POLÍTICA DE PRIVACITAT DE CLIENTS/USUARIS DEL SERVEI PRESTAT PER AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A.


AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A. vol informar-te d’una manera breu, senzilla i clara del tractament que duu a terme de les dades personals que facilites. Per això, posa a la teva disposició un resum de la seva política de privacitat. El text complet es pot consultar més avall.

Responsable del tractament

AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, SA (en endavant, “Aigües de Barcelona”), amb CIF A66098435 i domicili al carrer del General Batet, 1-7, Barcelona (08028).

Finalitats del tractament

 • Subministrar el servei d’aigua que has contractat (per exemple, fer lectures periòdiques del teu consum o emetre les factures corresponents, atendre sol·licituds com ara consultes i reclamacions, i similars).

 • Detectar fuites i fraus i fer balanç hidràulic.

 • Assegurar que disposes d’un equip de mesura i del contracte de manteniment corresponent.

 • Prevenir avaries en els equips de mesura.

 • Gestionar la signatura de documents mitjançant el procés de signatura de clau única OTP (one time password), si tries aquesta modalitat de signatura.

 • Dur a terme estudis estadístics o enquestes de satisfacció relacionades amb el subministrament d’aigua mentre duri el teu contracte.

 • Gestionar l’accés i la utilització de l’Àrea de Clients, en cas que t’hi donis d’alta.

 • Fer enquestes no relacionades amb el servei a fi de conèixer la percepció que tens sobre Aigües de Barcelona, mentre duri el teu contracte, sempre que ens atorguis el teu consentiment.

 • Enviar-te informació comercial relativa a l’activitat que desenvolupa i als esdeveniments que organitza o que organitzen tercers en relació amb la gestió del servei que presta Aigües de Barcelona, sempre que ens atorguis el teu consentiment

 • Elaborar un perfil teu mitjançant la realització d’un seguiment continu del teu consum d’aigua, així com utilitzar altres dades que ens hagis facilitat per oferir-te promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l’aigua, mentre disposis d’aquest servei i sempre que ens atorguis el teu consentiment.

Els teus drets

Pots accedir a les teves dades, sol·licitar que es modifiquin o que se suprimeixin, exercir el dret a la portabilitat, oposar-te al fet que elaborem perfils d’usuari amb la teva informació personal o demanar que en limitem el tractament de la manera que expliquem a continuació a la política de privacitat (formulari ARCO+).

Recorda que el consentiment que dones per tractar les teves dades amb finalitats addicionals (per exemple, enviament de publicitat) sempre és revocable.

 

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES DADES QUE FACILITES?

 

El responsable del tractament de les teves dades personals és Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA (“Aigües de Barcelona”), amb CIF A66098435 i domicili al carrer del General Batet, 1-7, Barcelona (08028).

Aigües de Barcelona gestiona el servei metropolità del cicle integral de l’aigua, que inclou l’abastament d’aigua potable, que es regeix en el seu funcionament, entre altra normativa, pel Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua (Reglament del servei).


2. QUINA FINALITAT TÉ AQUESTA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS?


Aquesta política de privacitat té per objecte donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals dels nostres clients i de les persones que es posen en contacte amb la companyia, en relació amb aquestes dades. En aquest sentit, aquesta política és aplicable a:

 • Persones titulars d’un contracte o una pòlissa en vigor amb Aigües de Barcelona per a la prestació del servei (client o receptor del servei).

 • Persones que contacten amb Aigües de Barcelona per dur a terme gestions precontractuals (per exemple, sol·licitar una alta, un canvi de titularitat, una subrogació o una connexió nova a un punt de subministrament nou).

 • Persones que contacten amb Aigües de Barcelona per informar sobre incidències del servei, fer consultes, formular queixes o reclamacions de qualsevol mena sense mantenir una relació contractual amb aquesta companyia (per exemple, fer una consulta sobre condicions generals del servei, notificar una fuita a la via pública, comunicar una avaria, denunciar fraus dels quals tinguin constància i similars).

 • Finalment, també fa referència a aquelles persones, tercers diferents del client, les dades de les quals figuren en un expedient de contracte pel fet d’haver estat informades pel client o per l’interessat, com ara les persones autoritzades pel titular per dur a terme gestions en el contracte, com a contacte per a notificacions, o les persones les dades de cobrament de les quals estan indicades en el contracte per al pagament de factures.

