null Incidència en un col·lector del sistema de sanejament al terme municipal de Gavà

Durant el dia d’ahir, es va detectar una incidència en el sistema metropolità de sanejament a la zona del camí de la Pineda amb el camí de la Pava, al terme municipal de Gavà, en què s‘observava una fuita d’aigües residuals.

Després d’una inspecció més a fons, es va constatar que l’aigua provenia del col·lector interceptor de Castelldefels, que havia sofert un trencament. Es tracta de la mateixa zona on es va fer la substitució de dues canonades i el reforç d’una tercera el novembre del 2019.

L’AMB i Aigües de Barcelona van mobilitzar tota la maquinària necessària per aturar l’abocament i per efectuar la reparació de la canonada. A les 15.30 h es va aturar el bombament d’aigües residuals en direcció a la depuradora de Gavà-Viladecans i 3 camions amb bombes van treballar aspirant l’aigua vessada als camps de la zona.

A les 18.00 h el terreny ja estava practicable i es va començar a instal·lar un well-point, un sistema per assecar del tot el terreny i tenir accés al col·lector per poder-lo reparar. Aquest dispositiu ha començat a funcionar a la 1.30 h. 

Per minimitzar l’abocament d’aigües residuals al medi, 14 camions cisterna treballen per fer un bypass (transportar l’aigua cap a l’estació depuradora). Per evitar un excés de soroll que pugui molestar els veïns, durant la nit s’han mantingut 6 camions en servei. Els camions continuaran fent aquesta tasca fins que la reparació estigui acabada.

A les 5.30 h s’ha identificat el punt de trencament, que es troba en el tub original de la canonada, situat just aigües amunt del tram substituït el novembre passat. En aquests moments s’està buidant la canonada d’aigua, un procés que requereix temps donada la gran quantitat d’aigua retinguda, que es conseqüència de la gran longitud, el poc pendent i el gran diàmetre de la conducció.

Més enllà d’aquesta reparació d‘emergència, i per evitar futurs problemes similars, l'AMB té prevista  la substitució completa del col·lector interceptor de Castelldefels, que es troba estructuralment malmès com a conseqüència de nombrosos anys de servei. Aquesta intervenció, que tindrà un cost aproximat de 7 milions d’euros, es farà amb finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

En una primera fase s'executarà el nou col·lector. En una segona fase, s'avaluarà la idoneïtat de fer la rehabilitació del col·lector antic, o en cas que no sigui possible, de la seva retirada. 

Actualment s’està redactant el projecte constructiu d’aquesta obra, que es preveu que estigui acabat el desembre del 2020. Segons càlculs de l'AMB, l'obra s'iniciarà entre el desembre del 2021 i el gener del 2022, i finalitzarà el desembre del 2022.

L’AMB i Aigües de Barcelona seguiran informant del desenvolupament de la reparació en les properes hores i dies.