El nostre objectiu és millorar

Any rere any, l’equip de persones que formem Aigües de Barcelona treballem perquè cada vegada les coses funcionin millor. Una mostra d’això són les fites que hem aconseguit.

 • L’aigua que arriba a la teva aixeta ofereix una garantia total per beure-la i fer-ne qualsevol ús sense cap preocupació.
 • Apliquem els tractaments de potabilització més avançats d’Europa i fem el triple de controls que demana la llei, ajustats a la dimensió de cada barri, per garantir la màxima salubritat de l’aigua.
 • Som la primera empresa del sector amb la certificació ISO 22000, que acredita que l’aigua subministrada té la mateixa garantia sanitària que qualsevol altre aliment.
 • Portem a termeFem controls exhaustius i continuats de l’aigua de consum, cosa que ens permet garantirgarantint permanentment l’eficàcia dels sistemes de potabilització i distribució.
 • Tenim capacitat de control d’un espectre de compostos molt més ampli que l’exigit per la legislació.
 • Efectuem més de 1.100 controls diaris de la qualitat de l’aigua distribuïda a la ciutadania i de l’aigua depurada que es retorna al medi, i per tant superem amb escreix les exigències normatives nacionals i europees.
 • Compartim i posem a disposició de la ciutadania, la xarxa més gran d’analitzadors en continu de l’eEstat: cada 5 minuts, més de 200 estacions de control repartides per tota la xarxa de distribució que controlen i informen permanentment de la qualitat de l’aigua de beguda.
 • Compartim i posem a disposició de la ciutadania un laboratori de referència a Europa: tecnologia capdavantera de darrera generació, presència en fòrums legislatius europeus i diferents comitès nacionals i internacionals del sector.
 • Tenim l’únic “panel” a l’Estat d’experts tastadors d’aigua de consum per vetllar per la qualitat organolèptica de l’aigua.
 • Tenim el primer laboratori en volum de concessió de projectes d’RI+D estatals i europeus sobre qualitat de l’aigua.
 • Som un centre líder en publicacions científiques a revistes de referència internacional i en presentacions de treballs d’innovació capdavanters en congressos especialitzats nacionals i internacionals.
 • Distribuïm cada dia a l’àrea metropolitana de Barcelona un volum d’aigua equivalent a les dimensions del Camp Nou (525.000 m3).
 • Compartim i posem a disposició de la ciutadania una xarxa connectada a un sistema de supervisió intel·ligent que permet minimitzar les fuites d’aigua.
 • Invertim 35 milions d’euros anuals cada any en millores a la xarxa d’abastament d’aigua potable.
 • Assolim una eficiència hidràulica del 85%, amb una pèrdua per fuites a la xarxa inferior al 5,91%.
 • L’eficiència hidràulica de la xarxa d’Aigües de Barcelona és 12 punts superior a la mitjana d’altres empreses d’abastament de Catalunya.
 • Tenim 4.674 quilòmetres de canonades d’aigua potable. L’any passat vam revisar 1.752 km, que representen el 37,5% del total.
 • Garantim la pressió directa fins a un setè pis a tots els edificis.
 • Tenim un 99,94% de continuïtat en el servei de l’aigua.
 • Som l’empresa de serveis més ben valorada per les seves intervencions al carrer (dades d’ACEFAT, coordinadora d’obres de serveis a la via pública).
 • Xarxa eficient: 365 dies l’any les 24 hores del dia.
 • Treballem per a 1.440.682 clients i 2.881.578 persones servides.
 • Hem tingut un percentatge de reclamacions del 0,8% durant l’últim any.
 • Som l’empresa de serveis amb la valoració més alta en satisfacció del client pel servei prestat, amb una nota de 7,34 sobre 10.
 • El 82% dels nostres clients manifesten la seva satisfacció amb el servei que prestem.
 • Atenem 1,3 milions de contactes anuals a través dels nostres canals d’atenció.
 • Un de cada tres clients puntuen amb un 10 l’atenció telefònica rebuda.
 • El 91% de les trucades s’atenen en menys de 20 segons.
