El blog de Aigües de Barcelona

Donde podrás estar al día de todas las novedades sobre tu agua

Blogs

Impulsem la mobilitat verda des de les depuradores 

Si una cosa tenim clara des d’Aigües de Barcelona és que el futur passa per un canvi de model respectuós amb el medi ambient, que es basi en l’economia circular i el desenvolupament sostenible. Life Nimbus és un projecte innovador que va en aquesta direcció. 

En aquest projecte, un dels recursos que es genera a les depuradores a partir dels residus, el biometà, s’utilitza com a combustible per a la xarxa d’autobusos públics de TMB, cosa que impulsa el transport verd a la ciutat.

Es tracta d’un clar exemple d’economia circular, que és possible gràcies a la transformació que Aigües de Barcelona ha dut a terme de les seves estacions d’aigües residuals, convertides ara en ecofactories, és a dir, plantes generadores de recursos. A banda de ser autosuficients energèticament, l’objectiu d’aquestes plantes és produir un excedent d’energia per a usos industrials, de mobilitat, etc. i estar integrades a l’entorn, el que genera impactes positius per al medi ambient i la societat.

Gràcies a la investigació i la col·laboració entre els sectors públic i privat, també es pretén promoure la tecnologia power-to-gas per tal d’emmagatzemar els excedents de les energies renovables.

Per dur-ho a terme, es dissenyarà i construirà una planta de demostració de metanació biològica a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) del Baix Llobregat, gestionada per Aigües de Barcelona, ​​que serà l’encarregada de revaloritzar els residus produint biometà apte per a la injecció com a combustible en el transport públic. D’aquesta manera, es fomentarà que el consum d’energia provingui de fonts renovables i que la ciutat de Barcelona s’acosti a la neutralitat climàtica proposada per al 2050.