Coneix el sistema tarifari de l’aigua

Treballem amb un preu regulat per l’Administració i amb tarifes progressives per fomentar un consum responsable


L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l’òrgan que aprova les tarifes del servei de l’aigua per a qualsevol municipi de l’àmbit metropolità. La Comissió de Preus de Catalunya és qui les autoritza.

La tarifa del subministrament d’aigua té dues parts diferenciades:

  • Una part fixa, denominada quota de servei, que es paga en concepte de disponibilitat immediata i accés permanent al servei d’aigua.

  • Una part variable que es paga en funció del consum d’aigua. Està orientada a la sostenibilitat social, i per aquest motiu es determina un primer tram de consum a preu reduït. També està orientada a la sostenibilitat ambiental, i per aquest motiu es fixen trams de consum amb preus creixents, per fomentar el consum responsable d’aigua.


    Més consum, més despesa. Menys consum, menys despesa. Més sostenible, més social.
 

Quota de servei

Aquest concepte és fix i es determina en funció del tipus d’habitatge i les necessitats de consum d’aigua que tingui.

Tipus d’habitatge Cabal nominal (m 3/h) Quota fixa mensual (€)

A

0,25 3,27

B

0,33 8,50

C

0,40 9,64

D

0,50 14,91

E

0,63 16,08

F

1,00 22,97

G

1,60 37,23

H

2,50 53,83

I

4,00 81,49


La classificació de les diferents tipologies d’habitatge es determina en funció del cabal instal·lat. Els habitatges amb més punts d’aigua tindran una quota de servei més elevada.

Consum d’aigua

És el preu que pagues per l’aigua que consumeixes. El consum es divideix en 5 trams de preus progressius. El consum es calcula segons els m3 consumits. Qui més estalvi d’aigua fa, menys trams consumeix i, per tant, més estalvia. Aquest sistema ajuda a fomentar un consum responsable.

Tram Consum mensual Preu €/m 3
1 0-6 m 3 0,7775 €/m 3
2 7-9 m 3 1,5551 €/m 3
3 10-15 m 3 2,3326 €/m 3
4 16-18 m 3 3,1099 €/m 3
5 >18 m 3 3,8874 €/m 3


Els trams de consum serveixen per facturar el servei tenint en compte el consum. Disposem d'una tarifa progressiva que ajuda a fomentar un consum responsable de l'aigua.

Quota de servei

Aplicada en funció del cabal nominal contractat (4 nivells).

Cabal nominal (m 3/h) €/mes
1,0 12,76
1,6 19,61
2,5 29,89
4,0 46,93

Consum d'aigua: 2 trams de consum.

Intervals trams Preu €/m 3
Tram1: 0-9 m 3

1,1398 €/m3

Tram2: >9 m 3 2,2796 €/m 3

Quota de servei

S’aplica en funció del cabal nominal contractat (21 nivells).

Cabal nominal (m 3/h) Quota servei €/mes Límit tram 1 (m 3/mes)
0,25 6,64 16

0,4

10,51 25
0,63 16,71 40
1,00 26,43 63
1,60 42,12 100
2,50 66,44 160
4,00 105,35 250
6,30 166,95 400
10,00 264,21 630
16,00 421,45 1.000
25,00 664,57 1.600
30,00 777,97 1.800
40,00 1.053,52 2.500
63,00 1.669,46 4.000
100,00 2.641,95 6.300
160,00 4.214,13 10.000
250,00 6.645,32 16.000
400,00 10.535,27 25.000
630,00 16.694,33 40.000
1.000,00 26.419,29 63.000
1.600,00 42.141,20 100.000

 

Consum d’aigua: 2 trams de consum (el primer variable en funció del cabal contractat).

Intervals trams Preu €/m 3
Tram 1 1,6206 €/m 3
Tram 2 2,4309 €/m 3

Quota de servei

S’aplica en funció del cabal nominal contractat (21 nivells).

Cabal nominal (m 3/h) Quota servei €/mes Límit tram 1 (m 3/mes)
0,25 6,64 16
0,40 10,51 25
0,63 16,71 40
1,00 26,43 63
1,60 42,12 100
2,50 66,44 160
4,00 105,35 250
6,30 166,95 400
10,00 264,21 630
16,00 421,45 1.000
25,00 664,57 1.600
30,00 777,97 1.800
40,00 1.053,52 2.500
63,00 1.669,46 4.000
100,00 2.641,95 6.300
160,00 4.214,13 10.000
250,00 6.645,32 16.000
400,00 10.535,27 25.000
630,00 16.694,33 40.000
1.000,00 26.419,29 63.000
1.600,00 42.141,20 100.000

 

Consum d’aigua: 2 trams de consum (el primer variable en funció del cabal contractat).

Intervals trams Preu €/m 3
Tram 1 1,6206 €/m 3
Tram 2 2,4309 €/m 3

Quota de servei

En aquesta categoria s'estableix una quota fixa mensual per habitatge.

  Preu (€/mes)
Tarifa única per habitatge 12,03

 

Consum d'aigua

En aquest grup hi ha una única tarifa per consum.

  Preu (€/mes)
Tarifa única per m3 subministrat 1,0469

La factura d'Aigües de Barcelona inclou diferents tributs i impostos:
 

Cànon de l’aigua

El cànon de l’aigua és un tribut la titularitat del qual correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat de Catalunya) i el recapta Aigües de Barcelona a la factura de l’aigua en compliment de la normativa aplicable en vigor.

Trobaràs més informació sobre el cànon de l’aigua a l’Agència Catalana de l’Aigua.
 

Taxa de clavegueram

Als municipis de Barcelona, Montgat, Torrelles de Llobregat i Sant Climent de Llobregat la factura de l’aigua inclou la taxa municipal de clavegueram, que es recapta per compte dels respectius ajuntaments.

IVA

És un gravamen del 10% que s'aplica sobre tots els serveis del cicle de l'aigua.
 

Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR)

La taxa metropolitana de residus es recapta en la factura de l’aigua per compte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es destina al tractament, el reciclatge i la valorització dels residus municipals, així com la deposició del seu rebuig als punts verds o les deixalleries, les plantes de reciclatge, de compostatge i els ecoparcs. Per a qualsevol aclariment, cal adreçar-se a informaciotributaria@amb.cat, al 93 506 97 81 o al c. 62 Zona Franca, núm. 16-18, 08040 Barcelona.

Taxa publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
 

Taxa de recollida de residus

La taxa de recollida de residus és un nou concepte en la factura de l’aigua que s’aplica des de l’1 de juliol del 2020 i es recapta per compte de l’Ajuntament de Barcelona.  Es destina a finançar la recollida de residus generats als domicilis particulars del municipi de Barcelona. Per a qualsevol aclariment, cal adreçar-se al 93 217 55 10 o a trdbcn@siresa.cat.  

Aquesta taxa no s'aplica en l'ús comercial ni industrial.