Dona d’alta un nou subministrament d’aigua amb Aigües de Barcelona

Si vols contractar el servei d’Aigües de Barcelona, pots fer-ho de manera còmoda i ràpida a través dels canals que posem a la teva disposició. Per a això, el primer pas és esbrinar si la teva finca disposa o no de connexió d’aigua.

 • La meva finca encara no disposa de connexió d’aigua

Alta online nova instal·lació

Pots sol·licitar la connexió de la nova instal•lació per internet mitjançant l'Àrea de Clients, o visitant la nostra oficina més propera.

 • La meva finca ja disposa de connexió d’aigua i només falta col·locar-hi el comptador

Alta online   

Aquestes són les dades i els documents que has de proporcionar per contractar el servei de subministrament d’aigua.

 • Document que acrediti el dret a contractar el subministrament d’aigua de l’habitatge: contracte de lloguer, escriptura de propietat o opció de compra, o certificat de compra o lloguer expedit pel propietari o l’administrador de l’immoble.

 • NIF/NIE del sol·licitant.

 • En cas que el sol·licitant no sigui el titular del document que acrediti el dret a contractar, haurà de tenir una autorització del titular del contracte de subministrament.

 • Cèdula d’habitabilitat.

 • Número de compte bancari i certificació de titularitat del compte, nom i NIF/NIE/CIF del titular per a la domiciliació del pagament de les factures.

Documentació adicional: La documentació indicada és l’habitual per efectuar la contractació. En cas que es consideri necessari, es pot sol•licitar documentació complementària per a aquest tràmit.

 

Aquestes són les dades i els documents que has de proporcionar per contractar el servei de subministrament d’aigua.

 • Document que acrediti el dret a contractar el subministrament d’aigua del local: contracte de lloguer, escriptura de propietat o opció de compra, o certificat de compra o lloguer expedit pel propietari o administrador de l’immoble.

 • Escriptura de poder atorgada per l’empresa o entitat titular del dret al sol·licitant de la contractació.

 • NIF/NIE del titular o CIF de la comunitat (en cas de comunitats de propietaris).

 • Còpia del NIF/NIE de l’apoderat.

 • En cas que el sol·licitant no sigui la persona apoderada, haurà d’aportar juntament amb l’escriptura de poders la carta d’autorització, degudament emplenada i signada per l’apoderat de la societat* per contractar en nom i representació de la societat o empresa.

 • NIF/NIE del sol·licitant.

 • Epígraf de l’impost sobre activitats econòmiques.

 • Número del compte bancari + certificació de titularitat del compte, nom i NIF/NIE/CIF del titular, per a la domiciliació del pagament de les factures.

 • Sol·licitud a AMB de l’autorització d’abocament d’aigües residuals, per als subministraments industrials que hi estiguin obligats, segons el Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals, BOP 11/04/2019.

Documentació adicional: La documentació indicada és l’habitual per efectuar la contractació. En cas que es consideri necessari, es pot sol·licitar documentació complementària per a aquest tràmit.

*Només poden signar aquesta carta d’autorització de contractació de subministrament d’aigua els apoderats de la societat o empresa amb prou poders per autoritzar aquesta contractació en nom i representació de la societat. És a dir, l’administrador únic, els administradors solitaris, els administradors mancomunats (totes les persones autoritzades han de signar la carta), el conseller delegat, l’apoderat general (únicament si té facultats en l’escriptura per apoderar un tercer).

Juntament amb el contracte de subministrament d’aigua, hauràs d’adquirir i mantenir un equip de mesura homologat per una empresa especialitzada.

Segons l’article 45 del Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l’Aigua, la mesura dels consums que serviran de base per a la facturació del subministrament d’aigua s’ha de dur a terme mitjançant un equip de mesura.

Aquest equip de mesura, segons l'article 46 del Reglament, ha de ser d’un model homologat oficialment i seleccionat per Aigües de Barcelona. A més, segons disposa l’article 47 del Reglament, ha de ser Aigües de Barcelona qui determini el tipus d’equip de mesura, les característiques i l’emplaçament. Si vols saber els criteris de selecció dels equips de mesura per a la teva instal·lació, pots consultar el document adjunt: Criteris selecció equips de mesura.

D’altra banda, de conformitat amb el que estableix l’article 54 del Reglament, en el següent enllaç trobaràs totes les empreses de manteniment que compleixen els requisits per poder realitzar contractes de manteniment d'equips de mesura.

Aigües de Barcelona té un acord amb totes aquestes empreses de manteniment per tal que, en el moment de tramitar-se el contracte de subministrament d’aigua, també es puguin oferir en nom d’aquestes empreses els serveis de manteniment de l’equip de mesura homologat i es pugui contractar-se aquest servei través seu. El titular del contracte de subministrament d’aigua és lliure d’adquirir l’equip de mesura i contractar el manteniment de l’equip de mesura amb l’empresa especialitzada que consideri.

Aigües de Barcelona no presta serveis relacionats amb la venda, el lloguer ni el manteniment d'equips de mesura.

Un cop s'hagi efectuat la contractació del manteniment de l’equip de mesura i s'hagi facilitat l'equip de mesura a Aigües de Barcelona, aquesta serà l'encarregada d'instal·lar-ho.