Una cultura d’equitat

Responsive image

El principi d’equitat i el respecte efectiu a la diversitat formen part dels principis orientadors de la nostra activitat. La diversitat és en si mateixa una riquesa que mereix ser preservada i fomentada en tots els àmbits de l’organització.

A Aigües de Barcelona ja fa temps que treballem per fomentar una cultura de respecte a la diferència, ja siguin diferències ètniques, religioses, sexuals, polítiques o de qualsevol altre tipus.

Principis inspiradors de les polítiques d’equitat
 

 • Fomentem el respecte a la diferència amb polítiques que promouen una major diversitat.
 • Disposem de polítiques actives per combatre situacions de discriminació.
 • Creiem en el talent com a principal criteri per a la contractació i la promoció. Amb l’objectiu d’evitar situacions de discriminació laboral i retributiva i per tal d’aconseguir una composició paritària dels òrgans de direcció.
 • Integrem les persones amb discapacitat física, sensorial, psíquica i intel·lectual.
 • Vetllem per la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, sense distinció de gènere i promovent noves formes de treball flexibles.
 • Usem un llenguatge no discriminatori i en fomentem l’ús entre tota la plantilla.
 • Els nostres perfils professionals són públicament recognoscibles i basats en la igualtat, el mèrit, la diversitat, l’excel·lència i la creativitat.

El nostre compromís ha estat reconegut per diferents administracions i entitats

 1. Empresa familiarment responsable: Homologació atorgada per la Fundació Másfamilia que acredita el model aplicat per l’empresa per a la gestió de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral en grans i mitjanes entitats.
 2. Distintiu d’Igualtat a l’Empresa: Distintiu del Ministeri de Sanitat, marca d’excel·lència que s’atorga a les empreses que destaquen en l’aplicació de polítiques d’igualtat de tracte i oportunitats de dones i homes en les condicions de treball, els models d’organització i altres àmbits, com els serveis, productes i publicitat de l’empresa.
 3. Empreses per una societat lliure de violència de gènere: Adhesió a la iniciativa del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat per promoure la sensibilització sobre la violència de gènere, amb la finalitat de prevenir-la.
 4. Segell Làbora: Atorgat per la ciutat de Barcelona com a Empresa Responsable i que certifica la seva col·laboració en la contractació de persones en situació de vulnerabilitat, vetllant per la igualtat d’oportunitats a la ciutat de Barcelona.
 5. Conveni “Más mujeres y mejores empresas”: Signat amb el Ministeri de Sanitat , per a l’adopció de mesures per augmentar la presència de les dones en llocs directius i comitès de direcció.
 6. Distinció per part de la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) per la seva participació al projecte Jove Valor, que té com a objectiu la inserció laboral de joves en situació de vulnerabilitat.
 7. Pacte del temps de Barcelona: Empresa adherida a aquesta iniciativa municipal que impulsa accions en l’àmbit dels usos del temps que contribueixin a la reducció de les desigualtats socials, la millora de la qualitat de vida i la promoció d’una economia plural al servei de les persones.

Treballem per promoure una igualtat efectiva

 

Igualtat entre homes i dones:

 • En 2015 es va signar el primer Pla d’Igualtat d’Aigües de Barcelona, que vetlla per la promoció de la igualtat real i efectiva entre homes i dones, evitant qualsevol tipus de discriminació laboral.
 • Concessió del distintiu “Igualtat a l’Empresa” 2016 per part del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, com a marca d’excel·lència que reconeix Aigües de Barcelona com a empresa que destaca en el desenvolupament de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, mitjançant la implementació de plans i mesures d’igualtat.

 

Accés a l’ocupació i integració de joves i col·lectius desfavorits:

 • Col·laborem amb el Projecte de Vida Professional (Barcelona Activa), que busca apropar els joves de la comunitat local al món laboral, visitant instal·lacions d’empreses de referència. A més, participem en l’Espai Làbora, un programa de foment de l’ocupació de persones amb dificultats per accedir al mercat laboral.
 • Reconeixement d’Aigües de Barcelona com a Organització Responsable, amb la concessió del Segell Làbora 2017 i 2018 per part de l’Ajuntament de Barcelona, que acredita la seva col·laboració amb el programa Làbora a través de la contractació de persones en situació de vulnerabilitat, vetllant per la igualtat d’oportunitats de la ciutadania de Barcelona.

 

Integració de les persones amb diversitat funcional:

 • Mitjançant un acord amb la Fundació Prevent, oferim accions formatives i d’acompanyament a treballadors i treballadores amb discapacitat, així com de suport professional a l’equip implicat en la gestió de la diversitat funcional a la companyia.

Conciliació de la vida personal, familiar i laboral:

 • En col·laboració amb la Fundació Prevent, oferim un conjunt d’accions formatives i d’assessorament en qüestions de conciliació entre vida professional i familiar.
 • Obtenció el desembre de 2017 del certificat en conciliació atorgat per la Fundació Másfamilia, que certifica Aigües de Barcelona com a empresa flexible i responsable segons el model de gestió EFR, que respon a una nova cultura sociolaboral i empresarial basada en la flexibilitat, el respecte i el compromís mutus.

Treballem per combatre la violència de gènere

Col·laborem amb el Ministeri de Sanitat, per promoure la sensibilització sobre la violència de gènere.

A través de comunicació interna, difonem a tota la plantilla els drets específics dirigits a les dones víctimes de la violència de gènere, amb la finalitat de prevenir-la.

Ens sumem al grup d’“Empreses per una societat lliure de violència de gènere”.

Fomentem el lideratge femení

Fomentem el desenvolupament professional de les dones de l’organització mitjançant la participació en diferents programes:

 • Participació en el programa Lidera, un programa de Barcelona Activa que ofereix acompanyament a totes les dones que volen créixer professionalment.
 • Participació en Talentia360 Mujeres Directivas, programa formatiu de l’Escola d’Organització Industrial en col·laboració amb l’Institut de la Dona i per la Igualtat d’Oportunitats.
 • Participació en el programa Bootcam Impulsa per a dones directives.