Recursos humans

 

Plantilla i dades generals d'ocupació

Plantilla i dades generals d'ocupació

Veure el text descriptiu de la infografia de plantilla i dades generals d’ocupació del 2021 a 2023
 

(*) Dades actualitzades a 31 de desembre de 2023


Ofertes de treball i procés selectiu

Els processos de selecció es desenvolupen segons l’Article 25 de l’actual conveni col·lectiu.


Retribucions del personal

Ref. Article 71. Nivells retributius anuals per categoria i nivell salarial (Veure Disposició Transitòria 4ª).

Retribucions del personal

Veure el text descriptiu de la infografia de retribucions del personal el 2023

Notes: (*) Els valors en negreta corresponen als salaris homologats al 100% el 2023 (segons disposició transitòria 4ª). Els nivells salarials presentats son els definitius a les taules a partir de l'any 2019 per a tots els col·lectius, segons el procés de homologació establert i la promoció horitzontal aplicable (amb el compliment dels períodes de permanència i el procés formatiu establert).

(*) Dades actualitzades a 1 de gener de 2023


Conveni col·lectiu

Primer Conveni Col·lectiu d’Aigües de Barcelona


Convocatòries dels processos interns de promoció del personal

Els processos de promoció es desenvolupen segons art. 25 l’actual conveni col·lectiu.


Representació sindical

La representació sindical d'Aigües de Barcelona, EMGCIA, escollida el 20 d’abril de 2023, està formada per 65 membres de comitès d'empresa, dels quals 24 corresponen a ATAB, 22 a UGT, 18 a CCOO i 1 a CGT.

El nombre d'hores de permís per crèdit horari sindical està establert a l'article 68 de l'Estatut dels Treballadors i a la Llei orgànica de llibertat sindical, segons l'escala següent:

  • 1r Fins a cent treballadors, quinze hores.
  • 2n De cent un a dos-cents cinquanta treballadors, vint hores.
  • 3r De dos-cents cinquanta-u a cinc-cents treballadors, trenta hores.
  • 4t De cinc-cents un a set-cents cinquanta treballadors, trenta-cinc hores.
  • 5è De set-cents cinquanta-un en endavant, quaranta hores.

Les hores dedicades pels representants dels treballadors a la funció sindical, durant l'any 2023, no superen el límit màxim establert a la legislació laboral, i el nombre total d'hores dedicades ha estat de 23.121,32.