 • La nostra atenció telefònica és valorada amb un 8,7 sobre 10; l’atenció dispensada en les nostres oficines es puntua amb un 8,1; i l’Oficina en Xarxa aconsegueix un 7,81 sobre 10.
 • Oferim informació puntual i personalitzada sobre el servei, via SMS i correu electrònic.
 • Posem a disposició de la ciutadania un sistema personalitzat i automatitzat d’avisos d’incidències com avaries, reparacions o fuites i detecció de consums excessius.
 • Mínim temps d’espera per a la instal·lació d’un comptador: 1,2 dies.
 • Alt nivell d’accessibilitat del web de l’Oficina en Xarxa, reconegut amb el segell internacional AA WCAG 2.0.
 • Treballem de manera col·laborativa i solidària per garantir la màxima protecció als col·lectius més vulnerables: no tallem mai l’aigua a ningú que no la pugui pagar.
 • Hem signat protocols de cooperació amb 22 dels 23 ajuntaments de l’àrea metropolitana per garantir l’aplicació de la Llei de pobresa energètica.
 • 25.000 famílies s’han beneficiat des del 2012 del Fons de Solidaritat per bonificar el subministrament d’aigua a tothom qui no la pugui pagar.
 • S’han atorgat 147.264 ajudes.
 • Més de 8 milions d’euros destinats des de la posada en marxa del Fons de Solidaritat per garantir el dret humà a l’aigua i evitar l’exclusió social.
 • Acords amb més de 50 entitats per a projectes socials, solidaris i culturals.
 • 4,05 milions d’euros destinats a accions socials el darrer any.
 • Projecte A-porta (amb la CONFAVC): 1.823 famílies són assessorades porta a porta per ajudar-les a combatre la pobresa energètica als barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona.
 • 104 litres de consum per habitant i dia, una de les ràtios més baixes d’Europa (120 a París; 131 a Madrid; 158 a Londres; 159 a Lisboa, i 197 a Oslo).
 • 209.000 clients reben la factura per via telemàtica (sense paper).
 • L’índex de frau se situa en el 0,2%.
 • 70.682 persones, entre alumnes i visites institucionals, van voler conèixer algun aspecte rellevant del cicle de l’aigua i van visitar les nostres instal·lacions.
 • 1.200 visites institucionals ateses, que van conèixer de primera mà com es gestiona el cicle integral de l’aigua.
 • Les activitats educatives adreçades a alumnes i canalitzades a través del Museu Agbar de les Aigües van aplegar 40.000 estudiants el 2017.
 • L’exposició The Zone of Hope ha rebut més de 7.000 visites des que es va inaugurar al febrer de 2018, de les quals aproximadament 1.000 han estat alumnes de secundària.
 • El desenvolupament sostenible forma part de la nostra manera de ser i de fer i l’apliquem en tota la nostra activitat.
 • El pla de renovació de la xarxa de distribució té en compte criteris de sostenibilitat.
 • El consum d’energia del cicle integral de l’aigua és aquest any més eficient que en anys anteriors. En concret, s’han estalviat 6,7 milions de kWh, l’equivalent al consum de 1.942 habitants i a la reducció de 1.848 tones de CO2.
 • Impulsem la generació d’energia fotovoltaica i biogàs: més de 156.900 kWh d’energia fotovoltaica i uns 19 milions de kWh per cogeneració amb biogàs.
 • L’any 2017 es van reutilitzar 403.321 m3 d’aigües freàtiques, usades per a la neteja de carrers i el clavegueram, així com per a la neteja de jardins.
 • Disposem d’una flota de 112 vehicles elèctrics, que suposen el 47% del total.
 • 20 platges metropolitanes amb la màxima qualificació mediambiental respecte a la qualitat de l’aigua de bany.
 • Hem dut a terme 74 projectes d’innovació durant el 2017.
 • El 37% dels projectes es van dedicar a la innovació oberta, en col·laboració amb administracions, universitats i entitats de prestigi del món de la investigació.
 • Un tast d’alguns dels projectes realitzats durant el 2017:
  • Dessin: amb finançament europeu i després de tres anys, hem aconseguit demostrar la viabilitat de recàrrega profunda de l’aqüífer amb aigua prepotable provinent de l’ETAP de Sant Joan Despí.
