El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

Protegir l’aigua invisible

Aigües de Barcelona és pionera en la preservació dels aqüífers subterranis i la regeneració de l’aigua per fer front al canvi climàtic

Un nou món circular està a punt de néixer. El canvi climàtic ens crida poderosament l’atenció perquè fem les coses d’una altra manera. Vivim en un sistema que consumeix sense fre els recursos de la natura. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són la guia per cuidar el planeta i alhora construir una societat més justa. L’aigua, origen de la vida a la Terra, té un paper central en el canvi de model. Per això cal tenir-ne cura, començant per la que no es veu.

El lema del Dia Mundial de l’Aigua d’aquest any és “L’aigua subterrània: fer visible allò invisible” i posa de relleu la importància de l’aigua emmagatzemada al subsol. Es tracta d’un recurs hídric que, al marge de les glaceres i els casquets polars, suposa més del 90% de l’aigua dolça disponible al món. Les aigües subterrànies pateixen perill de sobreexplotació i contaminació, per la qual cosa és vital reforçar-ne la protecció i promoure l’equilibri entre les extraccions i la capacitat de renovació, manteniment i millora del seu estat ecològic.

L’escalfament global, la capacitat limitada dels rius i els aqüífers, junt amb l’increment de la demanda d’aigua per l’augment de la població, dibuixen un escenari de gran estrès hídric que requereix respostes urgents. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha activat la prealerta per sequera a la regió de Barcelona i es podrien començar a decretar restriccions si les reserves d’aigua se situen per sota del 40%. Així mateix, la declaració de prealerta implicaria intensificar l’extracció d’aigua subterrània a través de 200 pous municipals per suplir la falta d’aigua superficial.

Ajudar la natura

La manera més sostenible d’ajudar la natura, protegir els recursos subterranis i adaptar-se als efectes del canvi climàtic és mitjançant la reutilització de l’aigua. La paraula clau és regenerar. Regenerar és sotmetre l’aigua depurada a un tractament nou perquè es pugui reutilitzar seguint un model circular. Un cop regenerada, l’aigua es pot tornar en condicions òptimes als rius i aqüífers per començar novament el cicle de captació o bé subministrar directament la indústria, les ciutats i l’agricultura per a diferents usos. La reutilització de l’aigua regenerada permet garantir la disponibilitat i qualitat dels recursos hídrics, i evita l’impacte dels períodes de sequera.

Aigües de Barcelona va aconseguir regenerar el 2021 un total de 38 hm3 d’aigua, l’equivalent a 11.250 piscines olímpiques. Una clara aposta per la regeneració que cal reforçar davant dels efectes severs del canvi climàtic.

La protecció dels recursos hídrics subterranis és un dels compromisos que formen part de l’estratègia d’acció climàtica que duu a terme la companyia. La recàrrega d’aigua parcialment tractada a la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí i l’ús d’aigua regenerada per evitar la intrusió salina (entrada d’aigua de mar a l’aqüífer), són dos exemples clars d’aquest compromís.

Una de les actuacions més destacades té lloc als aqüífers del delta i de la vall baixa del riu Llobregat, vitals per al subministrament d’aigua a la metròpolis de Barcelona. Des dels anys 60 del segle XX, la companyia aplica un sistema de recàrrega artificial en profunditat, basat en la injecció d’aigua potabilitzada a la planta de Sant Joan Despí en alguns dels pous d’extracció disponibles. Entre els anys 2014 i 2017, es va dur a terme un projecte a nivell internacional per demostrar la possibilitat de recarregar aigua parcialment tractada, és a dir, aigua només sotmesa a un pretractament de decantació i filtració més una lleugera cloració, en comptes d’utilitzar aigua potabilitzada. El 2021, després d’haver-se demostrat en aquest projecte la innocuïtat de la injecció d’aigua parcialment tractada sobre la qualitat de l’aqüífer, l’Agència Catalana de l’Aigua va autoritzar a recarregar aquesta aigua, durant els cinc anys següents, amb un protocol de controls molt exhaustiu. Aquesta actuació permet infiltrar uns 2.500 m3/dia, un cabal d’aigua equivalent al consum diari de més de 23.500 persones.

D’altra banda, des dels anys 70, els nivells de l’aqüífer principal del delta del Llobregat han estat recurrentment per sota del nivell del mar, el que ha afavorit l’entrada d’aigua marina a l’aqüífer, principalment a través de la dàrsena del port a la Zona Franca. Per revertir aquesta situació, entre el 2007 i el 2009 es va construir una línia de 15 pous, ubicats a uns 1.500 metres en paral·lel a la línia de costa, totalment equipats per poder injectar un màxim de 15.000 m3/dia d’aigua regenerada procedent del tractament avançat de l’Estació Regeneradora d’Aigua del Baix Llobregat, gestionada per Aigües de Barcelona. La injecció d’aigua actua com a barrera a l’entrada de l’aigua de mar i millora la qualitat de l’aigua de l’aqüífer en aquesta zona. El 2021 Aigües de Barcelona va injectar als pous un total de 679.105 m3 d’aigua regenerada, equivalent a 200 piscines olímpiques, com a barrera contra la intrusió salina.

Cuidar l’aigua que no es veu és garantir el futur. Construir un món més sostenible és una tasca de tots.