POLÍTICA DE PRIVACITAT DE CLIENTS/USUARIS DEL SERVEI PRESTAT PER AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A.


AIGÜES DE BARCELONA , EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A. vol informar-te, d’una manera breu, senzilla i clara, del tractament que fa de les dades personals que facilites. Per a això, posa a la teva disposició un resum de la seva política de privacitat. El text complet es pot consultar més avall.

Responsable del tractament

AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, SA (en endavant, “AIGÜES DE BARCELONA”), amb CIF A66098435 i domicili al carrer del General Batet, 1-7, Barcelona (08028).

Finalitats del tractament

 • Subministrar el servei d’aigua que has contractat (per exemple, fer lectures periòdiques del teu consum o emetre les factures corresponents, millores en el procediment de cobrament i recobrament, atendre sol·licituds com ara consultes i reclamacions, i similars).
 • Per poder detectar fuites d’aigua, situacions anòmales, irregulars o fraus i fer un càlcul del rendiment de la xarxa per definir el balanç hidràulic.  
 • Detecció de clients que puguin incórrer en situacions de vulnerabilitat sobrevinguda o que s’hi trobin, per adaptar a la seva situació el procediment de cobrament i recobrament de deute i informació i oferiment, si escau, de tarifes socials, bonificacions o altres ajuts existents.
 • Per gestionar i solucionar les incidències del servei.
 • Per remetre avisos i alertes per mitjans electrònics sobre qüestions relacionades amb el servei.
 • Atendre les sol·licituds que voluntàriament ens facis a través dels canals habilitats per a això.
 • Gravació de les trucades i videotrucades que facin els usuaris. 
 • Assegurar que disposes d’un equip de mesura i del contracte de manteniment corresponent.
 • Prevenir avaries en els equips de mesura.
 • Gestionar la signatura de documents mitjançant el procés de signatura de clau única OTP (one time password), si tries aquesta modalitat de signatura.
 • Dur a terme estudis estadístics o enquestes de satisfacció relacionades amb el subministrament d’aigua i servei prestat, mentre duri el teu contracte.
 • Gestionar l’accés i la utilització de l’Àrea de Clients i l’enviament d’enquestes per conèixer la teva opinió, en cas que t’hi donis d’alta, i prestar-te el servei de factura digital en cas que el sol·licitis i atorguis el teu consentiment.
 • Fer enquestes no relacionades amb el servei a fi de conèixer la percepció que tens sobre AIGÜES DE BARCELONA, mentre duri el teu contracte i sempre que ens atorguis el teu consentiment.
 • Enviar-te informació comercial relativa a l’activitat que desenvolupa i als esdeveniments que organitza o que organitzen tercers en relació amb la gestió del servei que presta AIGÜES DE BARCELONA, sempre que ens atorguis el teu consentiment
 • Elaborar un perfil teu fent un seguiment continu del teu consum d’aigua, així com utilitzar altres dades que ens hagis facilitat per oferir-te promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l’aigua, mentre disposis d’aquest servei i sempre que ens atorguis el teu consentiment.

Els teus drets

Pots accedir a les teves dades, sol·licitar que es modifiquin o que se suprimeixin, exercir el dret a la portabilitat, oposar-te al fet que elaborem perfils d’usuari amb la teva informació personal o demanar que en limitem el tractament de la manera que expliquem a continuació a la política de privacitat (formulari ARCO+).

Recorda que el consentiment que dones per tractar les teves dades amb finalitats addicionals (per exemple, enviament de publicitat) sempre és revocable.1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES DADES QUE FACILITES?

El responsable del tractament de les teves dades personals és AIGÜES DE BARCELONA , EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. (“AIGÜES DE BARCELONA ”), amb CIF A66098435 i domicili al carrer del General Batet, 1-7, Barcelona (08028).

AIGÜES DE BARCELONA gestiona el servei metropolità del cicle integral de l’aigua, que inclou l’abastament d’aigua potable, que es regeix en el seu funcionament, entre altra normativa, pel Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua (Reglament del servei).


