POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES RELATIVES AL CONTROL DE TEMPERATURA EN ACCESSOS

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El tractament de les dades personals recollides mitjançant dispositius mòbils o fixos per a la presa de temperatura en aquestes instal·lacions és responsabilitat d’AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. (AIGÜES DE BARCELONA), amb CIF A66098435 i domicili social al c/ General Batet, 1-7, 08028, de Barcelona.
 
En cas que tingui algun dubte o consulta en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, posi’s en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPO): dpo@aiguesdebarcelona.cat .

Quines dades es tracten?
Es tractarà la temperatura corporal dels interessats juntament amb la seva imatge mitjançant dispositius mòbils (pantalla facial) o fixos (càmera termogràfica).
 
En la presa de temperatura amb lectors, no es registrarà la temperatura ni aquesta s’associarà a una persona determinada en cap moment. 

Amb quina finalitat es tractaran les dades personals?

Les dades de temperatura corporal recollides mitjançant dispositius fixos i mòbils seran tractades, únicament i exclusivament, amb la finalitat de permetre l’accés a les instal·lacions d’AIGÜES DE BARCELONA només als interessats que no superin determinada temperatura, amb l’objectiu de protegir la seguretat i salut en l’entorn laboral durant la situació d’emergència sanitària provocada per la Covid-19, seguint les indicacions del Departament de Seguretat i Salut Laboral d’AIGÜES DE BARCELONA, contribuint així mateix a la contenció de la malaltia. 

Durant quant de temps es conservaran? 

Les dades obtingudes a través de dispositius mòbils o fixos seran conservades durant el període imprescindible per realitzar la comprovació necessària i, a continuació, seran eliminades. Les dades obtingudes mitjançant lectors no es graven.  

Excepcionalment, AIGÜES DE BARCELONA conservarà una còpia de les dades durant un període superior quan, en el mateix moment de registre, s’hagi produït una reclamació de l’interessat amb motiu de la denegació de l’accés a la instal·lació o edifici. En aquest cas, les dades es conservaran únicament pel període de temps necessari per atendre la reclamació o l’exercici de les accions que se’n puguin derivar. Posteriorment, les dades seran eliminades. 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base legal per al tractament de les dades personals és i) donar compliment a l’obligació prevista en els articles 14 i 18 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en virtut dels quals la companyia ha d’implantar tots els mitjans necessaris per garantir la seguretat i salut dels seus treballadors i externs a les seves instal·lacions i edificis, i ii) la necessitat de protegir l’interès vital de l’interessat o d’altres persones físiques. 

Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les dades personals?
 
AIGÜES DE BARCELONA tractarà les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

Comunica AIGÜES DE BARCELONA les dades personals a tercers?
 
Només es comunicaran les dades personals a tercers si és necessari per donar compliment a obligacions legals, com, per exemple, comunicacions a les autoritats sanitàries. 

Existeixen altres entitats que poden tenir accés a les seves dades personals?
 
La companyia disposa de diversos proveïdors que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les seves dades personals, als quals s’exigeix l’estricte compliment de la normativa de protecció de dades, mitjançant la subscripció del corresponent contracte d’encarregat de tractament. 

Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercitar-los?

La Llei li reconeix els següents drets en matèria de protecció de dades: 

Dret Contingut

Accés

Pot consultar quines dades personals tenim.

Rectificació 

Pot sol·licitar que modifiquem les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.

Supressió 

Pot sol·licitar que eliminem les seves dades personals.

Oposició

Pot sol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats concretes

Limitació

Pot sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, en determinades circumstàncies.

A presentar una reclamació davant l’autoritat competent

Pot presentar una reclamació davant l’autoritat competent per a la defensa dels seus drets, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la pàgina web www.aepd.es .


Per exercitar els esmentats drets, n’hi ha prou que enviï una comunicació a AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A., bé per correu electrònic a l’adreça dpo@aiguesdebarcelona.cat, o bé mitjançant correu postal a l’adreça de General Batet, núm. 1-7, 08028 Barcelona, amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud haurà de tenir el contingut mínim previst en la normativa aplicable i vostè haurà d’acreditar la seva identitat. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se li podrà requerir que l’esmeni. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé es podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.