalitzada en aspectes d’eficiència, tant energètica com del procés de tractament.

c) GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT I GESTIÓ DEL SERVEI

Aquesta àrea té un pes específic dins l’àmbit del subministrament d’aigua del 35%, i se centra en aspectes bàsics com la garantia de la continuïtat del servei, la pressió i la precisió del mesurament.

d) QUALITAT EN L’ATENCIÓ AL CLIENT

Aquesta àrea té un pes específic dins l’àmbit del subministrament d’aigua en baixa del 20%, i es focalitza a donar resposta ràpida i adequada als clients a través de qualsevol canal de contacte, així com en la qualitat de la facturació.

Indicadors dins l’àmbit del sanejament:

e) QUALITAT DE L’AIGUA TRACTADA

Aquesta àrea té un pes específic dins l’àmbit del sanejament del 50%, i es focalitza en el compliment de la qualitat de l’aigua tractada en les instal·lacions del servei de sanejament.

f) GESTIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT

Aquesta àrea té un pes específic dins l’àmbit del sanejament del 35%. Està focalitzada en aspectes d’eficiència, tant energètica com en paràmetres ambientals, especialment dels fangs i de la quantitat d’aigua regenerada que es produeix.

g) QUALITAT DE L’AIGUA REGENERADA

Aquesta àrea té un pes específic dins l’àmbit del sanejament del 15%, i es focalitza en el grau de compliment dels diferents paràmetres de qualitat de l’aigua regenerada.