2. QUINA FINALITAT TÉ AQUESTA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS?

Aquesta política de privacitat té per objecte donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals dels nostres clients i de les persones que es posen en contacte amb la companyia, en relació amb aquestes dades. En aquest sentit, aquesta política és aplicable a:

 • Persones titulars d’un contracte o una pòlissa en vigor amb AIGÜES DE BARCELONA per a la prestació del servei (client o receptor del servei).
 • Persones que contacten amb AIGÜES DE BARCELONA per dur a terme gestions precontractuals (per exemple, sol·licitar una alta, un canvi de titularitat, una subrogació o una escomesa nova en un punt de subministrament nou).
 • Persones que contacten amb AIGÜES DE BARCELONA per informar sobre incidències del servei, fer consultes, formular queixes o reclamacions de qualsevol mena sense mantenir una relació contractual amb aquesta companyia (per exemple, fer una consulta sobre condicions generals del servei, notificar una fuita a la via pública, comunicar una avaria, denunciar fraus dels quals tinguin constància i similars).
 • Finalment, també fa referència a aquelles persones, tercers diferents del client, les dades de les quals figuren en un expedient de contracte per haver estat informades pel mateix client o el mateix interessat, com ara les persones autoritzades pel titular per dur a terme gestions del contracte, com a contacte per a notificacions, o les persones les dades de cobrament de les quals estan indicades en el contracte per al pagament de factures.
   

3. QUINES CATEGORIES DE DADES TRACTA AIGÜES DE BARCELONA?

AIGÜES DE BARCELONA tracta les següents dades de caràcter personal:

a)    Dades identificatives i de contacte

 • Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, DNI, telèfon fix, mòbil, adreça electrònica, adreça, àudios de veu i imatge (inclosa la gravació en videotrucada), documents acreditatius d’identitat, documents acreditatius d’apoderament, protocols notarials, càrrec, empresa i dades de contacte professional, idioma de contacte. Algunes dades acreditatives només calen per dur a terme gestions específiques. 
 • Signatura: signatura manuscrita, signatura OTP. 
 • Informació sobre l’immoble per al qual es gestiona o es pretén gestionar un contracte d’aigua: adreça del punt de subministrament, pis, referència cadastral, nota registral, document notarial.

b)    Dades econòmiques i de facturació: dades bancàries facilitades pel client o per la persona autoritzada, número de factura, import de factures i deute.

c)    Dades de consum i dades tècniques del subministrament d’aigua potable: lectures de consums, dades de la telelectura (dades històriques de consum incloses), número de comptador, tipus de consum del punt de subministrament, tipologia d'habitatge, mapes cartogràfics d'ubicació de xarxa, índexs geogràfics per codi postal, comparatives d'informació entre alguns subministraments. Aquestes dades no sempre ens permetran identificar l’usuari. No obstant això, són dades necessàries per prestar el servei correctament. 

d)    Diferents dades que ens has facilitat voluntàriament a l’hora de posar-te en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu (fer una reclamació, comunicar una emergència, consultar un dubte, sol·licitar l’aplicació d’ajuts o bonificacions socials quan escaigui en cas de vulnerabilitat, comunicació de circumstàncies familiars o altres circumstàncies que ens exposis voluntàriament). 

e)    Dades de terceres persones que el client o el mateix tercer faciliten voluntàriament a AIGÜES DE BARCELONA i que quedaran integrades en l’expedient del contracte. Dades de contacte d’un tercer per a notificacions, dades de tercers que el client autoritza a realitzar gestions diverses en nom seu en relació amb el seu contracte, documentació pública.

En cas que les dades personals aportades pertanyin a un tercer, qui les facilita garanteix que ha informat aquest tercer d’aquesta política de privacitat i que n’ha obtingut l’autorització per facilitar les seves dades a AIGÜES DE BARCELONA amb les finalitats assenyalades. Igualment, garanteix que les dades aportades són exactes i estan actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es podria ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Les dades a què hem fet referència fins ara poden pertànyer al titular del subministrament, consumidor o tercers autoritzats.

f)    Dades relacionades amb la teva navegació i, en particular:

 • Dades relacionades amb la navegació que es fa per la pàgina web d’AIGÜES DE BARCELONA o per l’Àrea de Clients. Visitar la pàgina web d’AIGÜES DE BARCELONA i navegar per les seves diferents seccions no requereix que es faciliti cap dada de caràcter personal. No obstant això, recollirem determinada informació relacionada amb la navegació: credencials, adreça IP, tipus i ID del dispositiu, tipus i idioma del navegador, domini a través del qual s’accedeix al lloc web, informació d’exploració, activitat al lloc web i galetes. Si us plau, consulta més detalls sobre aquesta qüestió a la nostra Política de galetes i a la Política de galetes de l’Àrea de Clients.
   
