El blog de Aigües de Barcelona

Donde podrás estar al día de todas las novedades sobre tu agua

Blogs

Així és la nova factura

Sabies que no tot el que inclou la factura té relació amb l’aigua? El subministrament d’aigua, en el qual es contempla la captació, potabilització i distribució d’aigua potable, així com taxes com la del clavegueram, suposa un 60% del total de la factura. La resta, el 40%, són taxes fixades per les administracions que no tenen cap relació amb l’aigua. 

Si vius al municipi de Barcelona, en aquest últim rebut s’inclou un nou concepte tributari: la taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en domicilis particulars, aprovada per l’Ajuntament de Barcelona en el Plenari del 28 de febrer de 2020. Aquest, com altres impostos i tributs, es cobren a través de la factura, però són aliens al servei que presta la nostra companyia.

Amb la finalitat de fer més entenedora la factura, n’hem modificat el disseny, diferenciant en dos grans grups els diferents conceptes que s’hi inclouen.
En el primer grup, i sota l’epígraf de “Cicle de l’aigua”, hi ha aquells conceptes (també els impostos) relacionats amb la gestió del cicle integral de l’aigua, des de la captació als embassaments fins a la devolució de l’aigua, un cop tractada, al medi ambient. Concretament:

•    Subministrament d’aigua, pel servei que presta Aigües de Barcelona.

•    Cànon de l’aigua, que es recapta per compte de la Generalitat de Catalunya.

•    Taxa de clavegueram, que es recapta per compte de l’Ajuntament de Barcelona.

    IVA, que es recapta per compte de l’Administració de l’Estat.

En el segon grup, i sota l’epígraf de “Residus”, s’inclouen aquells conceptes que serveixen per finançar la gestió i el tractament dels residus, prenent el consum d’aigua i el tipus d’habitatge com a base de càlcul de la taxa. Són: 

•    Taxa de residus municipals generats en domicilis particulars, que es recapta per compte de l’Ajuntament de Barcelona. https://t.co/68O820zsdw  

•    Taxa metropolitana de tractament de residus municipals (TMTR), que es recapta per compte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. https://t.co/2rrIPe6xaz  

Si tens algun dubte sobre el que pagues a la teva factura, estem a la teva disposició al 935219777 o a les xarxes socials per resoldre qualsevol consulta.