La qualitat de la teva aigua

L'aigua que Aigües de Barcelona distribueix a l'àrea metropolitana i arriba a les nostres llars ofereix una garantia sanitària total i en podem beure tranquil·lament tota la vida.

L'aplicació dels tractaments de potabilització més avançats i el control eficaç i constant de la qualitat de l'aigua subministrada per Aigües de Barcelona garanteixen que sigui saludable.

L'aigua potable, a més de no tenir microorganismes patògens ni components tòxics perjudicials per a la salut, ha de ser agradable i útil per als usos als quals es destina. Per aquestes raons, passa nombrosos controls des del seu origen a la natura fins que es lliura als consumidors.

Cada any es prenen més de 100.000 mostres d'aigua de les nostres instal·lacions i se'ls fan exhaustius controls per tal de garantir que l'aigua compleixi tots els requeriments legals i ofereixi la màxima seguretat de consum.

 

Legislació sobre qualitat de l'aigua de consum

La qualitat de les aigües de consum està regulada a tots els països de la UE per una mateixa normativa comunitària, la Directiva 98/83/CE. Aquesta normativa pren com a base les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i s'articula a l'estat espanyol a través de l'RD 140/2003.

Aquest Decret estableix el control de 53 paràmetres de diferents tipus. Aigües de Barcelona porta a terme tots aquests controls (i d'altres d'addicionals) al seu laboratori especialitzat, i diferents organismes del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments realitzen controls paral·lels de vigilància sanitària a tots els abastaments de Catalunya, per tal de comprovar que es compleixen tots els requeriments de la legislació i que l'aigua sigui totalment segura per al consum humà.

 

Avaluació de la qualitat de l'aigua de consum

A les nostres aigües, analitzem els 53 paràmetres legislats, que suposen l'anàlisi sistemàtica de 140 compostos i microorganismes, per tal de determinar la seva qualitat microbiològica, fisicoquímica, organolèptica i radiològica.

Cada paràmetre controlat té un estàndard o valor màxim establert a la legislació, amb l'objectiu de protegir la salut dels consumidors.

Es porten a terme controls a les nostres plantes de tractament, dipòsits i xarxa de distribució en aplicació de la legislació vigent.

També es controla de manera permanent el nivell de clor residual de l'aigua de consum a la xarxa de distribució, mitjançant una extensa xarxa d'analitzadors automàtics en continu, per garantir la presència d'una dosi mínima d'aquest component com a garantia sanitària addicional.

Tots els resultats dels controls que portem a terme es comparen amb aquests estàndards de qualitat.

Com controlem l'aigua de consum i quines garanties té el nostre control

Les mostres de control les pren el personal, especialista qualificat, sota cobertura de l'acreditació internacional ISO 17.025.

Una vegada preses, les mostres es transporten al nostre laboratori d'anàlisi avançada, on les analitzen, sota també cobertura de l'acreditació internacional ISO 17.025, personal altament qualificat i experimentat en biologia, química orgànica i inorgànica, determinació de metalls, cromatografia, etc.

La competència tècnica del laboratori i del seu personal d'anàlisi i presa de mostres l'audita regularment i l'acredita l'Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

A més, Aigües de Barcelona ha estat la primera empresa d'Espanya i una de les primeres al món a obtenir la certificació ISO 22.000 de seguretat alimentària per a la producció i la distribució d'aigua per al consum humà, un sistema basat en els principis de l'anàlisi de perills i punts de control crítics del sector alimentari i en els plans de seguretat de l'aigua preconitzats per l'OMS. Aquesta certificació internacional permet assegurar la garantia sanitària de l'aigua distribuïda.

En el següent enllaç s'inclouen les descripcions dels estàndards que et permetran entendre la teva analítica.

Descarrega't el document