 • Dades facilitades per l’usuari a l’hora de dur a terme gestions i tràmits a través del web d’AIGÜES DE BARCELONA o mitjançant l’Àrea de Clients. L’usuari del web d’AIGÜES DE BARCELONA pot dur a terme diferents tràmits i gestions per als quals, en alguns casos, no cal que es registri (“tràmits del web públic”). Així mateix, qui sigui client del servei es pot registrar a l’Àrea de Clients i dur a terme tots els tràmits i gestions habilitades (“tràmits de l’Àrea de Clients”). Per donar-se d’alta a l’Àrea de Clients, el client n’ha d’acceptar les condicions d’ús (consulta les Condicions d’ús de l’Àrea de Clients al següent enllaç).

  Quan et demanem dades personals per mitjà de formularis web per tramitar la teva sol·licitud, marcarem amb un asterisc les dades estrictament necessàries per dur a terme les gestions. Si no ens facilites aquestes dades, no podràs continuar la tramitació de la gestió que hagis de fer.


El web té la seva pròpia Política de privacitat del web d’AIGÜES DE BARCELONA, que pots consultar al següent enllaç.


4. TRÀMITS REALITZATS PER UN TERCER O EN NOM D’UNA PERSONA JURÍDICA I PER ADMINISTRADORS DE FINQUES

Com a norma general, tots els tràmits i gestions que comportin un tractament de dades personals s’han de dur a terme per una persona en el seu propi nom i representació, facilitant únicament dades personals de les quals és titular. No obstant això, s’admet que qui vulgui fer una gestió amb l’empresa faciliti dades d’un tercer sempre que (a) hagi obtingut les dades de manera lícita; (b) hagi informat l’afectat, quan sigui procedent, del tràmit o consulta que farà, i (c) compti amb l’habilitació corresponent per a la gestió que comença. Per a la realització de la gestió, s’exigirà la documentació que acrediti aquesta representació. 

Les dades personals dels representants, persones de contacte i administradors de finques es tractaran, a partir de l’interès legítim (d’acord amb el que disposa l’article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), amb l’única finalitat de gestionar la petició efectuada en nom d’un tercer.
 

5. PER A QUÈ UTILITZEM LES TEVES DADES PERSONALS I QUINA ÉS LA BASE DE LEGITIMACIÓ?

Utilitzem les dades, únicament les estrictament necessàries, amb les següents finalitats i base legitimadora, segons el cas:

 • Subministrar el servei d’aigua o servei que hagis contractat. Fem diferents gestions necessàries per executar el contracte de subministrament d’aigua o servei contractat, com per exemple, atenció de les diferents sol·licituds en relació amb els serveis prestats: alta, baixa, canvi de titularitat, emplenament i signatura de documentació, lectures de consum periòdiques, emissió i cobrament de factures, millora del procediment per al cobrament i recobrament, rectificació de factures, remissió al client per diferents mitjans d’informació relacionada amb el contracte i incidències del servei, servei d’atenció al client —inclosa la gravació de trucades telefòniques o videotrucades—, tramitació de gestions administratives, incloses les necessàries per mantenir l’exactitud de les dades, les relacionades amb l’impagament del servei, l’emissió d’avisos de tall de subministrament i les necessàries per al manteniment del servei.

  El tractament d’aquestes dades és necessari per mantenir la relació contractual amb tu o l’aplicació de mesures precontractuals. 
 • Per gestionar i solucionar les incidències del servei. La base legitimadora d’aquest tractament és l’execució d’un contracte on l'interessat és part o per a l’aplicació, a petició d’aquest, de mesures precontractuals. 
   
