El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

El camí per millorar el control de l’aigua regenerada

La utilització de recursos d’aigua alternatius esdevé una necessitat bàsica per garantir l’abastiment a la població en un futur i, alhora, protegir els recursos naturals.

Autora: Belén Galofré, responsable de Laboratori

L'escassetat d’aigua ha anat en augment al llarg dels últims anys arreu del món i les projeccions indiquen que el canvi climàtic agreujarà aquesta situació. En aquest context, la utilització de recursos d’aigua alternatius esdevé una necessitat bàsica per garantir l’abastiment a la població en un futur i, alhora, protegir els recursos naturals.

Tot i que hi ha consens internacional en el fet que l’aigua regenerada ha d’esdevenir una font bàsica i important en les zones amb escassetat hídrica, els processos de tractament específics encara estan lluny de poder-se implementar de forma massiva a causa de diferents tipus de barreres: tecnològiques, econòmiques o administratives i socials, aquestes darreres especialment degudes a la baixa confiança en l’ús d’aquesta aigua des del punt de vista sanitari.

El principal objectiu del projecte REGiREU, emmarcat dins de la Comunitat RIS3CAT Aigua és generar coneixement i desenvolupar tecnologia innovadora i competitiva que permeti superar les principals barreres que limiten la implementació de la regeneració d’aigües residuals urbanes i industrials. Superar aquest escull, posicionaria el sector de l’aigua a Catalunya entre els principals proveïdors mundials de tecnologia per a la regeneració.

De les dotze entitats participants (sis empreses i sis agents d’R+D), Aigües de Barcelona, CASSA i CETAQUA participen en una tasca d’estudi de metodologies que permetin identificar riscos sanitaris de l’aigua regenerada de manera preventiva amb l’objectiu de minimitzar-los, controlar-los i reaccionar adequadament per garantir una qualitat òptima de l’aigua regenerada, fet que reforça la confiança de l’usuari final.

Les tasques que es duran a terme en aquesta activitat són:

  1. Avaluar el potencial tecnològic per monitorar en temps real el paràmetre microbiològic E. coli, significatiu en el procés i distribució d’aigua regenerada. Així s’estableix un control preventiu de l’aigua abans de la sortida de l’ERA (Estació Regeneradora d’Aigua) i durant el procés de distribució. Aquesta avaluació es porta a terme a escala real a l’ERA de Gavà-Viladecans (Aigües de Barcelona) i a la xarxa d’aigua regenerada de Sabadell (CASSA).
  2. Dissenyar una avaluació de risc microbiològic de manera quantitativa (QMRA) per garantir l’ús segur de l’aigua regenerada des del punt de vista sanitari. Les millores esperades i aplicables directament a qualsevol ERA un cop finalitzada l’activitat es poden resumir en termes de:
  • QUALITAT
  • Des del punt de vista microbiològic, el control de la qualitat de l’aigua regenerada es basa, actualment, en una mesura puntual en el moment que el gestor de l’ERA ha de fer el subministrament que demana el client. El resultat d’aquest control puntual tarda un mínim de divuit hores. La innovadora possibilitat de control en continu de la qualitat de l’aigua regenerada representa una millora important, ja que, a diferència del control actual, es poden detectar desviacions en qualsevol moment.
  • RISCOS
  • Si s’augmenta el control de l’aigua (pel fet de mesurar de manera continua) es minimitzen, de forma directa, els riscs que implica l’ús de l’aigua regenerada per part de l’usuari final.
  • L’avaluació quantitativa del risc microbiològic que es proposa (QMRA) permetrà aprofundir en quins són els riscos associats a l’aigua regenerada i, molt més concretament, els riscos específics de l’ERA i la xarxa de distribució objectes d’estudi.
  • COSTOS
  • La instal·lació d’un analitzador que permeti una mesura a temps real en una fase prèvia a la desinfecció final, a banda de ser una mesura preventiva, també permetrà ajustar millor la dosi de desinfectant, cosa que pot comportar una reducció de costos.
  • La implementació dels models de gestió preventiva dels riscos sanitaris a les aigües regenerades pot suposar estalvis inherents a la detecció de productes no conformes (aturada de processos productius, més consum de desinfectant, repetició d’anàlisis, etc.).

AGRAÏMENTS
El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, a través de la comunitat de l’aigua RIS3CAT.