Informació comptable de la gestió econòmica
 

 

Compte de resultats 2020
Milers d'Euros Acumulat     Des 2020 Acumulat     Des 2019
Ingressos 399.524 430.047
Despeses d'Explotació (337.744) (345.701)
Beneficis abans d'interessos, impostos, depreciació i amortització  (EBITDA) 61.780 84.346
% Marge Beneficis abans d'interessos, impostos, depreciació i amortització (EBITDA) 15,5% 19,6%
Amortitzacions i Provisions (51.353) (48.353)
Benefici abans d'interessos i impostos (BAII)                                                                               10.427 35.993
% Marge benefici abans d'interessos i impostos (BAII)  2,6% 8,4%
Resultat Extraordinari (389) (736)
Resultat  de les activitats ordinàries (RAO) 10.038 35.257
% Marge Resultat de les activitats ordinàries (RAO) 2,5% 8,2%
Resultat Financer (4.984) (4.768)
Benefici abans d'impostos (BAI) 5.054 30.489
% Marge benefici abans d'impostos (BAI) 1,3% 7,1%
Impost de Societats (1.171) (8.267)
Benefici Net 3.883 22.222
% Marge Benefici Net 1,0% 5,2%

 

Descarrega el document.

Balanç 2020
ACTIU Des 2020 Des 2019 PASSIU Des 2020 Des 2019
No Corrent  535.826 541.754 Patrimoni Net 356.411 372.276
Immobilitzat  510.923 515.374 Capital 337.000 337.000
Inversions en Empreses Grup  60 60 Reserves  15.528 13.054
Inversió Financera 17.496 17.227 Resultat de l'Exercici 3.883 22.222
Impost Diferit d'Actiu  7.347 9.093 No Corrent  23.709 24.021
Altres deutes a llarg termini 19.967 19.881
Corrent  197.445 176.956 Impost Diferit de Passiu  3.742 4.140
Deute Financer 196.000 196.000
Existències  654 654 Préstec  196.000 196.000
Clients i altres comptes  100.150 82.400 Corrent  157.151 126.413
Tresoreria 96.641 93.902 Proveïdors i altres comptes 114.733 96.767
Deutes Administracions Públiques 42.418 29.646
TOTAL ACTIU  733.271 718.710 TOTAL PASSIU  733.271 718.710

 

Descarrega el document.

Principals magnituds físiques

 

Descarrega el document.

Dades rellevants
Aigua potable 2020 2019
Municipis 23 23
Habitants 2.964.777 2.921.310
Volum lliurat d’aigua a la xarxa (hm3) 191,80 196,48
Nombre d’ETAP explotades per Aigües de Barcelona 6 6
Quilòmetres de xarxa 4.702,90 4.698,12
Nombre de dipòsits 83 83
Centrals de bombament 73 73
Vàlvules reguladores 138 137
Aigua per a usos no potables 2020 2019
Municipis 10 10
Clavegueram 2020 2019
Municipis servits 14 15
Habitants servits 457.842 499.544
Quilòmetres de xarxa i col·lectors 1.298,82 1.368,97
Aigües depurades 2020 2019
Municipis (*)                      40 40
Habitants 3.435.115 3.386.008
Depuradores 7 7
Estacions de bombament 39 39
Càrrega contaminant equivalent (Habitants Equivalents)  4.058.071 4.194.127
Aigua depurada (hm3) 284,08 265,31
(*) Inclou els municipis que no pertanyen a l’AMB, però connectats a la xarxa de col·lectors metropolitans  
Reutilització 2020 2019
Municipis 4 4
Volum d’aigua reutilitzada (hm3) 12,35 12,39
Usos aigua reutilitzada (m3) 2020 2019
Agricultura  142.000 153.290
Medi ambient  12.153.021 12.159.277
Recreatiu  51.233 80.260
Telecontrol 2020 2019
Milions de registres diaris 1,5 1,5
Estacions remotes 113 112
Sensors a la xarxa d’abastament 5.600 5.600

 

 

 

 

                 

 

Descarrega el document.

Període mig de pagament a proveïdors 
Exercici 2020 Exercici 2019
Dies Dies
Període mig de pagament a proveïdors  40 42
Rati d’operacions pagades  41 42
Rati d’operacions pendents de pagament 33 39
Exercici 2020 Exercici 2019
Euros Euros
Total pagaments realitzats 382.992.321 417.061.492
Total pagaments pendents 41.572.528 35.516.779

 

Descarrega el document.