En els darrers anys, les llars dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona han experimentat canvis socials i ambientals en relació amb el consum d’aigua.
Per això, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha impulsat la incorporació al sistema tarifari de criteris socials, que considerin la capacitat econòmica de les persones, i criteris ecològics, que premiïn el consum responsable i l’estalvi d’aigua.
Aigües de Barcelona disposa d'un fons de solidaritat per ajudar les famílies amb recursos limitats.

Una tarifa més social

La tarifa social beneficia a més de 15.000 famílies. Es tracta d’una tarifa especial, amb una bonificació del 25% de l’import del servei de l’aigua, per tal de facilitar l’accés al consum vital. Podran optar a la tarifa social:

  • Les persones més grans de 60 anys, amb una pensió mínima de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent o viduïtat, o perceptors de l'extint "Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez", o perceptors de pensions no contributives de jubilació i invalidesa.
  • Les famílies amb tots els seus membres en situació d’atur.
Més informació

Una tarifa més equitativa

S’amplia la bonificació de família nombrosa a les llars de 4 persones . Al mateix temps, les persones amb un grau de discapacitat de més d’un 75% o amb un nivell III de dependència computen com a dues persones a l’hora d’ampliar els límits dels trams de consum.

Més informació

Una tarifa més sostenible

La tarifa disposa d’una part fixa, que cobreix la disponibilitat i l’accés permanent al servei d’aigua, i una part variable, que es paga en funció del consum. Per tal de potenciar l’estalvi d’aigua, la part variable dels consumidors domèstics passa de 3 a 5 trams de consum.