 

3. QUIN TIPUS DE DADES RECULL AIGÜES DE BARCELONA?
 

Aigües de Barcelona recull les dades de caràcter personal següents:

 • Dades identificatives i de contacte (nom, DNI, telèfon fix, mòbil, adreça electrònica, etc.), idioma de contacte, informació sobre l’immoble per al qual es gestiona o es vol gestionar un contracte d’aigua (adreça, pis, etc.), dades econòmiques i bancàries facilitades pel client o per la persona autoritzada, a més de dades de consum i dades tècniques del subministrament d’aigua potable. Totes aquestes dades són necessàries per prestar correctament el servei.

 • Diferents dades que ens has facilitat voluntàriament a l’hora de posar-te en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu (fer una reclamació, comunicar una emergència, consultar un dubte, etc.). Aquesta informació és necessària per poder gestionar i respondre la petició que duus a terme.

 • Dades de terceres persones que el client o el mateix tercer faciliten voluntàriament a Aigües de Barcelona i que queden integrades en l’expedient del contracte. Aquestes dades s’utilitzen per prestar correctament el servei (per exemple, dades de contacte d’un tercer per a notificacions o dades de tercers que són autoritzats pel client per dur a terme gestions diverses en nom seu en relació amb el seu contracte).

  En cas que les dades personals aportades pertanyin a un tercer, qui les facilita garanteix que ha informat aquest tercer d’aquesta política de privacitat i que n’ha obtingut l’autorització per facilitar les seves dades a Aigües de Barcelona amb les finalitats assenyalades. Igualment, garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

  Dades relacionades amb la teva navegació i, en particular:

  Dades relacionades amb la navegació que es fa per la pàgina web d’Aigües de Barcelona o per l’Àrea de Clients. Visitar la pàgina web d’Aigües de Barcelona i navegar per les seves diferents seccions no requereix que es faciliti cap dada de caràcter personal. No obstant això, recollirem determinada informació relacionada amb la navegació que fas (que no sempre ens permetrà identificar l’usuari) mitjançant galetes instal·lades al teu equip. Si us plau, consulta més detalls sobre aquesta qüestió a la nostra Política de galetes i a la nostra Política de galetes de l’Àrea de Clients.

  Dades facilitades per l’usuari a l’hora de dur a terme gestions i tràmits a través del web d’Aigües de Barcelona o mitjançant l’Àrea de Clients. L’usuari del web pot dur a terme diferents tràmits i gestions per als quals, en alguns casos, no cal que es registri (“tràmits del web públic”). Així mateix, qui sigui client del servei es pot registrar a l’Àrea de Clients i dur a terme tots els tràmits i les gestions habilitats (“tràmits de l’Àrea de Clients”). Per donar-se d’alta a l’Àrea de Clients, el client n’ha d’acceptar les condicions d’ús (consulta les Condicions d’ús de l’Àrea de Clients Al següent enllaç).

  El web té la seva pròpia Política de privacitat del web d’Aigües de Barcelona, que pots consultar al següent enllaç.

 

4. TRÀMITS EFECTUATS PER UN TERCER O EN NOM D’UNA PERSONA JURÍDICA I PER ADMINISTRADORS DE FINQUES

Com a norma general, tots els tràmits i gestions que comportin un tractament de dades personals s’han de dur a terme per una persona en el seu propi nom i representació, i únicament es poden facilitar les dades personals de les quals s’és titular. No obstant això, s’admet que l’usuari faciliti dades d’un tercer sempre que (i) hagi obtingut les dades de manera lícita; (ii) hagi informat l’afectat, quan sigui procedent, del tràmit o consulta que durà a terme, i (iii) compti amb l’habilitació corresponent per fer la gestió que comença. En aquest sentit, es poden dur a terme gestions en nom de tercers en el cas de:

 • Persona amb l’autorització expressa del titular.

 • Representants o persones de contacte de persones jurídiques que actuïn en nom seu.

 • Administradors de finques degudament col·legiats, que actuïn en nom de comunitats de propietaris i altres clients.

