null Aigües de Barcelona redueix les seves emissions de CO2 un 42,86% respecte de l’any 2015

Aigües de Barcelona ha reduït un 42,86% la seva petjada de carboni, un indicador que mesura les emissions directes i indirectes de gasos amb efecte d’hivernacle produïdes per un producte o servei al llarg del seu cicle de vida. Això s’extreu de la Memòria de Sostenibilitat de la companyia, en la qual es desgranen les principals mesures adoptades per aconseguir aquesta disminució, com ara la compra d’energia lliure d’emissions, mesures d’eficiència energètica, la producció d’energia verda i la mobilitat sostenible. 

Des del 2012 es calcula la petjada de carboni de la companyia, revisada i verificada d’acord amb la norma ISO 14064, seguint la guia de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. La generació pròpia d’energia provinent de fonts alternatives als combustibles fòssils ha ajudat a reduir la petjada de carboni i a donar una segona vida als residus que es generen en gran volum.


Cap a una mobilitat sostenible

Aigües de Barcelona també impulsa mesures per liderar la transició cap a la mobilitat sostenible. Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre, cal recordar que el transport és un dels sectors més contaminants: aporta més d’una quarta part de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, segons l’últim estudi de l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA). Aigües de Barcelona entén que la substitució dels vehicles de combustió per vehicles elèctrics és una de les millors alternatives per reduir les emissions de CO2 i combatre així el canvi climàtic. Per això, l’any 2014 va iniciar la transició de la flota de vehicles convencionals (cotxes de combustió) a cotxes 100% elèctrics i la transformació de les infraestructures dels edificis. Des d’aleshores, s’ha anat ampliant progressivament la flota de vehicles elèctrics fins a un total de 132 l’any 2019, la qual cosa ha comportat també l’ampliació de la infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics.


Avançant cap a un model d’economia circular

L’aposta per una estratègia basada en l’economia circular és un dels pilars de la companyia per adaptar-se al canvi climàtic i mitigar-lo. En aquest sentit, a més de treballar per minimitzar la generació de residus i valoritzar-los, es posa el focus a reaprofitar-los amb un doble objectiu: reduir el volum de residus gestionat i reduir el consum de recursos no renovables.

Actualment, hi ha tres estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) que generen biogàs a partir dels fangs generats, un residu ric en matèria orgànica. Totes tres fan servir l’energia produïda en els mateixos processos de la planta, fet que redueix les emissions de metà. En aquest sentit, s’han generat 11.673.328 kWh d’energia tèrmica amb cogeneració de biogàs i 21.026.593 kWh d’energia elèctrica, el que correspon al consum d’energia de 150 dies d’aquestes tres estacions depuradores.

Aigües de Barcelona fomenta la filosofia del residu zero. El repte és disminuir progressivament la generació de residus fins a reincorporar les matèries al cicle productiu o als sistemes naturals.

Així, s’ha aconseguit un 70,87% de valorització dels residus generats a les potabilitzadores i un 97% de valorització dels residus generats a les depuradores. També s’ha aconseguit reciclar el 85,78% de les terres extretes de les rases a les obres de canalització que es duen a terme a la via pública.