AVÍS LEGAL

 
Normes d’ús i accés al lloc

El lloc web del qual és titular Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. (d’ara endavant AIGÜES DE BARCELONA), accessible a través de l’adreça URL www.aiguesdebarcelona.cat, facilita als seus visitants i usuaris l’accés a una sèrie de serveis i continguts relacionats amb el subministrament de l’aigua i amb el cicle integral de l’aigua.

Les dades identificatives del responsable del portal són les que figuren a continuació:
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.
C/ General Batet, 1-7
08028 Barcelona
NIF: A66098435
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 43889, foli 142, full B-441030.
 
I. USUARIS

L’accés i/o ús del lloc web d’AIGÜES DE BARCELONA per part de l’usuari implica que aquest accepta plenament les presents condicions generals, així com, si s’escau, les condicions particulars relacionades amb determinats serveis i continguts del lloc web. Si l’usuari no està d’acord amb el contingut d’aquestes condicions generals, s’ha d’abstenir d’accedir al lloc web i d’operar a través d’aquest.
 
II. ÚS

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts d’acord amb la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o nocives contra AIGÜES DE BARCELONA o qualsevol tercer.

L’usuari és responsable del compliment de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut de les presents condicions generals o de la llei amb relació a la utilització dels serveis. AIGÜES DE BARCELONA es reserva el dret a denegar la utilització dels serveis i retirar les informacions, dades, arxius i altres continguts posats a la disposició de l’usuari, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condiciones generals.
 
III. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web, així com tota la informació i elements continguts i que configuren el lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, etc.) són propietat d’AIGÜES DE BARCELONA. AIGÜES DE BARCELONA, per si mateixa o com a cessionària o llicenciatària, està autoritzada o és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, i en fa reserva expressa, atès que en queda prohibida expressament la reproducció, distribució i comunicació pública, totalment o parcialment, de cap manera ni per cap mitjà sense l’autorització prèvia d’AIGÜES DE BARCELONA, tot això de conformitat amb el que preveu el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Així mateix, els drets d’explotació sobre aquest lloc web i qualsevol dels seus elements i, en particular, els drets d’ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública, pertanyen, amb caràcter exclusiu, pel màxim període de temps legalment establert i per a tothom, a AIGÜES DE BARCELONA.

L’usuari no pot utilitzar les marques registrades per AIGÜES DE BARCELONA, logotips, noms comercials, dissenys, know how, ni cap altre signe distintiu d’AIGÜES DE BARCELONA sense el consentiment previ i exprés d’aquesta.

L’usuari s’ha d’abstenir d’emprar qualsevol sistema o dispositiu capaç d’accedir a la configuració del lloc web o el seu sistema de seguretat o d’alterar-la.

En cap cas s’ha d’entendre que l’accés i la navegació de l’usuari pel lloc web, o la utilització de serveis oferts a través del lloc web, impliquin una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part d’AIGÜES DE BARCELONA.

Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús responsable dels continguts accessibles en el lloc web, garantint el compliment estricte de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial, i a fer un ús legítim d’aquests continguts.

Per preservar els possibles drets de propietat intel·lectual o industrial, si un usuari o un tercer considera que s’ha produït una violació dels seus drets legítims per la introducció d’un contingut determinat al web, ho ha de notificar a l’empresa indicant:

 • Les dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, ha d’indicar la representació amb la qual actua.
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial i la seva ubicació al web.
 • Acreditació d’aquests drets de propietat intel·lectual o industrial.
 • Declaració en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
 • La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de la seva responsabilitat exclusiva.

IV. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT 

AIGÜES DE BARCELONA no atorga cap garantia ni es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol tipus causats per:

 • La manca de disponibilitat, de continuïtat, d’accés, de manteniment i de bon funcionament del web i/o dels seus serveis o continguts.
 • La manca d’utilitat, d’adequació o de validesa del web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats, resultats concrets o expectatives dels usuaris.
 • L’existència de virus, programes maliciosos o amb continguts perjudicials. La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió dels continguts per part dels usuaris.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents condiciones generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic d’aquest lloc web, els seus serveis o continguts per part dels usuaris.
 • La no legalitat, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a la disposició dels usuaris en el lloc web.
 • L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos amb relació als serveis prestats als usuaris a través del lloc web d’AIGÜES DE BARCELONA.

AIGÜES DE BARCELONA declara que adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus; tanmateix, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a internet no són enterament fiables i que, per tant, AIGÜES DE BARCELONA no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

L’usuari és conscient i accepta que l’ús de les funcionalitats del lloc web es produeix, en tot cas, sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

AIGÜES DE BARCELONA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis.

AIGÜES DE BARCELONA tampoc garanteix la utilitat dels serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat.

AIGÜES DE BARCELONA no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis, i de l’accés als continguts i a les suspensions del servei i, en particular, encara que no de manera exclusiva, a les limitacions temporals en l’accés a les diferents pàgines web del servei de comentaris. AIGÜES DE BARCELONA pot suspendre en qualsevol moment, temporalment o definitivament, qualsevol servei.

AIGÜES DE BARCELONA no assumeix cap responsabilitat pel contingut o serveis existents en enllaços als quals es pugui accedir des del lloc web.
 
V. HIPERENLLAÇOS I LLOCS ENLLAÇATS

Qualsevol hiperenllaç o vincle entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del lloc web d’AIGÜES DE BARCELONA està sotmès a les condicions següents:

 • No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web d’AIGÜES DE BARCELONA.
 • No s’han d’establir vincles que no portin a la pàgina principal del lloc web (enllaços profunds) ni s’ha de crear un navegador o un marc sobre les pàgines del lloc.
 • La pàgina web en què s’estableixi l’hiperenllaç no ha de contenir cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a AIGÜES DE BARCELONA.
 • AIGÜES DE BARCELONA no és responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l’hiperenllaç, ni de les informacions i manifestacions que s’hi incloguin. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implica cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

VI. DURADA I MODIFICACIÓ

AIGÜES DE BARCELONA pot modificar les presents condicions generals, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest avís legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

AIGÜES DE BARCELONA pot donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del lloc web, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, les prohibicions exposades sobre l’ús dels continguts segueixen vigents.

Així mateix, sempre que ho consideri oportú, AIGÜES DE BARCELONA pot modificar unilateralment i sense avís previ l’estructura i el disseny del lloc web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o d’ús del lloc web.

VII. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. AIGÜES DE BARCELONA i l’usuari renuncien expressament a qualsevol altra jurisdicció que els pugui correspondre, i se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol qüestió i exercir qualsevol acció derivades de la prestació del servei del web i dels seus serveis i continguts. Això inclou la interpretació, l’aplicació, el compliment o l’incompliment del que aquí s'ha establert.