 • Per remetre’t avisos i alertes per mitjans electrònics sobre qüestions relacionades amb el servei (excessos de consum, possible fuita i fi de la fuita…). La base legitimadora d'aquest tractament és l’interès legítim per mantenir-te informat/ada sobre qüestions rellevants relatives al servei d'aigua contractat. Pots oposar-te a aquest tractament.
   
 • Atendre les sol·licituds que voluntàriament ens facis per mitjà dels canals habilitats (reclamacions, consultes de dubtes, trucades d’emergència, aplicació d’ajuts o bonificacions socials quan sigui procedent en supòsits de vulnerabilitat o d’altres). La base legitimadora és l’execució del contracte, quan les sol·licituds estiguin vinculades a serveis contractats. En el cas de sol·licituds que excedeixin la prestació de serveis contractada i en el cas de sol·licituds realitzades per no clients, el tractament es basa en el consentiment atorgat en contactar amb nosaltres voluntàriament per fer qualsevol comunicació.
   
 • Gravació de les trucades i videotrucades que els usuaris efectuïn. La base legitimadora és l’interès legítim d’AIGÜES DE BARCELONA a fer el seguiment de les sol·licituds, per donar resposta a requeriments i verificar la qualitat del servei prestat, així com per defensar-se davant de possibles reclamacions. Pots oposar-te a aquest tractament i, en aquest cas, la teva petició serà dirigida a canals on-line o presencials que garanteixin la traçabilitat de les peticions i gestions realitzades.
   
 • Per poder detectar fuites d’aigua, situacions anòmales, irregulars o fraus i fer un càlcul del rendiment de la xarxa per definir el balanç hidràulic, per garantir la gestió adequada del servei, el cabal i la pressió d’aigua adequats i el correcte funcionament. i dimensionament de la xarxa. Per a això, es fan determinades comprovacions i comparatives de dades de consum, dades tècniques de subministraments, mapes cartogràfics d’ubicació de xarxa, índexs geogràfics per codis postals. La base legitimadora és l’interès legítim d’AIGÜES DE BARCELONA a complir les seves obligacions previstes al Reglament del servei i altra normativa aplicable i assegurar la millora contínua del servei d'abastament. Et pots oposar a aquest tractament.
   
 • Detecció de clients que puguin incórrer en situacions de vulnerabilitat sobrevinguda o que s’hi trobin, per adaptar a la seva situació el procediment de cobrament i recobrament de deute i informació i oferiment, si escau, de tarifes socials, bonificacions o altres ajuts existents. Per aconseguir-ho, es realitzarà una segmentació dels nostres clients, basada en les dades personals derivades de la prestació del servei de subministrament (en concret, les dades de comportament de pagament) i dades agregades socioeconòmiques del seu districte censal, provinents de fonts d’accés públic ( entre elles, l’Institut Nacional d’Estadística o l’Institut d’Estadística de Catalunya). Per a cadascun d’aquests segments, s’han definit una sèrie d’accions de comunicació a realitzar per part d'AIGÜES DE BARCELONA, amb què es pretén posar en coneixement del client els diferents mecanismes, legals o voluntaris, de què disposa per ajudar-lo en la seva situació econòmica.

  La base legitimadora és l’interès legítim que té AIGÜES DE BARCELONA de conèixer millor els seus clients i la situació economicofinancera en què es troben per anticipar-se a situacions de risc potencial d’impagament o situacions de vulnerabilitat i poder oferir, de manera més primerenca i eficient, les alternatives i accés a ajuts ajustant-se a les característiques individuals de cada client. També per donar compliment a les seves obligacions legals i compromisos socials, millorant l’eficiència de les seves campanyes informatives sobre recursos i accés a ajuts socials disponibles per fer front a aquesta situació. Et pots oposar a aquest tractament.
   
 • Gestions relacionades amb l’equip de mesura i el contracte de manteniment corresponent.

  La celebració, la gestió i el control del contracte de subministrament i el compliment de les obligacions legals d’AIGÜES DE BARCELONA requereixen, entre altres aspectes, assegurar-nos que el client disposa d’un equip de mesura d’aigua i del contracte de manteniment corresponent, d’acord amb l’article 54.2 del Reglament del servei. Amb aquesta finalitat, (a) AIGÜES DE BARCELONA facilitarà a l’empresa especialitzada amb qui hagi contractat el manteniment de l’equip de mesura les dades relatives al número de contracte de subministrament, l’adreça de subministrament, la data d’instal·lació per AIGÜES DE BARCELONA de l’equip de mesura, la data i la causa de la retirada de l’equip de mesura i similars; (b) AIGÜES DE BARCELONA pot demanar, en qualsevol moment, informació sobre la vigència del contracte de manteniment de l’equip de mesura a l’empresa especialitzada que el client hagi contractat.
   
