Tarifa Social


La Tarifa Social facilita el pagament del rebut de l'aigua de les llars en situació de vulnerabilitat


A Aigües de Barcelona hem impulsat la Tarifa Social amb la finalitat de facilitar que les llars en situació de vulnerabilitat puguin fer front al pagament del rebut de l’aigua.

La Tarifa Social, que va entrar en vigor el 4 d’agost de 2021, aporta un ajut estructural a les persones en situació de vulnerabilitat. En concret, suposa una bonificació del 100% de la quota de servei i dels preus dels trams 1 i 2 del concepte “subministrament d'aigua”, i beneficia els següents col·lectius:

  • Famílies amb tots els seus membres a l'atur.
  • Persones que percebin una pensió mínima.
  • Persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals s'hagi reconegut, per mitjà d'un informe dels serveis socials de l'administració local competent, la situació de risc d'exclusió residencial.
     

La Tarifa Social de l'aigua ha beneficiat 56.757 famílies durant el 2022, el que suposa 8,1 milions d'euros bonificats.  

A més, tenim activat el protocol per afrontar l'emergència en l'àmbit de la pobresa energètica en els 23 municipis on Aigües de Barcelona presta servei.

Consulta les bonificacions per pagar la factura.