Estructura ètica


Codi ètic d'Aigües de Barcelona
 

El Codi ètic d'Aigües de Barcelona, Empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l'aigua, S.A., aprovat pel seu consell d'administració, va dirigit a tots els professionals de la companyia i estableix les bases de comportament que s'han de seguir en l'exercici dels seus deures professionals.

Codi ètic


Canal ètic
 

Sistema intern d’informació

El canal ètic és el mecanisme implementat per Aigües de Barcelona per comunicar, de manera confidencial i anònima, actuacions contràries a la legislació vigent o les normes internes de la companyia o el seu codi ètic.

El canal ètic d’Aigües de Barcelona compleix amb tots els requisits establerts per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Tota la informació facilitada es tractarà de manera confidencial.

Les comunicacions s’hauran de fer contactant amb el compliance officer per qualsevol dels següents canals:

  • Mitjançant el canal digital:
    • canal ètic. (A través d’aquest enllaç es podrà sol·licitar també una entrevista personal o telefònica amb el compliance officer.)
  • Per correu postal, dirigit al compliance officer i indicant “CONFIDENCIAL”, a l’adreça c/ General Batet, 1-7. 08028 Barcelona

Per a qualsevol consulta o sol·licitud d’assessorament en matèria d’ètica i compliment, es pot omplir el formulari de consulta i enviar-lo a l’adreça codietic@aiguesdebarcelona.cat

Política de privacitat de la bústia del canal ètic


Compliance officer
 

Al novembre del 2016 es va crear la figura específica dins de l’estructura global d’Aigües de Barcelona del compliance officer, un càrrec que es configura com a òrgan unipersonal específic de prevenció i compliment, amb poders autònoms d’iniciativa i control i funcions orientades a la supervisió i a vetllar per prevenir i minimitzar les conductes contràries a l’ètica, així com el risc de comissió de delictes o incompliment normatiu penal al si d’Aigües de Barcelona.

Les seves funcions se centren a promoure la difusió del codi ètic i el model de prevenció d’Aigües de Barcelona, i també a establir i desenvolupar les polítiques i els procediments necessaris a fi d’impulsar que ambdós s’apliquin de manera efectiva. Cal destacar que, en aquest procés, es busca la implicació tant de les persones que integren la companyia, amb independència del seu nivell jeràrquic, com d’aquelles que no en formen part però que es relacionen amb Aigües de Barcelona. Per aquest motiu, el compliance officer també s’encarrega de gestionar el canal de denúncies i consultes en l’àmbit funcional, plantejades ja sigui des de dins de la companyia com per part de tercers, inclosos proveïdors, administracions públiques i clients, entre d’altres.