Normativa

El Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l'Aigua regula la prestació del servei públic d'abastament d'aigua i la tarifa del servei de subministrament domiciliari d'aigua als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

El Codi tècnic d'edificació és la normativa estatal que estableix les normes bàsiques en edificis i instal·lacions interiors a fi de millorar-ne la qualitat mitjançant la promoció de la innovació i la sostenibilitat. Com a exigència bàsica de salubritat, les instal·lacions han de permetre assegurar el subministrament d'aigua apta per al consum de manera sostenible, amb el cabal suficient i que permeti l'estalvi.