Les dades personals dels representants, les persones de contacte i els administradors de finques es tractaran, a partir de l’interès legítim (d’acord amb el que disposa l’article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), amb l’única finalitat de gestionar la petició efectuada en nom d’un tercer.

 

5. PER A QUÈ UTILITZEM LES TEVES DADES PERSONALS I AMB QUINA BASE LEGITIMADORA?

Utilitzem les dades amb les finalitats següents i amb la base legitimadora següent, segons el cas:

 • Subministrar el servei d’aigua que has contractat. Fem diferents gestions necessàries per executar el contracte de subministrament d’aigua, com ara lectures periòdiques, emissió de factures, informació al client sobre els consums efectuats per diferents mitjans, cobrament de factures i atenció de les sol·licituds que ens facis voluntàriament (entre d’altres, reclamacions, consultes de dubtes, trucades d’emergència, etc.).

  El tractament d’aquestes dades és necessari per mantenir la relació contractual amb tu.

  En el cas de sol·licituds fetes per no clients, el tractament es basa en el consentiment atorgat a l’hora de contactar amb nosaltres voluntàriament per fer qualsevol comunicació.

 • Detectar fuites i fraus i fer balanç hidràulic. Aigües de Barcelona porta a terme tasques de detecció de fuites, control de fraus en el subministrament i balanç hidràulic amb l’objectiu de garantir una gestió adequada de l’aigua i el funcionament correcte de la xarxa.

  Aigües de Barcelona té un interès legítim a tractar les teves dades personals per detectar fuites i evitar fraus.

 • Dur a terme gestions relacionades amb l’equip de mesura i el contracte de manteniment corresponent.

  La celebració, la gestió i el control del contracte de subministrament i el compliment de les obligacions legals d’Aigües de Barcelona requereixen, entre altres extrems, assegurar-nos que el client disposa d’un equip de mesura d’aigua i del contracte de manteniment corresponent, d’acord amb l’article 54.2 del Reglament de servei. Amb aquesta finalitat, (i) Aigües de Barcelona facilitarà a l’empresa especialitzada amb qui hagi contractat el manteniment de l’equip de mesura les dades relatives al número de contracte de subministrament, l’adreça de subministrament, la data d’instal·lació per Aigües de Barcelona de l’equip de mesura, la data i la causa de la retirada de l’equip de mesura i similars; (ii) Aigües de Barcelona pot demanar en qualsevol moment informació sobre la vigència del contracte de manteniment de l’equip de mesura a l’empresa especialitzada que hagi contractat.

 • Prevenir avaries en els equips de mesura. Verificar l’antiguitat dels equips de mesura per substituir-los quan sigui convenient.

  El tractament d’aquestes dades es basa en el compliment d’una obligació legal, exigida per l’article 53 del Reglament de servei.

 • Gestionar la signatura de documents a través del procés de signatura de clau única OTP (one time password), si tries aquesta modalitat de signatura. Durant el procés de signatura OTP, es vincula l’operació de signatura amb el signant mitjançant el número de telèfon mòbil i el correu electrònic facilitats pel client, de manera que queda constància de la data i l’hora de la signatura, tal com s’especifica a la Política de signatura OTP. La base legal és la relació precontractual o contractual.

 • Dur a terme estudis estadístics o enquestes de satisfacció en relació amb el subministrament d’aigua que ens ajudin a millorar el servei o a dissenyar noves funcionalitats.

  Estudis estadístics. Elaborem estudis estadístics per millorar els nostres serveis al client o dissenyar noves funcionalitats. Per exemple, avaluarem els nivells de satisfacció, determinarem mitjanes periòdiques de consum i preveurem la demanda d’aigua en diferents zones o municipis.

  Aquest tractament té com a base legal l’interès legítim d’Aigües de Barcelona de tractar les teves dades personals i, en particular, la teva opinió sobre el servei i la informació sobre el consum i les avaries que puguis patir, a fi d’elaborar estudis estadístics o agregats que permetin millorar els serveis.

  Enquestes de satisfacció. Així mateix, fem enquestes de satisfacció relacionades amb el subministrament d’aigua, de manera que ens podríem posar en contacte amb tu per telèfon i per correu electrònic. En cap cas es prendran mesures que t’afectin de manera individual i les teves dades personals seran anonimitzades.