 • Prevenció d’avaries en els equips de mesura. Verificar l’antiguitat dels equips de mesura per substituir-los quan sigui convenient.

  El tractament d’aquestes dades es basa en el compliment d’una obligació legal, exigida per l’article 53 del Reglament del servei.
   
 • Gestionar la signatura de documents a través del procés de signatura de clau única OTP (one time password), si tries aquesta modalitat de signatura. Durant el procés de signatura OTP SMS, es vincula l’operació de signatura amb el signant mitjançant el número de telèfon mòbil i el correu electrònic facilitats pel client i amb el contingut, de manera que queda constància de la data i l’hora de la signatura, tal com s’especifica a la política de signatura OTP. La base legal és la relació precontractual o contractual.
   
 • Dur a terme estudis estadístics o enquestes de satisfacció en relació amb el subministrament d’aigua i servei prestat, que ens ajudin a millorar el servei o dissenyar noves funcionalitats.

  Estudis estadístics. Elaborem estudis estadístics per millorar els nostres serveis al client o dissenyar noves funcionalitats. Per exemple, avaluarem els nivells de satisfacció, determinarem mitjanes periòdiques de consum i preveurem la demanda d’aigua en diferents zones o municipis.

  Aquest tractament té com a base legal l’interès legítim d’AIGÜES DE BARCELONA de tractar les teves dades personals i, en particular, la teva opinió sobre el servei i la informació sobre el consum i les avaries que puguis patir, a fi d’elaborar estudis estadístics o agregats que permetin millorar els serveis. Et pots oposar a aquest tractament.

  Enquestes de satisfacció. Així mateix, fem enquestes de satisfacció relacionades amb el subministrament d’aigua o servei prestat. Per a això, ens podríem posar en contacte amb tu per telèfon i per correu electrònic. En cap cas es prendran mesures que t’afectin de manera individual i les teves dades personals seran agregades.

  Aquest tractament té com a base legal l’interès legítim. AIGÜES DE BARCELONA considera que aquesta finalitat és compatible amb la finalitat de subministrar el servei d’aigua, ja que hi ha una relació entre les dues finalitats (fem enquestes de satisfacció per poder prestar un servei millor). Així mateix, entenem que pots esperar raonablement que la teva informació personal es tracti per a aquesta finalitat. Et pots oposar a aquest tractament.
   
 • Gestionar l’accés i la utilització de l’Àrea de Clients i enviament d’enquestes per conèixer la teva opinió en relació amb aquest servei, en cas que t’hi donis d’alta, així com prestar-te el servei de factura digital, en cas que el sol·licitis i atorguis el teu consentiment.

  El tractament d’aquestes dades es basa en l’existència d’una relació contractual amb tu i en el teu consentiment. D’una banda, l’Àrea de Clients és un canal de contacte que només es posa a disposició de clients amb un contracte vigent amb AIGÜES DE BARCELONA. L’Àrea de Clients permet al client gestionar les seves dades, consultar les dades de contracte (consums, factures, realitzar peticions, fuites, incidències, etc.) i sol·licitar accés al servei de factura digital. D’altra banda, l’alta a l’Àrea de Clients i la sol·licitud del servei de factura digital exigeixen un acte afirmatiu clar que reflecteixi el consentiment del client al tractament de les seves dades personals en sol·licitar l’alta del servei i acceptar les corresponents Condicions d’ús de l’Àrea de Clients i, si s’escau, Condicions d’ús de la prestació del servei de factura digital.

