Plantilla i dades generals d’ocupació

 

(*) Dades actualitzades a 31 de desembre de 2022

Ofertes de treball i procés selectiu

Els processos de selecció es desenvolupen segons l’Article 25 de l’actual conveni col·lectiu.

Retribucions del personal

Ref. Article 71. Nivells retributius anuals per categoria i nivell salarial (Veure Disposició Transitòria 4ª).

Notes: (*) Els valors en negreta corresponen als salaris homologats al 100% el 2023 (segons disposició transitòria 4ª). Els nivells salarials presentats son els definitius a les taules a partir de l'any 2019 per a tots els col·lectius, segons el procés de homologació establert i la promoció horitzontal aplicable (amb el compliment dels períodes de permanència i el procés formatiu establert).

(*) Dades actualitzades a 1 de gener de 2023

Conveni col·lectiu

Primer Conveni Col·lectiu d’Aigües de Barcelona

Convocatòries dels processos interns de promoció del personal

Els processos de promoció es desenvolupen segons art. 25 l’actual conveni col·lectiu.

Representació sindical

La representació sindical d’Aigües de Barcelona, EMGCIA, escollida l'11 d’abril de 2019, està formada per 66 membres de comitès d’empresa i 7 delegats de les seccions sindicals, dels quals 25 corresponen a ATAB-USO, 23 a UGT, 21 a CCOO, 3 a Intersindical-CSC i 1 a CGT.

El nombre d’hores de permís per crèdit horari sindical està establert a l’Estatut dels Treballadors i a la Llei orgànica de llibertat sindical, i per a empreses de més de 750 treballadors és de 40 hores mensuals.

Les hores dedicades pels representants dels treballadors a la funció sindical, durant l’any 2021, no superen el límit màxim establert a la legislació laboral, i el nombre total d’hores dedicades ha estat de 22.069,27.