  Aquest tractament té com a base legal l’interès legítim. Aigües de Barcelona considera que aquesta finalitat és compatible amb la finalitat de subministrar el servei d’aigua, ja que hi ha una relació entre les dues finalitats (fem enquestes de satisfacció per poder prestar un servei millor). Així mateix, entenem que pots esperar raonablement que la teva informació personal es tracti per a aquesta finalitat.

 • Gestionar l’accés i la utilització de l’Àrea de Clients, en cas que t’hi donis d’alta.

  El tractament d’aquestes dades es basa en l’existència d’una relació contractual amb tu i en el teu consentiment. D’una banda, l’Oficina en Xarxa és un mitjà de contacte que només es posa a disposició de clients amb un contracte vigent amb Aigües de Barcelona. L’Àrea de Clients permet al client gestionar les seves dades i veure les seves dades de contracte (consums, factures, realitzar peticions). D’altra banda, l’alta a l’Àrea de Clients exigeix un acte afirmatiu clar que reflecteixi el consentiment del client al tractament de les seves dades personals a l’hora de sol·licitar l’alta i acceptar les Condicions d’ús de l’Àrea de Clients corresponents.

 • Fer enquestes no relacionades amb el servei a fi de saber quina percepció tens sobre Aigües de Barcelona, mentre duri el teu contracte, sempre que ens atorguis el teu consentiment. La informació que ens facilitis s’utilitzarà exclusivament per obtenir valors estadístics o agregats.

  El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el teu consentiment. En tot moment podràs revocar el consentiment prestat contactant amb Aigües de Barcelona a través de qualsevol mitjà.

 • Oferir-te o enviar-te informació comercial relativa a l’activitat que desenvolupa Aigües de Barcelona, així com informació sobre activitats i esdeveniments que organitza o que organitzen tercers en relació amb la gestió del servei que presta Aigües de Barcelona, sempre que ens atorguis el teu consentiment. Si ens autoritzes a fer-ho, et podem enviar aquestes comunicacions promocionals, fins i tot per mitjans electrònics.

  El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el teu consentiment. En tot moment podràs revocar el consentiment prestat contactant amb Aigües de Barcelona a través de qualsevol mitjà.

 • Elaborar un perfil teu mitjançant la realització d’un seguiment continu del teu consum d’aigua, així com utilitzant altres dades que ens hagis facilitat, per oferir-te promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l’aigua, sempre que ens donis el teu consentiment. Per fer-ho utilitzarem les teves dades de telelectura, entre d’altres, que ens permeten saber en temps real el consum d’aigua que fas, per exemple.

  El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el teu consentiment. En tot moment podràs revocar el consentiment prestat contactant amb Aigües de Barcelona a través de qualsevol mitjà.


6. QUI POT ACCEDIR A LES TEVES DADES PERSONALS? HI HA TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS?

Aigües de Barcelona té diversos proveïdors que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el servei de subministrament d’aigua. Per exemple, Aigües de Barcelona col·labora amb entitats que li donen suport en qüestions tecnològiques, com ara l’emmagatzematge de la informació, la realització de telelectures o la detecció de fraus en el consum d’aigua. També l’assisteixen altres entitats per a la gestió d’impagats, la prestació dels serveis d’atenció al client, la realització d’enquestes de satisfacció, o la impressió, l’ensobrament i la distribució de factures. Aquests prestadors tenen la condició d’encarregats del tractament, d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i únicament tractaran les dades personals conforme a les instruccions d’Aigües de Barcelona. En cap cas no podran utilitzar les dades personals de l’usuari per a finalitats pròpies o diferents de les detallades en aquesta política.

Aigües de Barcelona té com a sotsencarregats de determinats serveis Microsoft Corporation, ubicada als Estats Units (EUA). En cas que es produeixi una transferència internacional de dades als EUA, aquesta és lícita, ja que s’han establert garanties adequades per protegir les dades personals a través de la formalització de clàusules contractuals tipus adoptades per decisió de la Comissió Europea i la corresponent adaptació al servei concret, sens perjudici que, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva, s’està definint l’adopció de garanties addicionals proposades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.


