Sol·licita el canvi de titular del contracte de subministrament d’aigua

Si hi ha hagut un canvi en relació amb la propietat o el lloguer del teu habitatge, pots canviar de manera gratuïta el titular del contracte de subministrament de l’aigua.

Pots fer-ho per internet si estàs registrat a l’Oficina en Xarxa o trucant al telèfon d’atenció al client. En cas que no siguis usuari del portal en línia, donar-t’hi d’alta només et portarà cinc minuts.


Aquestes són les dades i els documents que ens has de proporcionar per fer un canvi de titularitat del servei de subministrament d'aigua:

 • Dades del subministrament (número de contracte i/o adreça del subministrament).
 • Document que acrediti el dret a contractar el subministrament d'aigua de l'habitatge: contracte de lloguer, escriptura de propietat o opció de compra, o certificat de compra o lloguer expedit per la persona propietària o que administra l'immoble.
 • NIF/NIE de qui ho sol·licita.
 • En cas que la persona que ho sol·licita no sigui la titular del document que acrediti el dret a contractar, necessitarà aportar, juntament amb la documentació, la carta d'autorizació, que es troba a la web, emplenada i signada pel titular del contracte de subministrament.
 • Cèdula d'habitabilitat.
 • Número de compte bancari + certificació de titularitat del compte, nom i NIF/NIE/CIF de la persona titular per a la domiciliació del pagament de les factures.

Aquestes són les dades i els documents que ens has de proporcionar per fer un canvi de titularitat del servei de subministrament d'aigua:

 • Document que acrediti el dret a contractar el subministrament d'aigua del local: contracte de lloguer, escriptura de propietat o opció de compra, o certificat de compra o lloguer expedit per la persona propietària o que administra l'immoble.
 • Escriptura de poder atorgada per l'empresa o entitat titular del subministrament al sol·licitant de la contractació.
 • NIF/NIE del titular o CIF de la Comunitat (en cas de comunitats de propietaris).
 • Còpia del NIF/NIE de la persona apoderada.

En cas que la persona que ho sol·licita no sigui l'a persona apoderada necessitarà aportar juntament amb l'escriptura de poders la carta d'autorització emplenada i signada per l'apoderat de la societat* per poder contractar en nom i representació d'una societat o empresa.

 • NIF/NIE de qui ho sol·licita.
 • Epígraf de l'impost sobre activitats econòmiques.
 • Número del compte bancari + certificació de titularitat del compte, nom i NIF/NIE/CIF de la persona titular, per a la domiciliació del pagament de les factures.
 • Sol·licitud a l'AMB de l'autorització d'abocament d'aigües residuals, per als subministraments industrials que hi estiguin obligats, segons el Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals, BOP 11/04/2019.

Recorda que el canvi de titularitat és possible només si el subministrament es troba en vigor i al corrent de pagament.

*Només poden signar aquesta carta d'autorització de contractació de subministrament d'aigua els apoderats de la societat o empresa amb poders suficients per autoritzar l'esmentada contractació en nom i representació de la societat. És a dir, administradors únics, solidaris o mancomunats (cal que totes les persones autoritzades signin la carta), consellers delegats o apoderats generals (només si tenen facultats a l'escriptura per apoderar un tercer).

En sol·licitar el canvi de titular del contracte de subministrament d'aigua et subrogaràs automàticament al contracte de manteniment de l'equip de mesura existent, assumint-ne els drets i obligacions d'aquest.

Si no vols assumir el contracte de manteniment existent de l'equip de mesura, cal que facis un nou contracte amb una empresa especialitzada.

Segons l'article 45 del Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l'Aigua, la mesura dels consums que ha de servir de base per a la facturació del subministrament d'aigua ha de ser realitzada per un equip de mesura.

L'equip de mesura, segons l'article 46, ha de ser un model oficialment homologat, i seleccionat per Aigües de Barcelona. Segons l'article 47, Aigües de Barcelona determina el tipus d'equip de mesura, les seves característiques i el seu emplaçament. Si vols conèixer els criteris de selecció per a la seva instal·lació pots consultar el document adjunt: Criteris selecció equips de mesura.

La persona titular del contracte de subministrament d'aigua és lliure d'adquirir l'equip de mesura i contractar l'empresa especialitzada que consideri.

Aigües de Barcelona no presta serveis relacionats amb la venda, lloguer i manteniment d'equips de mesura. Aquests serveis han de ser contractats mitjançant una empresa especialitzada. Tot i que es pot fer l'adquisició de l'equip de mesura i el seu manteniment amb qualsevol empresa especialitzada, per simplificar-ne la contractació, Aigües de Barcelona ha arribat a acords per oferir aquests serveis en nom d'empreses especialitzades.

Amb les empreses amb les que s'ha arribat a un acord de comercialització, es pot adquirir i contractar el manteniment de l'equip de mesura homologat en el moment de tramitar el contracte de subministrament d'aigua.

Si prefereixes un equip d'una altra empresa, per tal de poder gestionar el canvi de titularitat del subministrament n'has de presentar un a les nostres oficines d'atenció al client que sigui homologat i adequat a la teva instal·lació, i la còpia del contracte de manteniment corresponent.

El llistat d'empreses especialitzades en subministrament i manteniment d'equips de mesura és el següent.

Aquest llistat inclou aquelles empreses que s'han dirigit a Aigües de Barcelona per ser anunciades, tinguin o no acords de comercialització.

És un espai reservat per a empreses especialitzades en subministrament i manteniment d'equips de mesura. En el cas que una empresa vulgui ser anunciada, es farà de forma totalment gratuïta i sol·licitant-ho a l'adreça atencioalclient@aiguesdebarcelona.cat.

Als enllaços següents pots veure i descarregar en pdf la plantilla tipus del document de canvi de titularitat del subministrament d'aigua per equip de mesura i la de contra incendis:

Canvi de titularitat de subministrament d'aigua

Canvi de titularitat subministrament d'aigua contra incendis