POLÍTICA DE VIDEOVIGILÀNCIA
 

Aquesta política descriu el tractament que duu a terme AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA
METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, SA (AIGÜES DE BARCELONA) de
les dades de caràcter personal recollides a través de les càmeres de videovigilància, i dels llocs
i dispositius de control d’accés als edificis d’AIGÜES DE BARCELONA.
 

I. Qui és el responsable de les dades recollides?

El responsable de les dades de caràcter personal és AIGÜES DE BARCELONA, amb domicili social al carrer General Batet, núm. 1-7, 08028 Barcelona.

En cas que tingueu algun dubte o consulta en relació amb el tractament de les vostres dades de caràcter personal, poseu-vos en contacte amb la nostra Delegada de Protecció de Dades (DPO, sigla en anglès) a l’adreça dpo@aiguesdebarcelona.cat.

La DPO és l’encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades i les polítiques corporatives de privacitat en relació amb els tractaments fets per AIGÜES DE BARCELONA, inclosos els que tenen a veure amb la videovigilància i el control d’accés.
 

II. Per a què utilitzem les vostres dades personals? 

Recollim diferents dades personals, que trobareu detallades a l’apartat següent, amb la finalitat principal de garantir la seguretat de les nostres instal·lacions, i en particular:

•    Les dades recollides mitjançant el sistema de videovigilància són tractades per garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.

•    Les dades recollides mitjançant els nostres sistemes de control d’accés són tractades per:

 

 • Facilitar l’accés a les oficines, zones de treball i àrees restringides.
 • Assignar la targeta d’accés corresponent.
 • Portar un control de les entrades que fan el personal extern i els visitants.
 • Garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.
   

III. Quin tipus de dades personals tractem?

•    Dades identificatives (nom, DNI, empresa a la qual pertanyeu, persona a qui visiteu, etc.). Us demanarem aquestes dades quan us presenteu al taulell de recepció, per atorgar-vos una targeta de visita i pugueu accedir a les instal·lacions.
•    Dades generades per la vostra targeta d’accés. Cada vegada que passeu la targeta pel torn d’accés quedarà emmagatzemada l’hora d’entrada o sortida.
•    Enregistraments de vídeo. Mentre sigueu dins el camp de gravació de les càmeres de videovigilància instal·lades al nostre edifici, la vostra imatge pot ser gravada. No hi ha cap càmera oculta. Totes les càmeres estan senyalitzades.
 

IV. Legitimitat del tractament

Tractem les vostres dades personals segons l’interès públic d’AIGÜES DE BARCELONA a mantenir la seguretat de les seves instal·lacions, i la dels béns i les persones que s’hi puguin trobar.

V. Amb qui compartim les vostres dades?

A les vostres dades hi podran accedir les empreses amb qui tinguem subcontractats serveis de recepció i seguretat, així com serveis de manteniment tècnic de les nostres càmeres de videovigilància i torns d’accés.

No es comunicaran dades a tercers, excepte per obligació legal. En cas que detectem que s’ha produït un incident de seguretat o tinguem indicis de la comissió d’algun delicte (robatori, destrossa de material, agressió a persones, etc.), les dades recollides per les nostres càmeres de videovigilància i sistemes de control d’accés es posaran a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i/o de jutges i tribunals competents.
 

VI. Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Les dades recollides se suprimiran en un termini màxim de 30 dies (a comptar del moment del registre). Excepcionalment, AIGÜES DE BARCELONA conservarà una còpia de les dades durant un termini superior quan s’hagi produït un incident de seguretat o hi hagi indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori).

VII. Els vostres drets

La normativa vigent de protecció de dades us reconeix diferents drets:

 • Dret d’accés a les vostres dades i a obtenir-ne una còpia.
 • Dret de supressió o rectificació.
 • Dret a la limitació del tractament.
 • Dret d’oposició.
 • Dret a la portabilitat de les dades que heu facilitat.

Si us plau, tingueu en compte que, encara que pugueu exercir qualsevol dels drets anteriors, les característiques especials del tractament regulat en aquesta política no ens permeten respondre positivament a la vostra petició en tots els casos. Per exemple, no podem rectificar un enregistrament de videovigilància o un log o registre d’accés en el qual es mostra automàticament l’hora d’entrada a les nostres instal·lacions.

AIGÜES DE BARCELONA reconeix, a més, el vostre dret a presentar una queixa davant la DPO en cas que considereu que s’ha fet un tractament incorrecte de les vostres dades de caràcter personal. La queixa s’investigarà de forma confidencial i rebreu una resposta de la nostra DPO.

Per exercitar els vostres drets, contacteu amb nosaltres a través d’aquests mitjans:

•    Dirigint una carta per correu postal a l’adreça carrer General Batet, núm. 1-7, 08028 Barcelona.

•    A    través    de    l’apartat    “Contacte”    de    la    nostra    web: https://www.aiguesdebarcelona.cat/contacta-amb-nosaltres

En tot cas, com a persona afectada o interessada, podeu presentar les reclamacions que
considereu oportunes davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es/es).