  El tractament de dades per fer enquestes d’opinió sobre l’Àrea de Clients té com a base legal l’interès legítim. AIGÜES DE BARCELONA té interès a tractar les teves dades personals i, en particular, la teva opinió perquè ens ajudin a millorar el servei o dissenyar noves funcionalitats. Et pots oposar a aquest tractament.
 • Realitzar enquestes no relacionades amb el servei per conèixer la percepció que tens sobre AIGÜES DE BARCELONA, mentre duri el contracte i sempre que ens atorguis el consentiment. La informació que ens facilitis s'utilitzarà exclusivament per obtenir valors estadístics o agregats.

  El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el teu consentiment. En tot moment podràs revocar el consentiment prestat contactant amb AIGÜES DE BARCELONA per qualsevol mitjà.
 • Oferir-te o enviar-te informació comercial relativa a l’activitat que desenvolupa AIGÜES DE BARCELONA, i també sobre activitats i esdeveniments que organitza o que organitzen tercers en relació amb la gestió del servei que presta AIGÜES DE BARCELONA, sempre que ens atorguis el teu consentiment. Si ens hi autoritzes, et podem enviar aquestes comunicacions promocionals, fins i tot per mitjans electrònics.

  El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el teu consentiment. En tot moment, podràs revocar el consentiment prestat contactant amb AIGÜES DE BARCELONA per qualsevol mitjà.
   
 • Oferir-te promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l’aigua, mitjançant l’elaboració d’un perfil basat en el seguiment continu del consum d’aigua, així com altres dades que ens hagis facilitat, sempre que ens atorguis el consentiment. Per a això, s’utilitzaran, entre d’altres, les teves dades de telelectura, que permeten, entre d’altres, conèixer en temps real el consum d’aigua.

  El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el teu consentiment. En tot moment podràs revocar el consentiment prestat contactant amb AIGÜES DE BARCELONA per qualsevol mitjà.

Per als tractaments anteriors basats en l’interès legítim, el Responsable ha realitzat el corresponent qüestionari de ponderació de l’interès legítim perseguit per AIGÜES DE BARCELONA i els drets i llibertats fonamentals dels interessats. En cas de dubte sobre aquests, pots enviar la teva consulta a la DPO d’AIGÜES DE BARCELONA .


6. QUI POT ACCEDIR A LES TEVES DADES PERSONALS? HI HA TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS?

AIGÜES DE BARCELONA té diversos proveïdors que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el servei de subministrament d’aigua. Per exemple, AIGÜES DE BARCELONA col·labora amb entitats que li donen suport en qüestions tecnològiques, com ara l’emmagatzematge de la informació, la realització de telelectures o la detecció de fraus en el consum d’aigua. També l’assisteixen altres entitats per a la gestió d’impagats, la prestació dels serveis d’atenció al client, la realització d’enquestes de satisfacció o la impressió, l’ensobrament i la distribució de factures. Aquests prestadors tenen la condició d’encarregats del tractament, d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i únicament tractaran les dades personals d’acord amb les instruccions d’AIGÜES DE BARCELONA. En cap cas, podran utilitzar les dades personals de l’usuari per a finalitats pròpies o diferents de les detallades en aquesta política.

AIGÜES DE BARCELONA té com a sotsencarregat de determinats serveis Microsoft Corporation, ubicada als Estats Units (EUA). En cas que es produeixi una transferència internacional de dades als EUA, aquesta és lícita, ja que s’han establert garanties adequades per protegir les dades personals a través de la formalització de clàusules contractuals tipus adoptades per decisió de la Comissió Europea i la corresponent adaptació al servei concret, sens perjudici que, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva, s’està definint l’adopció de garanties addicionals proposades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.


7. A QUI COMUNIQUEM LES TEVES DADES?

AIGÜES DE BARCELONA no comunica les teves dades personals a tercers, llevat que ho consentis o que hi estiguem obligats per llei.

Quan calgui el teu consentiment per comunicar les teves dades personals a tercers, als formularis de recollida de dades t’informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació, així com de la identitat o els sectors d’activitat dels possibles cessionaris de les teves dades personals.

En alguns casos, AIGÜES DE BARCELONA sí que està obligada a comunicar dades d’usuaris, es tracti de clients o no, com és el cas de dades de clients a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en la seva condició de titular del servei, o de conceptes tributaris associats als serveis que presta quan li ho requereixin, o quan la comunicació sigui necessària per atendre la sol·licitud o consulta, o quan sigui necessari per gestionar judicialment una situació de frau.

