DESCRIPCIÓ DE LA INFOGRAFIA DE LA PETJADA DE CARBONI EN FUNCIÓ DELS DIFERENTS ABASTS I CATEGORIES EL 2022

 

Abast 1: 9.257,32 t CO2-eq

Emissions directes: 

 

 • Combustió en fonts fixes: 1.272,82
 • Combustió en fonts mòbils (transport propi): 241,35
 • De procés de les EDARs: 7.553,45
 • Fugitives refrigerants: 189,70

 

Abast 2: 49,12 t CO2-eq

 

Emissions indirectes de l’energia adquirida:

 • Electricitat consumida (comprada) de la xarxa

 

Abast 3: 69.111,67 t CO2-eq

 

Altres emissions indirectes:

 • Compra de reactius 13.215,1
 • Compres aigua alta 4.317,3 
 • Ampliació i renovació xarxa canonades abastament 4.298,6 
 • Altres inversions 7.069,5 
 • Producció combustibles (aigües amunt) 978,1 
 • Producció electricitat i pèrdues xarxa elèctrica (aigües amunt) 5.004,1 
 • Transport i distribució de residus i reactius 2.314,2 
 • Tractament de residus 16.091,3 
 • Emissions dels efluents de les EDARs 14.578,2 
 • Viatges de negoci 48,4 
 • Desplaçaments in itinere 1.197,0