El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

“L’aigua de l’aixeta és l’aliment més controlat del món”

Entrevista a Miquel Paraira, Director de Qualitat de l’Aigua

Recomanes beure l’aigua de l’aixeta de Barcelona?

Absolutament. Cal tenir en compte que l’aigua de l’aixeta és el producte alimentari més controlat del món, a molta distància del segon. A més, a l’àrea metropolitana de Barcelona, disposa d’un certificat de seguretat alimentària —el primer que es va concedir a Espanya—, que assegura que l’aigua distribuïda és totalment saludable i tan segura sanitàriament com qualsevol aliment que puguem trobar als supermercats.

Quantes mostres es prenen a l’any a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona?

Cada any es prenen centenars de milers de mostres a les instal·lacions dels sistemes d’abastament i sanejament per analitzar al nostre laboratori central i als nostres laboratoris de control de procés. Addicionalment, s’analitzen moltíssimes mostres més mitjançant analitzadors automàtics en continu, que vigilen de manera permanent la qualitat de l’aigua a les plantes i a la xarxa de distribució d’aigües de consum, 24 hores al dia i 365 dies a l’any.

Quantes anàlisis dueu a terme per assegurar que l’aigua és totalment apta?

En totes les mostres esmentades anteriorment s’analitzen tots els compostos marcats per les exigents normatives europees. En el cas de l’aigua de consum, la Directiva europea i el Reial decret 140/2003 exigeixen l’anàlisi de 53 compostos i grups de compostos. A aquests, en el cas de l’àrea metropolitana de Barcelona, se’ls afegeix la determinació de moltes substàncies i microorganismes no exigits encara per la legislació, de manera que el nivell de vigilància de la qualitat de l’aigua consumida pels ciutadans aquí és encara més gran que a la resta d’Europa.

Quin tipus de professionals componen l’equip del Laboratori? Tenen la màxima qualificació?

Es tracta d’un equip pluridisciplinari d’elevada qualificació i prestigi, que són grans especialistes en els diferents àmbits de la qualitat de l’aigua i la seva anàlisi. Disposem de químics, biòlegs, farmacèutics, enginyers, etc., i molts d’ells han realitzat el doctorat en aquests temes. A més de treballar en l’anàlisi i control de les aigües, desenvolupem una important tasca de recerca, reconeguda internacionalment.

Quins organismes certifiquen que la qualitat de l’aigua de l’aixeta de Barcelona és màxima?

La funció denominada de “vigilància sanitària” de les aigües de consum, complementària a la tasca d’autocontrol de les empreses subministradores, és responsabilitat per llei de l’administració sanitària. En el cas de Barcelona, aquesta tasca recau en l’Agència de Salut Pública de Barcelona, i a la resta de l’àrea metropolitana, en l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Quina quantitat d’aigua és recomanable beure per a un ciutadà mitjà?

La quantitat recomanada per l’Organització Mundial de la Salut per a un ciutadà mitjà és de 2 litres diaris, que òbviament varia segons l’edat i el nivell d’activitat física. D’altra banda, cal tenir en compte que part d’aquesta ingesta es pot cobrir mitjançant els aliments i altres begudes, tot i que les autoritats sanitàries aconsellen prioritzar l’aigua enfront d’altres tipus de begudes.