Transparència


A Aigües de Barcelona tenim com a principi bàsic la transparència i el retiment de comptes de la nostra activitat davant la societat en el seu conjunt. Per aquest motiu, posem a la vostra disposició tota la documentació relativa a la nostra activitat.