Pla d’inversions


Per garantir el nivell de servei a la xarxa metropolitana d’abastament d’aigua potable, Aigües de Barcelona elabora un Pla d’Inversions anual que inclou totes les actuacions a dur a terme en aquest període sobre les instal·lacions de la xarxa d’abastament d’aigua metropolitana, la qual inclou també la infraestructura recollida a l’Annex I del Decret legislatiu 3/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Aigües de Catalunya. 

L’AMB aprova el Pla d’Inversions d’Aigües de Barcelona, i es disposa així mateix de la conformitat del Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat pel que fa a les actuacions a dur a terme sobre les instal·lacions de l’Annex I esmentades.