Mitigació del canvi climàtic


Minimitzar les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) és clau per mitigar el canvi climàtic. Per això, Aigües de Barcelona disposa d'una estratègia de descarbonització amb els següents objectius, validats per la Science Based Target Initiative, per assolir les emissions netes zero el 2050 i de reducció a curt termini (2030) alineada amb l’escenari d’escalfament global d’1,5ºC per sobre dels nivells preindustrials:

  • Objectiu global Net-Zero: Aigües de Barcelona es compromet a assolir emissions netes zero de GEH al llarg de la seva cadena de valor per al 2050.
  • Objectius a curt termini: Aigües de Barcelona es compromet a reduir l'any 2030 les emissions absolutes de GEH d'abast 1+2 en un 51,4% respecte a l'any base 2019*. Aigües de Barcelona es compromet a reduir les emissions d'abast 3 un 46,2% durant el mateix marc temporal. Aigües de Barcelona també es compromet a reduir les emissions opcionals associades a la gestió de residus en operacions un 46,2% durant el mateix marc temporal.
  • Objectius a llarg termini: Aigües de Barcelona es compromet a reduir l’any 2050 les emissions absolutes de GEH d’abast 1+2 en un 90% respecte a l’any base 2019*. Aigües de Barcelona també es compromet a reduïr les emissions d’abast 3 en un 90% durant el mateix marc temporal. 

    * L’abast de l’objectiu inclou emissions biogèniques relacionades amb l’ús del sòl i eliminacions relacionades amb matèries primeres bioenergètiques.

Curt termini (2030) reducció alineada amb escenari 1,5 ºC: -51,4% emissions abast 1 i 2 vs. 2019; -46,2% emissions abast 3 vs. 2019. Llarg termini (2050) Net Zero: -90% abast 1, 2, 3 vs. 2019; Neutralització del 10% restant.

La petjada de carboni d'Aigües de Barcelona el 2022 ha estat de 82.614,68 tones de CO2, s'ha reduït un 7,44% respecte del 2019 (any base).

Durant el darrer any, hem incorporat noves categories a l'abast de l'inventari de la petjada de carboni, d'acord amb l'estàndard GHG Protocol:

  • emissions relacionades amb tots els béns i serveis adquirits per la companyia, 
  • emissions relacionades amb l'adquisició de béns de capital, com per exemple les obres i inversions d'ampliació i renovació de la xarxa d'abastament, 
  • emissions aigües amunt de la producció de combustibles fòssils, i 
  • emissions aigües amunt de l'electricitat adquirida i pèrdues associades al seu transport i distribució. 

A banda d'incorporar noves categories, s'ha perfeccionat el mètode de càlcul per a les emissions derivades del consum de reactius i d'algunes emissions de procés de les estacions de depuració d'aigües residuals (EDARs). 

La taula següent resumeix l'inventari d'emissions segons la classificació GHG Protocol per al 2022:

Veure el text descriptiu de la infografia de la petjada de carboni segons l'activitat 2022

 

Veure el text descriptiu de la infografia de l'evolució emissions GEH 2022


Seguiment objectius SBTI
 

Categoria 2019 2021 2022 Evolució (%)
Abast 1 + 2 
(t CO2 eq)
17.833,81 14.559,22 13.053,42 -26,80 %
Abast 3
(t CO2 eq)
71.425,80 69.999,29 69.561,26 -2.61 %
Total (abast 1 + 2 +3)
(t CO2 eq)
89.259,61 84.558,50 82.614,68 -7.44 %
Emissions opcionals abast 3
(t CO2 eq)
18.759,16 14.679,26 16.435,69 -12.38 %