Informació comptable de la gestió econòmica
 

 

Compte de resultats
Milers d'Euros    Acumulat     Des 2022   Acumulat     Des 2021
Ingressos 399.054 404.540
Despeses d'Explotació (345.533) (346.807)
Beneficis abans d'interessos, impostos, depreciació i amortització  (EBITDA) 53.521 57.733
% Marge Beneficis abans d'interessos, impostos, depreciació i amortització (EBITDA) 13,4% 14,3%
Amortitzacions i Provisions (49.021) (48.503)
Resultat d'explotació (EBIT)                                                                               4.500 9.230
% Marge Resultat d'explotació (EBIT)  1,1% 2,3%
Resultat Extraordinari (629) (782)
Resultat  de les activitats ordinàries (RAO) 3.871 8.448
% Marge Resultat de les activitats ordinàries (RAO) 1,0% 2,1%
Resultat Financer (1.677) (1.537)
Benefici abans d'impostos (BAI) 2.194 6.911
% Marge benefici abans d'impostos (BAI) 0,5% 1,7%
Impost de Societats (1.224) (1.981)
Benefici Net 970 4.930
% Marge Benefici Net 0,2% 1,2%

 

Descarrega el document.

Balanç
ACTIU Des 2022 Des 2021 PASSIU Des 2022 Des 2021
No Corrent  538.445 537.637 Patrimoni Net 358.320 357.868
      Capital 337.000 337.000
Immobilitzat 513.555 512.953 Reserves  20.350 15.938
Inversions en Empreses Grup  600 - Resultat de l'Exercici 970 4.930
Inversió Financera 18.121 17.852 No Corrent  133.714 133.108
Import Diferit d'Actiu 6.169 6.832   Deutes a llarg termini amb Entitats de Crèdit 109.286 109.127
Altres deutes a llarg termini 21.420 20.614
Corrent  121.577 110.708 Impost Diferit de Passiu  3.008 3.367
Corrent 167.988 157.369
Existències  688 647 Deutes a curt termini amb Entitats de Crèdit 424 115
Clients i altres comptes  86.661 92.342 Proveïdors i altres comptes 124.712 108.361
Tresoreria 34.228 17.719 Deutes Administracions Públiques 42.852 48.893
     
TOTAL ACTIU  660.022 648.345 TOTAL PASSIU  660.022 648.345

 

Descarrega el document.

Principals magnituds físiques

Magnituds físiques

Veure el text descriptiu de la infografia de les principals magnituds físiques el 2022

Descarrega el document.

Dades rellevants
Aigua potable 2022 2021
Municipis 23 23
Habitants 2.928.724 2.928.722
Volum lliurat d’aigua a la xarxa (hm3) 189 188
Nombre d’ETAP (*) explotades per Aigües de Barcelona 6 6
Quilòmetres de xarxa 4.722,87 4.716,85
Nombre de dipòsits 83 83
Centrals de bombament 73 73
Vàlvules reguladores 129 129
Aigua per a usos no potables 2022 2021
Municipis 9 9
Clavegueram 2022 2021
Municipis servits 10 14
Habitants servits 425.411 456.908
Quilòmetres de xarxa i col·lectors 1.179,35 1.244,95
Aigües depurades 2022 2021
Municipis  40 40
S'inclouen els municipis que no pertanyen a l’AMB, però que estan connectats a la xarxa de col·lectors metropolitans.    
Habitants 3.399.667 3.399.910
Nombre d'EDARs (**) explotades per Aigües de Barcelona 7 7
Estacions de bombament 39 39
Càrrega contaminant equivalent (Habitants Equivalents)  4.049.651 3.898.417
Aigua depurada (hm3) 243,48 249,49
Reutilització 2022 2021
Municipis 8 4
Volum d’aigua reutilitzada (hm3) 50,30 37,99
Telecontrol 2022 2021
Milions de registres diaris 1,5 1,5
Estacions remotes 109 109
Sensors a la xarxa d’abastament 5.600 5.600


(*) ETAP: Estació de Tractament d'Aigua Potable
(**) EDAR: Estació Depuradora d'Aigua Residual.

Descarrega el document.

Període mig de pagament a proveïdors 
Exercici 2022 Exercici 2021
Dies Dies
Període mig de pagament a proveïdors  42 41
Rati d’operacions pagades  42 41
Rati d’operacions pendents de pagament 41 37


Descarrega el document.