POLÍTICA DE PRIVACITAT VISITES A INSTAL·LACIONS D’AIGÜES DE BARCELONA

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
 

El responsable del tractament de les dades personals que ens has facilitat és AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. (en endavant, “AIGÜES DE BARCELONA”), amb CIF A66098435 i domicili al carrer General Batet, 1-7 Barcelona (08028). 

Perquè puguem mantenir les teves dades actualitzades, és important que sempre ens informis de qualsevol modificació. Per a això, t’agrairem que ens escriguis a l’adreça serveiseducatius@aiguesdebarcelona.cat.

Si tens qualsevol dubte sobre el tractament de la teva informació personal, pots contactar amb la persona Delegada de Protecció de Dades d’AIGÜES DE BARCELONA mitjançant els següents punts de contacte: dpo@aiguesdebarcelona.cat o correu postal a l’adreça indicada anteriorment.
 

Per a què utilitzem les teves dades personals? Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?
 

AIGÜES DE BARCELONA tracta les teves dades personals per a les següents finalitats:

  • Per tramitar i organitzar la teva reserva d’activitats i visita a les instal·lacions d’AIGÜES DE BARCELONA.

    La base jurídica del tractament de les teves dades personals per a aquesta finalitat és l’execució d’un contracte o precontracte en acceptar i signar la confirmació de la reserva.
     
  • Per gestionar l’accés a les nostres instal·lacions i garantir la seguretat dels béns i les persones que s’hi troben.

    La base jurídica del tractament de les teves dades personals per a aquesta finalitat és l’interès legítim d’AIGÜES DE BARCELONA, en disposar de les dades de les persones que accedeixen a les instal·lacions considerades infraestructures crítiques per garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben en aquestes instal·lacions. 

En cas que les dades personals aportades pertanyin a un tercer, qui les facilita garanteix que ha informat aquest tercer d’aquesta política de privacitat i que n’ha obtingut l’autorització per facilitar les seves dades a AIGÜES DE BARCELONA amb les finalitats assenyalades. Igualment, garanteix que les dades aportades són exactes i estan actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es podria ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
 

Durant quant de temps conservem les teves dades? 

Les dades personals seran tractades per AIGÜES DE BARCELONA mentre siguin necessàries per al compliment de les finalitats descrites. Quan finalitzi el període de temps, AIGÜES DE BARCELONA conservarà les dades personals bloquejades durant el període en què se’n puguin derivar responsabilitats legals. Quan expirin aquestes responsabilitats, les dades personals s’eliminaran definitivament. 


Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les teves dades personals? 

AIGÜES DE BARCELONA tractarà les teves dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i els fins del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.


Hi ha altres entitats que puguin tenir accés a les meves dades personals per ajudar AIGÜES DE BARCELONA a executar les finalitats que t’hem indicat anteriorment? 

AIGÜES DE BARCELONA contracta proveïdors que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les teves dades personals, com per exemple, l’emmagatzematge d’informació. AIGÜES DE BARCELONA s’assegura que totes aquestes entitats compleixen amb la normativa de protecció de dades, que els resulta directament aplicable per la seva condició d’encarregats del tractament.

AIGÜES DE BARCELONA té com a sotsencarregat de determinats serveis un proveïdor radicat als Estats Units (EUA). En cas que es produeixi una transferència internacional de dades als EUA, aquesta és lícita, ja que s’han establert garanties adequades per protegir les dades personals a través de la formalització de clàusules contractuals tipus adoptades per decisió de la Comissió Europea i la corresponent adaptació al servei concret, sens perjudici que, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva, s’estigui definint l’adopció de garanties addicionals proposades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.
 

Comunica AIGÜES DE BARCELONA les teves dades personals a tercers perquè les utilitzin per als seus propis fins? 

AIGÜES DE BARCELONA només comunicarà les dades personals a tercers si és necessari per donar compliment a obligacions legals.


Quins són els teus drets? 

Disposes dels següents drets en matèria de protecció de dades:

Dret En què consisteix?

Dret d’accés

Consultar quines dades personals tenim sobre tu.

Dret de rectificació

Modificar les dades personals que tenim sobre tu quan siguin inexactes o incompletes.

Dret d’oposició

Sol·licitar que no tractem les teves dades personals per a algunes finalitats concretes.

Dret de supressió

Sol·licitar que eliminem les teves dades personals.

Dret de limitació

Sol·licitar que limitem el tractament de les teves dades personals.

Dret de portabilitat

Sol·licitar que et lliurem, en un format informàtic llegible, la informació que tenim sobre tu o que lliurem o transmetem aquesta informació a un altre responsable, en un format informàtic llegible.

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent

Presentar una reclamació davant l’autoritat competent per defensar els teus drets a través de la pàgina web www.aepd.es.


Per exercir aquests drets, només has d’enviar una comunicació a AIGÜES DE BARCELONA, ja sigui per correu electrònic a serveiseducatius@aiguesdebarcelona.cat o bé mitjançant correu postal a l’adreça carrer General Batet, número 1-7, Barcelona (08028), amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud haurà de tenir el contingut mínim previst en la normativa aplicable i hauràs d’acreditar la teva identitat. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, AIGÜES DE BARCELONA et podrà demanar que l’esmenis. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé es podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.