Informació comptable de la gestió econòmica
 

 

Compte de resultats
Milers d'Euros Acumulat     Des 2021 Acumulat     Des 2020 (*)
Ingressos 404.540 384.524
Despeses d'Explotació (346.807) (322.744)
Beneficis abans d'interessos, impostos, depreciació i amortització  (EBITDA) 57.733 61.780
% Marge Beneficis abans d'interessos, impostos, depreciació i amortització (EBITDA) 14,3% 16,1%
Amortitzacions i Provisions (48.503) (51.353)
Resultat d'explotació (EBIT)                                                                               9.230 10.427
% Marge Resultat d'explotació (EBIT)  2,3% 2,7%
Resultat Extraordinari (782) (389)
Resultat  de les activitats ordinàries (RAO) 8.448 10.038
% Marge Resultat de les activitats ordinàries (RAO) 2,1% 2,6%
Resultat Financer (1.537) (4.984)
Benefici abans d'impostos (BAI) 6.911 5.054
% Marge benefici abans d'impostos (BAI) 1,7% 1.3%
Impost de Societats (1.981) (1.171)
Benefici Net 4.930 3.883
% Marge Benefici Net 1,2% 1,0%

(*) Dades reexpressades (segons nota 2.4 CCAA)

Descarrega el document.

Balanç
ACTIU Des 2021 Des 2020 PASSIU Des 2021 Des 2020
No Corrent  537.637 535.826 Patrimoni Net 357.868 356.411
      Capital 337.000 337.000
Immobilitzat 512.953 510.923 Reserves  15.938 15.528
Inversions en Empreses Grup  - 60 Resultat de l'Exercici 4.930 3.883
Inversió Financera 17.852 17.496 No Corrent  133.108 23.709
Import Diferit d'Actiu 6.832 7.347   Deutes a llarg termini amb Entitats de Crèdit 109.127 -
Altres deutes a llarg termini 20.614 19.967
Corrent  110.708 197.445 Impost Diferit de Passiu  3.367 3.742
Deute Financer - 196.000
Existències  647 654 Préstec  - 196.000
Clients i altres comptes  92.342 100.150 Corrent  157.369 157.151
Tresoreria 17.719 96.641 Proveïdors i altres comptes 108.361 114.733
Deutes Administracions Públiques 48.893 42.418
TOTAL ACTIU  648.345 733.271 TOTAL PASSIU  648.345 733.271

 

Descarrega el document.

Principals magnituds físiques

Gràfic de principals magnituds físiques

Descarrega el document.

Dades rellevants
Aigua potable 2021 2020
Municipis 23 23
Habitants (*) 2.928.722 2.964.777
Volum lliurat d’aigua a la xarxa (hm3) 188,21 191,80
Nombre d’ETAP explotades per Aigües de Barcelona 6 6
Quilòmetres de xarxa 4.716,85 4.702,90
Nombre de dipòsits 83 83
Centrals de bombament 73 73
Vàlvules reguladores 129 138
Aigua per a usos no potables 2021 2020
Municipis 9 10
Clavegueram 2021 2020
Municipis servits 14 14
Habitants servits 456.908 457.842
Quilòmetres de xarxa i col·lectors 1.244,95 1.298,82
Aigües depurades 2021 2020
Municipis  40 40
S'inclouen els municipis que no pertanyen a l’AMB, però que estan connectats a la xarxa de col·lectors metropolitans.    
Habitants (*) 3.399.910 3.435.115
Depuradores 7 7
Estacions de bombament 39 39
Càrrega contaminant equivalent (Habitants Equivalents)  3.898.417 4.058.071
Aigua depurada (hm3) 249,49 284,08
Reutilització 2021 2020
Municipis 4 4
Volum d’aigua reutilitzada (hm3) 37,99 12,35
Usos aigua reutilitzada (m3) 2021 2020
Agricultura  152.065 142.000
Medi ambient (**) 37.734.532 12.153.021
Recreatiu  102.200 51.233
Telecontrol 2021 2020
Milions de registres diaris 1,5 1,5
Estacions remotes 109 113
Sensors a la xarxa d’abastament 5.600 5.600


(*) Dades de 2021 actualitzades segons dades de l'INE disponibles a juny 2022.
(**) L'increment mediambiental s'ha degut a necessitats i demandes directes de l'ACA (E. Baix Llobregat) i de la Cambra Agrària de Gavà Viladecans en el cas de l'E. Gavà-Viladecans.

Descarrega el document.

Període mig de pagament a proveïdors 
Exercici 2021 Exercici 2020
Dies Dies
Període mig de pagament a proveïdors  41 40
Rati d’operacions pagades  41 41
Rati d’operacions pendents de pagament 37 33
Exercici 2021 Exercici 2020
Euros Euros
Total pagaments realitzats 437.662.363 382.992.321
Total pagaments pendents 42.097.630 41.572.528

 

Descarrega el document.