null Aigües de Barcelona adopta mesures per garantir el subministrament d’aigua

Davant l’estat d’alerta per la propagació del Covid-19 i conscients de la inquietud que pot generar entre la població allò que afecti un bé bàsic com és l’aigua, Aigües de Barcelona vol manifestar que el subministrament estarà assegurat amb les mateixes garanties que fins ara.

La qualitat i la seguretat de l’aigua potable està garantida en tot moment. Els actuals processos de tractament i els paràmetres de control de l’aigua de consum garanteixen la qualitat sanitària, la qual no es no veu afectada per l’actual situació. Addicionalment, el rentat de mans amb aigua i sabó és una de les principals mesures preventives per evitar el contagi.

Aigües de Barcelona, en coordinació amb les autoritats i d’acord amb les seves orientacions, ha implantat una sèrie de mesures preventives encaminades a protegir la seguretat sanitària de tots els seus empleats, així com a assegurar el normal funcionament de les instal·lacions en què opera, ja siguin plantes de depuració, potabilització o subministrament.

Així mateix, Aigües de Barcelona ha adoptat les decisions necessàries per disposar, en temps i termini, del material necessari i suficient per assegurar la qualitat del subministrament amb totes les garanties que habitualment s’apliquen. Per a més concreció i transparència, i tenint en compte que hi ha determinades operacions que requereixen assistència presencial, Aigües de Barcelona vol fer públiques les següents decisions adoptades:

- Creació d’equips independents de treball operatiu a les diverses plantes de tractament d’aigua, ja que les característiques de l’activitat requereixen una tasca presencial que impossibilita el teletreball.
- Aquests equips de treball operatiu funcionaran de manera independent, a fi d’evitar qualsevol risc de contagi, i en cas que es detectés en algun d’ells, haver d’establir un període de quarantena.
- El disseny d’aquest operatiu implica així mateix la disposició d’un tercer equip de guàrdia (retén), per garantir la normalitat del treball de subministrament d’aigua.
- La segregació d’aquests equips de treball implica així mateix la supressió de qualsevol contacte directe o indirecte, tant en instal·lacions com vestidors.
- D’altra banda, s’estan optimitzant i extremant les mesures d’higiene personal.
- Donades les característiques de l’activitat quotidiana del cicle integral de l’aigua, les instruccions de treball a les empreses contractistes es faciliten bàsicament de manera telefònica o telemàtica, sense caràcter presencial.
- De la mateixa manera, per garantir l’esterilitat de les operacions, s’han cancel·lat totes les visites a les instal·lacions, excepte en activitats essencials com és el transport de materials necessaris per assegurar la salubritat de l’aigua i el normal funcionament d’aquestes instal·lacions.
- Considerant els riscos d’eventual desabastament de productes o components a causa del caràcter global d’aquesta crisi, Aigües de Barcelona ha procedit, amb la col·laboració de les empreses subministradores, a fer un aprovisionament de material necessari per assegurar durant els propers mesos la continuïtat del subministrament amb les garanties habituals fins ara.

Aigües de Barcelona està en tot moment en comunicació amb les autoritats sanitàries davant la situació actual i ha aplicat els protocols de prevenció dictats per les autoritats entre la seva plantilla i a totes les instal·lacions. Les mesures preventives (sanitàries, teletreball, torns rotatoris...) estan orientades a protegir la salut dels empleats. En tot moment, des de la companyia s’ha compartit amb els empleats informació detallada tant de la situació de l’empresa com de l’entorn.

De la mateixa manera, amb l’objectiu de protegir la salut dels empleats, la dels clients i garantir la continuïtat del servei amb mitjans alternatius, Aigües de Barcelona recorda que teniu a la vostra disposició els següents canals d’atenció no presencial on podreu realitzar totes les gestions:

www.aiguesdebarcelona.cat o el telèfon d’atenció al client 93 521 97 77

Oficina en xarxa -> www.aiguesdebarcelona.cat/oficinaenxarxa
Telèfon d’avaries i incidències ->  900 700 720