7. A QUI COMUNIQUEM LES TEVES DADES?

Aigües de Barcelona no comunica les teves dades personals a tercers, llevat que ho consentis o que hi estiguem obligats per llei.

Quan calgui el teu consentiment per comunicar les teves dades personals a tercers, als formularis de recollida de dades t’informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació, així com de la identitat o els sectors d’activitat dels possibles cessionaris de les teves dades personals.

En alguns casos, Aigües de Barcelona sí que està obligada a comunicar dades d’usuaris, es tracti de clients o no, com és el cas de dades de clients a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en la seva condició de titular del servei, de conceptes tributaris associats als serveis que presta quan sigui requerida per fer-ho, quan la comunicació sigui necessària per atendre la sol·licitud o consulta o quan sigui necessari per gestionar judicialment una situació de frau.

En particular, Aigües de Barcelona comunicarà les teves dades personals a les entitats següents, que, entre d’altres, podran utilitzar-les per:

ENTITAT

FINALITAT

AQUESTA COMUNICACIÓ ÉS LEGAL...

Aqualogy Solutions, SA, (Musa) o qualsevol empresa especialitzada que triï per al manteniment de l’equip de mesura

Facilitar el compliment de la previsió de l’article 54.2 del Reglament de servei, consistent en el fet que cada client disposa d’un equip de mesura d’aigua i del contracte de manteniment corresponent.

En cas que atorguis el teu consentiment per fer-ho.

Ajuntaments de l’àmbit metropolità en què Aigües de Barcelona presta el servei d’abastament d’aigua

A fi que l’ajuntament pugui recaptar la taxa de clavegueram i servei de recollida de residus.

Ordenança fiscal de l’ajuntament corresponent, reguladora de la taxa de clavegueram i servei de recollida de residus, que en preveu el cobrament a través de la factura de l’aigua (ordenança accessible al web de cada ajuntament). La llista de municipis en què es cobra la taxa mitjançant la factura de l’aigua està disponible a Els tributs i altres conceptes de la factura.

 

Àrea Metropolitana de Barcelona

Perquè l’Àrea Metropolitana de Barcelona exerceixi les seves potestats com a titular del servei o pugui recaptar la TMTR.

Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; Reglament del servei, i ordenança fiscal reguladora de les taxes metropolitanes de tractament i deposició de residus municipals (TMTR) que en preveu el cobrament a través de la factura de l’aigua.

Serveis socials dels municipis en què Aigües de Barcelona presta el servei d’abastament

Abans de procedir a un possible tall de subministrament per falta de pagament, hem de confirmar amb els serveis socials del municipi que no estiguis en situació de risc d’exclusió residencial.

Article 6.4 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i disposició addicional novena de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

Agència Catalana de l’Aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua necessita tractar les teves dades personals per verificar el pagament del cànon de l’aigua i per aplicar la tarifa social del cànon de l’aigua.

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

Institut Català del Sòl

Dipòsit i gestió de les fiances que recaptem en les factures de contractació, per compte de l’Institut Català del Sòl.

Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, i Decret 147/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el dipòsit de fiances.

Administració tributària estatal, autonòmica i local

Complir les obligacions tributàries i atendre requeriments d’informació amb transcendència tributària.

Entre d’altres, Reial decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, la millora i l’impuls de l’ús de mitjans electrònics en la gestió de l’impost sobre el valor afegit; Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, i, amb caràcter general, Llei general tributària.

Autoritat judicial o forces i cossos de seguretat de l’Estat

Atendre requeriments i col·laborar en investigacions judicials i policials en curs. 

Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, i Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

 

Administració de justícia

Interposar i tramitar reclamacions judicials.

Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, i Reial decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s’aprova la Llei d’enjudiciament criminal.

Customer Counsel d’Agbar

Atendre requeriments d’informació en les reclamacions que hagis fet.

En cas que atorguis el consentiment per fer-ho, a l’hora de dur a terme una reclamació davant el Customer Counsel.

Administració autonòmica i local competent en matèria d’habitatge

Atendre requeriments d’informació de consum en habitatges objecte d’un procediment sancionador.

