Una cultura d’equitat

Responsive image

El principi d’equitat i el respecte efectiu a la diversitat formen part dels principis orientadors de la nostra activitat. La diversitat és en si mateixa una riquesa que mereix ser preservada i fomentada en tots els àmbits de l’organització.

A Aigües de Barcelona ja fa temps que treballem per fomentar una cultura de respecte a la diferència, ja siguin diferències ètniques, religioses, sexuals, polítiques o de qualsevol altre tipus.

Principis inspiradors de les polítiques d’equitat
 

 • Fomentem el respecte a la diferència amb polítiques que promouen una major diversitat.
 • Disposem de polítiques actives per combatre situacions de discriminació.
 • Creiem en el talent com a principal criteri per a la contractació i la promoció. Amb l’objectiu d’evitar situacions de discriminació laboral i retributiva i per tal d’aconseguir una composició paritària dels òrgans de direcció.
 • Integrem les persones amb discapacitat física, sensorial, psíquica i intel·lectual.
 • Vetllem per la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, sense distinció de gènere i promovent noves formes de treball flexibles.
 • Usem un llenguatge no discriminatori i en fomentem l’ús entre tota la plantilla.
 • Els nostres perfils professionals són públicament recognoscibles i basats en la igualtat, el mèrit, la diversitat, l’excel·lència i la creativitat.

El nostre compromís ha estat reconegut per diferents administracions i entitats

 1. Empresa familiarment responsable: Homologació atorgada per la Fundació Másfamilia que acredita el model aplicat per l’empresa per a la gestió de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral en grans i mitjanes entitats.
 2. Distintiu d’Igualtat a l’Empresa: Distintiu del Ministeri de Sanitat, marca d’excel·lència que s’atorga a les empreses que destaquen en l’aplicació de polítiques d’igualtat de tracte i oportunitats de dones i homes en les condicions de treball, els models d’organització i altres àmbits, com els serveis, productes i publicitat de l’empresa.
 3. Empreses per una societat lliure de violència de gènere: Adhesió a la iniciativa del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat per promoure la sensibilització sobre la violència de gènere, amb la finalitat de prevenir-la.
 4. Segell Làbora: Atorgat per la ciutat de Barcelona com a Empresa Responsable i que certifica la seva col·laboració en la contractació de persones en situació de vulnerabilitat, vetllant per la igualtat d’oportunitats a la ciutat de Barcelona.
 5. Conveni “Más mujeres y mejores empresas”: Signat amb el Ministeri de Sanitat , per a l’adopció de mesures per augmentar la presència de les dones en llocs directius i comitès de direcció.
 6. Distinció per part de la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) per la seva participació al projecte Jove Valor, que té com a objectiu la inserció laboral de joves en situació de vulnerabilitat.
 7. Pacte del temps de Barcelona: Empresa adherida a aquesta iniciativa municipal que impulsa accions en l’àmbit dels usos del temps que contribueixin a la reducció de les desigualtats socials, la millora de la qualitat de vida i la promoció d’una economia plural al servei de les persones.

 

 

Treballem per promoure una igualtat efectiva

 

Igualtat entre homes i dones:

 • En 2015 es va signar el primer Pla d’Igualtat d’Aigües de Barcelona, que vetlla per la promoció de la igualtat real i efectiva entre homes i dones, evitant qualsevol tipus de discriminació laboral.
 • Concessió del distintiu “Igualtat a l’Empresa” 2016 per part del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, com a marca d’excel·lència que reconeix Aigües de Barcelona com a empresa que destaca en el desenvolupament de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, mitjançant la implementació de plans i mesures d’igualtat.

 

Accés a l’ocupació i integració de joves i col·lectius desfavorits:

 • Col·laborem amb el Projecte de Vida Professional (Barcelona Activa), que busca apropar els joves de la comunitat local al món laboral, visitant instal·lacions d’empreses de referència. A més, participem en l’Espai Làbora, un programa de foment de l’ocupació de persones amb dificultats per accedir al mercat laboral.
 • Reconeixement d’Aigües de Barcelona com a Organització Responsable, amb la concessió del Segell Làbora 2017 i 2018 per part de l’Ajuntament de Barcelona, que acredita la seva col·laboració amb el programa Làbora a través de la contractació de persones en situació de vulnerabilitat, vetllant per la igualtat d’oportunitats de la ciutadania de Barcelona.

 

Integració de les persones amb diversitat funcional:

 • Mitjançant un acord amb la Fundació Prevent, oferim accions formatives i d’acompanyament a treballadors i treballadores amb discapacitat, així com de suport professional a l’equip implicat en la gestió de la diversitat funcional a la companyia.

Conciliació de la vida personal, familiar i laboral:

 • En col·laboració amb la Fundació Prevent, oferim un conjunt d’accions formatives i d’assessorament en qüestions de conciliació entre vida professional i familiar.
 • Obtenció el desembre de 2017 del certificat en conciliació atorgat per la Fundació Másfamilia, que certifica Aigües de Barcelona com a empresa flexible i responsable segons el model de gestió EFR, que respon a una nova cultura sociolaboral i empresarial basada en la flexibilitat, el respecte i el compromís mutus.

 

Treballem per combatre la violència de gènere

Col·laborem amb el Ministeri de Sanitat, per promoure la sensibilització sobre la violència de gènere.

A través de comunicació interna, difonem a tota la plantilla els drets específics dirigits a les dones víctimes de la violència de gènere, amb la finalitat de prevenir-la.

Ens sumem al grup d’“Empreses per una societat lliure de violència de gènere”.