En particular, AIGÜES DE BARCELONA comunicarà les teves dades personals a les entitats següents, que, entre d’altres, les poden utilitzar per:

ENTITAT

FINALITAT

AQUESTA COMUNICACIÓ ÉS LEGAL...

Aqualogy Solutions, SA, (Musa) o qualsevol empresa especialitzada que escullis per al manteniment de l’equip de mesura

Facilitar el compliment de la previsió de l’article 54.2 del Reglament del servei, consistent en el fet que cada client disposa d’un equip de mesura d’aigua i del contracte de manteniment corresponent.

En cas que atorguis el teu consentiment.

Ajuntaments de l’àmbit metropolità en què AIGÜES DE BARCELONA presta el servei d’abastament d’aigua

A fi que l’ajuntament pugui recaptar la taxa de clavegueram i servei de recollida de residus.

Ordenança fiscal de l’ajuntament corresponent, reguladora de la taxa de clavegueram i servei de recollida de residus, que en preveu el cobrament a través de la factura de l’aigua (ordenança accessible al web de cada ajuntament). La llista de municipis en què es cobra la taxa a la factura de l’aigua està disponible a Els tributs i altres conceptes de la factura.

 

Àrea Metropolitana de Barcelona

Perquè l’Àrea Metropolitana de Barcelona exerceixi les seves potestats com a titular del servei o pugui recaptar la TMTR.

Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Reglament del servei i ordenança fiscal reguladora de les taxes metropolitanes de tractament i deposició de residus municipals (TMTR), que en preveuen el cobrament per mitjà de la factura de l’aigua.

Serveis socials dels municipis en què AIGÜES DE BARCELONA presta el servei d’abastament

Abans de procedir a un possible tall de subministrament per falta de pagament, hem de confirmar amb els serveis socials del municipi que no et trobis en situació de risc d’exclusió residencial.

Article 6.4 de la Llei 24/2015 i disposició addicional novena de la Llei 4/2016 (exclusió residencial).

Agència Catalana de l’Aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua necessita tractar les teves dades personals per verificar el pagament del cànon de l’aigua i per aplicar la tarifa social del cànon de l’aigua.

Decret legislatiu 3/2003 (legislació d’aigües de Catalunya).

Institut Català del Sòl

Dipòsit i gestió de les fiances que recaptem a les factures de contractació, per compte de l’Institut Català del Sòl.

Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, i Decret 147/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el dipòsit de fiances.

Administració tributària estatal, autonòmica i local

Complir les obligacions tributàries i atendre requeriments d’informació amb transcendència tributària.

Entre d’altres, Reial decret 596/2016, de 2 de desembre, Decret legislatiu 3/2003 (legislació d’aigües de Catalunya), i amb caràcter general, la Llei general tributària.

Autoritat judicial o forces i cossos de seguretat de l’Estat

Atendre requeriments i col·laborar en investigacions judicials i policials en curs. 

Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, i Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

 

Administració de justícia

Interposar i tramitar reclamacions judicials.

Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, i Reial decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s’aprova la Llei d’enjudiciament criminal.

Customer Counsel d’Agbar

Atendre requeriments d’informació en les reclamacions que hagis fet.

En cas que atorguis el consentiment per a això, prestat en el moment de formular una reclamació davant el Costumer Counsel.

Administració autonòmica i local competent en matèria d’habitatge

Atendre requeriments d’informació de consum en habitatges objecte d’un procediment sancionador.

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

Administració autonòmica i local competent en matèria d’identificació i control d’habitatges buits

Atendre requeriments d’informació de consum en habitatges objecte d’un procediment administratiu.

Disposició addicional segona del Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària.

Administració autonòmica i local competent en arbitratges de consum i Síndic de Greuges

Atendre requeriments d’informació en les reclamacions que hagis fet o iniciades d’ofici. 

Entre d’altres, Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge; Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema arbitral de consum, i Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges.

Entitats bancàries  Per al cobrament del subministrament contractat, en caso de tenir el pagament domiciliat. Necessària per a l’execució del contracte de subministrament d’aigua.

