Informes de seguiment i publicacions

 

Memòria de sostenibilitat 

La memòria de sostenibilitat té com a objectiu informar, de forma transparent, fiable i equilibrada, sobre els assumptes identificats com a més rellevants per Aigües de Barcelona i els nostres grups de relació en matèria de sostenibilitat any rere any.


Tríptic de la memòria anual

En aquest document es recullen els principals indicadors i fites destacades de l’any en relació amb el compromís ambiental, social i de governança amb els nostres grups de relació. 


Memòria d’explotació 

A la memòria d’explotació, es recullen les actuacions, indicadors i variables més representatives relacionades amb la gestió del cicle integral de l’aigua que realitza Aigües de Barcelona.


Memòria d’innovació 

A la memòria d’innovació, es recullen les principals actuacions de la nostra companyia en relació amb aquest àmbit, a través del qual volem fomentar la generació de valor social, econòmic i mediambiental en tots els projectes d’innovació, i ser un agent actiu en l’ecosistema innovador de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.


Portal municipal 

A través d’aquest portal, posem a la disposició dels gestors municipals la informació sobre el servei de l’aigua al seu municipi. Com a gestors del cicle de l’aigua, els oferim tota la informació sobre l’aigua tractada, servida i consumida al seu municipi, accessible només amb usuari i contrasenya.

 

Auditoria d'Eficiència Hidràulica

A continuació posem a la teva disposició l'informe de resultats de l'auditoria sobre l'eficiència hidràulica del servei de subministrament d'aigua que gestiona Aigües de Barcelona corresponent a l'any 2022, d'acord amb el que estableix la Disposició addicional 26a del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i de conformitat amb la Guia per a la realització de les auditories sobre eficiència hidràulica dels serveis d'abastament elaborada per l'ACA.


Revista Aigües