Estructura ètica

Codi ètic d'Aigües de Barcelona

El Codi Ètic d'Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A., aprovat pel seu Consell d'Administració, va dirigit a tots els professionals de la companyia i estableix les bases de comportament que s'han de seguir en l'exercici dels seus deures professionals.

Més informació del Codi Ètic

Informació del Canal ètic al web

Formulari d'irregularitats

Formulari de consulta

Política de privacitat del Canal ètic

Política de privacitat de la DPO

Compliance Officer

Al novembre del 2016 es va crear la figura específica dins de l’estructura global d’Aigües de Barcelona del Compliance Officer, un càrrec que es configura com a òrgan unipersonal específic de prevenció i compliment, amb poders autònoms d’iniciativa i control i funcions orientades a la supervisió i a vetllar per prevenir i minimitzar les conductes contràries a l’ètica, així com el risc de comissió de delictes o incompliment normatiu penal al si d’Aigües de Barcelona.

Les seves funcions se centren a promoure la difusió del codi ètic i el model de prevenció d’Aigües de Barcelona, i també a establir i desenvolupar les polítiques i els procediments necessaris a fi d’impulsar que ambdós s’apliquin de manera efectiva. Cal destacar que, en aquest procés, es busca la implicació tant de les persones que integren la companyia, amb independència del seu nivell jeràrquic, com d’aquelles que no en formen part però que es relacionen amb Aigües de Barcelona. Per aquest motiu, el Compliance Officer també s’encarrega de gestionar el canal de denúncies i consultes en l’àmbit funcional, plantejades ja sigui des de dins de la companyia com per part de tercers, inclosos proveïdors, administracions públiques i clients, entre d’altres.

Canal ètic

Disposem d’un canal ètic que va ser creat com a mecanisme de comunicació intern i extern per fer consultes o denunciar qualsevol tipus de comportament poc ètic. A més, disposem d’un protocol disciplinari en cas d’incompliment, que complementa el protocol d’investigacions internes relatives a incompliments de les polítiques internes, que respecta cinc principis rectors bàsics: celeritat, confidencialitat, presumpció d’innocència, objectivitat i respecte als drets fonamentals. 

Durant el 2020, la Compliance Officer ha rebut 14 comunicacions, nou consultes vinculades principalment amb procediments d’aprovació de patrocinis i mecenatges, quatre consultes sobre conflictes d’interès, i finalment, una consulta relacionada amb l’acceptació d’una invitació a un esdeveniment cultural. No hi ha hagut cap comunicació relativa a suposats incompliments.