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

Administració autonòmica i local competent en matèria d’identificació i control d’habitatges buits

Atendre requeriments d’informació de consum en habitatges objecte d’un procediment administratiu.

Disposició addicional segona del Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària.

Administració autonòmica i local competent en arbitratges de consum i Síndic de Greuges

Atendre requeriments d’informació en les reclamacions que hagis fet o iniciades d’ofici. 

Entre d’altres, Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge; Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema arbitral de consum, i Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges.

 


8. DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES TEVES DADES?

Les dades dels clients es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, per poder gestionar-la adequadament. Un cop finalitzada aquesta relació (transcorreguts els terminis de l’operació de cobrament de factures pendents i resolts els conflictes oberts en relació amb el servei), hem de conservar les teves dades degudament bloquejades durant un període addicional en què hi pot haver qualsevol responsabilitat derivada del servei de subministrament d’aigües o de cada finalitat.

En cas que hagis autoritzat l’enviament de comunicacions comercials, mantindrem les teves dades fins al moment en què ens indiquis que vols deixar de rebre les nostres ofertes, fins i tot encara que hagis finalitzat la relació contractual amb nosaltres.

Les dades de no clients facilitades per a altres gestions (consultes, comunicacions de fraus, etc.) es conservaran durant el temps que calgui per gestionar la sol·licitud, més un període addicional a l’efecte d’atendre les possibles responsabilitats legals que en derivin.


9. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I COM POTS EXERCIR-LOS?

DRET

CONTINGUT

Accés

Pots consultar quines dades personals estan incloses a les bases de dades d’Aigües de Barcelona.

Rectificació

Pots modificar les teves dades personals si són inexactes o incompletes.

Supressió

Pots sol·licitar que eliminem les teves dades personals.

Oposició

Pots sol·licitar que no tractem les teves dades personals per a algunes finalitats concretes.

Limitació del tractament

Pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades en els casos següents:

 • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades. 

 • Quan el tractament sigui il·lícit, però t’oposis a la supressió de les teves dades. 

 • Quan Aigües de Barcelona no necessiti tractar les teves dades, però les necessitis per a l’exercici o la defensa de reclamacions. 

 • Quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus. 

Portabilitat

Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat, a més d’indicar-nos que les transmetem en aquest format electrònic a un altre responsable.

 

Per exercir els drets anteriors o revocar el consentiment prestat, n’hi ha prou que ens enviïs la sol·licitud per qualsevol dels mitjans següents:

 • Mitjançant un correu electrònic adreçat a: atencioalclient@aiguesdebarcelona.cat.

 • Registrant la teva sol·licitud en qualsevol de les nostres oficines d’atenció a client.

 • Enviant una carta per correu postal a l’adreça: carrer del General Batet, 1-7, 08028 Barcelona.

Caldrà aportar una fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. En cas que s’actuï mitjançant representació legal, s’haurà d’aportar, a més, el DNI i un document acreditatiu de la representació.

Aigües de Barcelona respondrà les sol·licituds rebudes al més aviat possible i, en tot cas, dins el termini d’un mes. El termini es pot prorrogar fins a dos mesos més (en total, tres mesos) segons la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes. En aquest cas, Aigües de Barcelona, dins el termini del primer mes, ha d’informar la persona interessada sobre aquesta circumstància i ha d’indicar els motius de la dilació.

L’exercici de drets és gratuït. No obstant això, Aigües de Barcelona es reserva el dret a cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu. En aquest cas, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades, Aigües de Barcelona pot optar directament per no respondre la sol·licitud rebuda.

A més, Aigües de Barcelona ha nomenat un delegat de protecció de dades, amb qui pots posar-te en contacte si tens qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. Pots posar-te en contacte amb el delegat de protecció de dades per qualsevol dels mitjans següents:

 • Adreça electrònica: dpo@aiguesdebarcelona.cat.

 • Correu postal: carrer del General Batet, 1-7, 08028 Barcelona. A/ del delegat de protecció de dades.

La teva reclamació es tramitarà de manera confidencial i rebràs una resposta del nostre delegat de protecció de dades.

En tot cas, com a afectat o interessat, pots presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al portal www.apdcat.cat.