Estructura organitzativa, òrgans de govern, retribucions i funcionament

Consell d'Administració

President 
Àngel Simon
Conseller delegat
Felipe Campos (en nom de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.)
Consellers i conselleres
Narciso Berberana
Marta Colet
Montserrat Colldeforns
Asunción Martínez
Carmen Marull
Clara Navarro
Marta Palacio
Jordi Parés
Miquel Roca
Isabel Rodríguez
Jordi Ros
Ciril Rozman
Jordi Serra
Vicepresident
Manuel Cermeron
Secretari no conseller
José Mª de Paz Arias
Vicesecretari no conseller
Alejandro Jiménez

 

Dades actualitzades a 22 de juny de 2022. 

De conformitat amb els Estatuts Socials, els membres del Consell d’Administració no han meritat cap import en concepte de retribució com a membres del Consell, ni de dietes ni d’atencions estatutàries.


El calendari de sessions per 2023 és:

 • 22 de febrer de 2023
 • 10 de maig de 2023
 • 20 de setembre de 2023
 • 22 de novembre de 2023

 • Comissió Executiva
 • Comissió d'Estratègia
 • Comissió d’Ètica, Compliment i Govern Corporatiu
 • Comissió de Comptes
 • Comissió de Participació Social
 • Comissió de Sostenibilitat
 • Comissió d’Acció Social
 • Comissió d’Innovació
 • Comissió de Recursos i Infraestructures Hidràuliques

 • Rubén Ruiz - Direcció General
 • Jorge Manent - Sotsdirecció General
 • Maria Rosa Ruiz - Direcció Jurídica
 • Rebeca Marin - Direcció Persones i Organització
 • Jordi Fontana - Direcció Operacions
 • Miquel Sans - Direcció Serveis Generals

 

Dades actualitzades a 16 de febrer de 2023.

En procés d'actualització

En procés d'actualització