Projectes clau de reducció d'emissions
 

Aigües de Barcelona treballa en paral·lel en diferents línies per tal d'assolir els objectius de reducció d'emissions a curt i llarg termini.
 

Reducció d'emissions directes:
 

Les emissions directes són aquelles que es produeixen a les instal·lacions o als actius gestionats per Aigües de Barcelona. Treballem per reduir-les, donat que es tracta de fonts d'emissió sobre les quals tenim un control directe.

Les emissions d'òxid nitrós (N2O) generat en els processos de depuració són un punt clau en les emissions directes (abast 1). A través del projecte d'innovació NITROUS, finançat per Aigües de Barcelona i en el qual ha participat CETAQUA i el teixit universitari, s'ha monitoritzat en temps real en els reactors biològics de l'EDAR Sant Feliu de Llobregat la generació d'aquest gas, que té un alt potencial d'escalfament global, per tal de definir vies operatives que en permetin predir i reduir la generació.

El metà és també un gas amb un alt potencial d'escalfament global (27 vegades superior al CO2, IPCC AR6, 2021). Les fuites incontrolades de metà són per tant un altre aspecte rellevant en la petjada de carboni de la companyia. El 2023, Aigües de Barcelona ha llançat el projecte MEDAR, que busca identificar i quantificar, mitjançant solucions innovadores, les emissions incontrolades d'aquest gas a les EDARs que inclouen processos de digestió anaeròbia de fangs, per tal de reduir-les.

L'esforç i la voluntat d'Aigües de Barcelona per avançar cap a una gestió cada vegada més respectuosa amb el medi ambient i eficient, des del punt de vista energètic, es tradueix en la incorporació de cotxes 100% elèctrics d'última generació a la flota de la companyia. Aquests  vehicles estan pensats per ser utilitzats en vies urbanes i interurbanes, amb una autonomia mitjana de 130 quilòmetres.

Flota de vehícles elèctrics. 154 vehícles el 2021, 160 vehícles el 2022 i 167 vehícles el 2023.


Reducció d'emissions indirectes:
 

Les emissions indirectes són emissions produïdes per tercers, fora de les instal·lacions o actius gestionats per Aigües de Barcelona. Tot i que no tenim un control directe sobre aquestes emissions, és clau treballar per reduir-les donat que suposen la major part de les nostres emissions de GEH.

Amb la voluntat d'avançar cap a la emissions netes zero de manera oberta amb la cadena de valor, Aigües de Barcelona lidera un espai pioner d'acció climàtica per a la reducció col·lectiva d'emissions.

A partir de sessions de treball i gràcies a la participació i les aliances amb els proveïdors, dissenyem i desenvolupem noves accions per reduir i contribuir a mitigar les emissions indirectes de la companyia i, a la vegada, impulsar la neutralització col·lectiva d'emissions al territori.

Hub d'acció climàtica d'Aigües de Barcelona: cap a la neutralitat oberta i la resiliència

Tanquem el cicle mitjançant estratègies d'economia circular, tot minimitzant el consum de recursos i els impactes en el medi. A Aigües de Barcelona prioritzem l'optimització de tots els recursos necessaris per dur a terme l'activitat i donem un segon ús als residus que poden esdevenir un recurs energètic més net.

Evolucionem les depuradores d'aigües residuals i les convertim en ecofactories aplicant els principis de l'economia circular, en instal·lacions generadores de nous recursos, assolint la neutralitat energètica, amb un impacte ambiental i social positiu i aportant valor compartit.
 

infografia % residus valoritzats 2022

Veure el text descriptiu de la infografia del % de residus valoritzats el 2022


Plantes regeneratives


La gestió dels fangs generats a les ecofactories suposa un focus d’emissions rellevant (el 2022, van representar un 16% del total d’emissions d’Aigües de Barcelona). Aigües de Barcelona treballa actualment en el desplegament d’un Pla director de fangs amb horitzó 2030 que permeti la transició cap a models més circulars per a) valoritzar els fangs a través de la digestió anaeròbia per a la producció de biogàs i biometà i b) desplegar nous models que permetin un aprofitament energètic i material dels llots de depuradora.