Patrocinis i col·laboracions
 

Aigües de Barcelona disposa d’una política de patrocini i col·laboració en activitats d’interès social i cultural. Regulada i supervisada pel Comitè de Patrocinis de la Companyia, aquesta política vol afavorir els projectes que fomentin els seus valors i que estiguin relacionats amb el cicle integral de l’aigua i el desenvolupament sostenible. 

A través de patrocinis i col·laboracions, Aigües de Barcelona vol afavorir els projectes i les accions que permetin posar en valor l’activitat de la Companyia, les seves instal·lacions i els seus professionals. Tindran preferència, a més, els projectes que vinculin Aigües de Barcelona amb la comunitat local a través de la temàtica de l’aigua, l’arrelament territorial, el compromís amb la responsabilitat corporativa, l’ètica i la integritat. 

Els grans eixos de la política de patrocini i col·laboracions d’AIGÜES DE BARCELONA són:

AIGUA - La cura de l’aigua i el medi ambient

 • Cicle de l’aigua
 • Estalvi d’aigua
 • Reaprofitament de l’aigua
 • La qualitat de l’aigua

CIUTAT - El desenvolupament sostenible

 • Ciutat i canvi climàtic
 • Economia circular
 • Ciutats més naturals

PERSONES - El desenvolupament de les comunitats locals

 • Vulnerabilitat
 • Acció social
 • Educació
 • Hàbits saludables

1.1 CRITERIS D’ACTUACIÓ

PRIMER. Les accions de patrocini han de ser coherents amb les activitats d’AIGÜES DE BARCELONA, i s’han d’efectuar en profit d’organismes amb un estatut, una reputació i una situació financera que no impliquin cap risc ètic o financer posterior per a la Companyia.

SEGON. Les accions de patrocini comercial han de ser coherents amb els àmbits d’actuació i els valors d’Aigües de Barcelona. Tenen prioritat les accions que reforcin el posicionament de la Companyia en els àmbits següents: gestió de l’aigua, desenvolupament sostenible, excel·lència empresarial, innovació, cooperació i aliances, talent, medi ambient i implicació social.

TERCER. Les accions de patrocini social  s’han de dur a terme preferentment dins de quatre línies d’acció: educació, sensibilització, diàleg i intervenció i, en particular, accions vinculades al desenvolupament de la comunitat, com ara promoció d’hàbits saludables, participació cultural i desenvolupament socioeconòmic.

QUART. Es prohibeix tota acció de patrocini en favor de persones, entitats o organitzacions que exerceixin o promoguin activitats contràries a les lleis, els drets fonamentals i els principis constitucionals i, en tot cas, contràries als valors i principis ètics d’AIGÜES DE BARCELONA. En cap cas la contribució feta per la Companyia no podrà tenir com a propòsit prometre, oferir o assegurar avantatges competitius per a AIGÜES DE BARCELONA.
Així mateix, està prohibit el patrocini estructural a través de la participació en el capital social d’entitats o organitzacions beneficiàries.

CINQUÈ. Les accions de patrocini relatives a esports de motor queden excloses, excepte per a projectes específics amb objectius de desenvolupament sostenible i de protecció del medi ambient. També s’exclouen les propostes que impliquin operacions contaminants.

SISÈ. Les col·laboracions amb universitats i escoles han de ser coherents amb els principis ètics i de responsabilitat corporativa que regeixen l’exercici de l’activitat de la Companyia. S’ha de donar preferència a les col·laboracions amb les universitats i les càtedres relacionades estretament amb la línia de negoci de l’aigua, i a les activitats dutes a terme pels operadors internacionals en aquesta matèria.


1.2 TIPOLOGIES

1.2.1 PATROCINI

Patrocini és el suport material, habitualment financer, aportat a una organització o entitat amb la voluntat d’obtenir un benefici directe amb la presència de la imatge corporativa d’Aigües de Barcelona. El patrocini pot ser de caràcter social o comercial.

1.2.2 MECENATGE

Mecenatge és el suport material (financer, humà o tècnic) aportat sense contrapartida directa per part del beneficiari a una obra, persona o entitat per a l’exercici d’activitats amb caràcter d’interès general, habitualment d’ordre cultural, social, científic o humanitari, a fi de potenciar el valor d’AIGÜES DE BARCELONA a mitjà i llarg termini.

1.2.3 COL·LABORACIÓ ACADÈMICA

Col·laboració acadèmica és el conveni i finançament d’una càtedra o un projecte de recerca amb institucions acadèmiques i de recerca en l’àmbit de les humanitats i les ciències socials.


1.3 COMITÈ DE SELECCIÓ

Un cop es rep la sol·licitud de patrocini o col·laboració, un comitè format per un equip multidisciplinar d’Aigües de Barcelona es reuneix i decideix sobre la seva idoneïtat d’acord amb la política oficial de la Companyia sobre patrocinis, mecenatges i col·laboracions. 

Direcció de Governança i Regulació
Direcció Economico-financera
Direcció de Comunicació
Direcció Territorial
Direcció d´Innovació
Direcció Clients
Departament de Desenvolupament Sostenible
Direcció de RRHH
Secretaria

1.4 COM PRESENTAR UNA SOL·LICITUD

Totes les peticions de patrocini i col·laboració s’han de presentar conforme al document de procediment operatiu que trobareu a l’enllaç següent.

Terminis i pressupost
Les propostes han d’estar vinculades als tres eixos de la política de patrocini i col·laboracions d’Aigües de Barcelona, i s’han d’emmarcar dins dels seus criteris d’actuació.

Cal tenir en compte que les propostes s’acceptaran en funció de la Política de Patrocinis i la Política Pressupostària de la Companyia.

Les propostes s’han de presentar, com a mínim, un mes abans de la realització o l’inici de l’activitat, si bé és desitjable una antelació més gran.

Arran de la crisi provocada pel covid-19, i conscient de la seva responsabilitat com a prestatària d’un servei fonamental, Aigües de Barcelona ha reorientat la seva política de patrocinis, aprofundint en les mesures de suport a aquelles persones en situació de vulnerabilitat, en totes aquelles accions imprescindibles per garantir el servei així com la salut i seguretat dels treballadors i treballadores de la companyia, i en aquelles accions que ajudin a combatre i vèncer el virus.


1.5 Llistat de patrocinis i col·laboracions