 


8. DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES TEVES DADES?

Les dades dels clients es conservaran mentre mantinguem una relació contractual, per poder gestionar-la adequadament. Un cop finalitzada aquesta relació (transcorreguts els terminis de l’operació de cobrament de factures pendents i resolts els conflictes oberts en relació amb el servei), hem de conservar les teves dades degudament bloquejades durant un període addicional en què hi podria haver qualsevol responsabilitat derivada del servei de subministrament d’aigües o de cada finalitat.

En cas que hagis autoritzat l’enviament de comunicacions comercials, mantindrem les teves dades fins al moment en què ens sol·licitis que vols deixar de rebre les nostres ofertes, fins i tot encara que hagi finalitzat la relació contractual amb nosaltres.

Les dades de no clients facilitades per a altres gestions (consultes, comunicacions de fraus, etc.) es conservaran durant el temps que calgui per gestionar la sol·licitud, més un període addicional a l’efecte d’atendre les possibles responsabilitats legals que se’n derivin.


9. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I COM POTS EXERCIR-LOS?

Et corresponen els següents drets en matèria de protecció de dades:

DRET

CONTINGUT

Accés

Pots consultar quines dades personals estan incloses a les bases de dades d’AIGÜES DE BARCELONA.

Rectificació

Pots modificar les teves dades personals si són inexactes o incompletes.

Supressió

Pots sol·licitar que eliminem les teves dades personals.

Oposició

Pots sol·licitar que no tractem les teves dades personals per a algunes finalitats concretes, per exemple, les basades en interès legítim. 

Limitació del tractament

Pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades en els casos següents:

 • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades. 

 • Quan el tractament sigui il·lícit, però t’oposes a la supressió de les teves dades. 

 • Quan AIGÜES DE BARCELONA no necessiti tractar les teves dades, però tu les necessitis per a l’exercici o la defensa de reclamacions. 

 • Quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus. 

Portabilitat

Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat, a més d’indicar-nos que les transmetem en aquest format electrònic a un altre responsable del tractament.

 

Per exercir els drets anteriors o revocar el consentiment prestat, n’hi ha prou que ens enviïs la sol·licitud per qualsevol dels mitjans següents:

 • Per correu electrònic adreçat a: atencioalclient@aiguesdebarcelona.cat.

 • Registrant la teva sol·licitud en qualsevol de les nostres oficines d’atenció a client.

 • Enviant una carta per correu postal a l’adreça: carrer del General Batet, 1-7, 08028 Barcelona.

 • Per mitjà de l'apartat "contacta" del nostre web.

La sol·licitud ha de tenir el contingut mínim previst a la normativa aplicable i has d’acreditar la teva identitat; en cas de dubte, se sol·licitarà còpia del DNI o document equivalent. En cas que s’actuï com a representant, cal aportar DNI o document equivalent de la persona representada i de la persona autoritzada, i document acreditatiu de la representació. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, AIGÜES DE BARCELONA en pot demanar l’esmena.

AIGÜES DE BARCELONA respondrà les sol·licituds rebudes al més aviat possible i, en tot cas, dins el termini d’un mes. El termini es pot prorrogar fins a dos mesos més (en total, tres mesos) segons la complexitat o el nombre de sol·licituds rebudes. En aquest cas, AIGÜES DE BARCELONA, dins el termini del primer mes, ha d’informar la persona interessada sobre aquesta circumstància i ha d’indicar els motius de la dilació.

L’exercici de drets és gratuït. No obstant això, AIGÜES DE BARCELONA es reserva el dret a cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu. En aquest cas, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades, AIGÜES DE BARCELONA pot optar directament per no respondre la sol·licitud rebuda.

A més, AIGÜES DE BARCELONA ha nomenat un delegat de protecció de dades amb qui pots posar-te en contacte si tens qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. Pots posar-te en contacte amb el delegat de protecció de dades per qualsevol dels mitjans següents:

 • Adreça electrònica: dpo@aiguesdebarcelona.cat.

 • Correu postal: carrer del General Batet, 1-7, 08028 Barcelona. A/ del delegat de protecció de dades.

La teva reclamació es tramitarà de manera confidencial i rebràs una resposta del nostre delegat de protecció de dades.

En tot cas, com a afectat o interessat, pots presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al portal  www.apdcat.cat.