  • EcoCirc Gavà: un projecte d’economia circular finançat per l’Ajuntament de Gavà, Cetaqua i Aigües de Barcelona per aplicar al territori els conceptes de l’economia circular.
  • Bio Besòs: un projecte per saber com funcionen els aiguamolls riu avall a l’EDAR de Montcada i Reixac pel que fa a l’eliminació de contaminants de les zones humides del Besòs. Amb finançament de la Diputació de Barcelona, Cetaqua i Aigües de Barcelona.
  • HackatH2On: iniciativa per cercar solucions per millorar l’experiència del client i promocionar el valor social de l’aigua. 21 equips, 100 persones i la col·laboració de la plantilla d’Aigües de Barcelona.
  • Water4Action: un programa d’Aigües de Barcelona i Ship2B centrat en start-ups que impulsin el valor de l’aigua com a agent de canvi. S’han seleccionat cinc empreses d’alt impacte social relacionades amb l’aigua, les persones i la ciutat.
  • Col·laboració amb l’Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona Elisava per a la promoció de projectes de final de grau sobre el cicle integral de l’aigua.
  • Marató de Transformació Digital: oberta a tota la plantilla d’Aigües de Barcelona. Una setmana dedicada a la cultura digital i al coneixement en xarxa.
 • El 71% de la plantilla amb jornada flexible.
 • Hem introduït el teletreball.
 • Alta satisfacció en l’enquesta de clima laboral (7,9).
 • Hem endegat mesures de conciliació i igualtat, com ara la jornada compactada per embaràs, l’acumulació de permís de lactància i la reserva del lloc de treball en excedències per fills i filles menors de tres anys.
 • Hem creat el Departament de Benestar Personal, que inclou un observatori de l’estrès i la promoció d’hàbits saludables.
 • Tenim 570 dies de mitjana sense accidents laborals amb baixa.
 • Hem aconseguit un 20% menys de sinistralitat laboral en els darrers vuit anys.
 • Més d’1 milió d’euros d’inversió en millores de seguretat durant el darrer any.
 • Cada professional ha d’invertir 46,4 hores en formació anual.
 • Hem destinat 12.730 hores anuals a formació en seguretat i salut laboral.
 • Índex de rotació dels professionals gairebé nul (0,1%).
 • Disposem d’un Codi Ètic i d’un Model de Prevenció, Detecció i Gestió de Riscos Penals aprovats pel Consell d’Administració i dirigits a tots els professionals de la companyia.
 • Disposem de polítiques de desenvolupament pròpies d’Aigües de Barcelona:
  • Política de relacions amb autoritats i funcionaris públics.
  • Política d’actuació en el sector privat i conflictes d’interès.
  • Política de patrocini, mecenatge i col·laboració.
  • Política de compliment ambiental.
  • Política de seguretat de la informació i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
  • Política de compliment fiscal.

   

 • Aigües de Barcelona va crear la figura del Compliance Officer per tal de promoure la difusió del codi ètic i el model de prevenció d’Aigües de Barcelona, i també d’establir i desenvolupar les polítiques i els procediments necessaris a fi d’impulsar que tots dos s’apliquin de manera efectiva.

   

 • Hem creat el Portal Obert com a iniciativa voluntària dins de l’exigència de millora contínua en la bona governança.
 • Apliquem els principis de transparència, participació, rendició de comptes i excel·lència del servei davant la societat en el seu conjunt.
 • Posem a disposició de les persones que ho desitgin les principals dades relatives a l’empresa i l’organització, la gestió econòmica i financera, i els contractes i convenis que hem signat.
 • Així mateix, el portal divulga informació sobre els serveis que oferim a la ciutadania i totes les formes de participació que posem a la seva disposició, com convenis i aliances, iniciatives de proximitat i convenis de cooperació amb ajuntaments per a la protecció de les persones més vulnerables.
 • El portal també dona a conèixer de manera íntegra l’estratègia de sostenibilitat de l’empresa.
 • El portal també ofereix els reglaments i la normativa que apliquen en el servei d’aigua.