Contractes i Convenis

Responsive image

Normativa aplicable

Normativa aplicable en contractació

Aigües de Barcelona queda compresa en l’àmbit subjectiu d’entitats contractants de l’article 3.1 de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, que regula els procediments especials de contractació en aquests sectors, atès que, sense ser organisme de dret públic ni empresa pública, és una societat mercantil que té, d’una banda, un dret especial de prestació del servei públic d’abastament d’aigua en l’àmbit territorial de l’àrea metropolitana de Barcelona, i de l’altra, el dret exclusiu de prestació del servei públic de sanejament d’aigües residuals en el mateix àmbit. La consideració d’Aigües de Barcelona com a entitat contractant consta prevista, així mateix, a la Disposició Addicional Segona de la mateixa Llei 31/2007.

Per tant, Aigües de Barcelona queda subjecta a aquesta normativa, així com a totes les normes de la Directiva 2014/25/UE que tinguin efecte directe. En aquest sentit, s’ha de precisar que el llindar econòmic que determina que cal observar la Llei 31/2007 i Directiva 2014/25/UE és el següent:

OBRES quan el seu valor estimat sigui IGUAL o SUPERIOR a 5.350.000 euros (IVA no inclòs).

SERVEIS i SUBMINISTRAMENTS quan el seu valor estimat sigui IGUAL o SUPERIOR a 428.000 euros (IVA no inclòs).

Categoria especial de SERVEIS (ex.: seguretat i vigilància/serveis jurídics/serveis culturals) quan el seu valor estimat sigui IGUAL o SUPERIOR a 1.000.000 euros (IVA no inclòs).

Per a la resta de contractacions, Aigües de Barcelona, de forma lliure i voluntària, ha establert uns procediments interns (estipulats en el document “Normes Internes de Contractació – Procediments de Gestió de Compres”) que aplica principalment a les contractacions a les quals no correspon aplicar la Llei 31/2007 i Directiva 2014/25/UE.

Procediments de contractació

Licitacions en curs

Codi de conducta de proveïdors

Aigües de Barcelona és un empresa altament compromesa amb la millora de la qualitat de vida de les persones i la generació de valor per a tots els seus grups de relació, tal com queda establert explícitament en la missió de l'empresa. En aquest sentit, Aigües de Barcelona considera que cal tenir en compte les sensibilitats del seu entorn, i per a això ha identificat els seus grups de relació, amb els quals s'ha compromès, i desenvolupa actuacions enfocades a la millora contínua.

Concretament, Aigües de Barcelona ha fixat els següents compromisos respecte dels seus proveïdors:

Establir relacions basades en els principis d'integritat i honestedat.

Promoure la transparència en les relacions i mantenir criteris objectius de selecció.

Fomentar les pràctiques de sostenibilitat en aquest col·lectiu.

Codi de Conducta del Proveïdor

Relació de contractes adjudicats

Dades de contacte

Contractació
C/ General Batet, 1-7
08028 Barcelona
contractacioab@aiguesdebarcelona.cat