Política de Privacitat de la Web

 

1.    Qui és el responsable del tractament de les dades obtingudes a través d’aquest lloc web?

El responsable del tractament de les dades personals recollides mitjançant aquest lloc web és Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA (en endavant, “Aigües de Barcelona”), amb CIF A66098435 i domicili social al carrer del General Batet, 1-7, 08028 Barcelona.

2.    Quina finalitat té aquesta política de protecció de dades personals?

Aquesta política té per objectiu donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals que facilites o que recollim a través del nostre lloc web <https://www.aiguesdebarcelona.cat/ca/web/ab-corporativa/home> (el “lloc web”) i de l’Oficina Virtual, per mitjà de formularis o galetes, perquè puguis decidir lliurement i voluntàriament si vols que les tractem.
 
Al web es poden trobar diferents enllaços a plataformes i pàgines gestionades per terceres entitats, en les quals s’ofereixen serveis comuns per a empreses del grup, al qual pertany Aigües de Barcelona. Aquestes pàgines disposen de la seva pròpia política de privacitat, en què es detalla l’entitat responsable del tractament de les dades i les finalitats d’aquest tractament. 

3.    Quin tipus de dades recull Aigües de Barcelona obtingudes a través d’aquest lloc web, per a què s’utilitzen i quina és la base de legitimació?

El fet de visitar el web d’Aigües de Barcelona (en endavant, el “lloc web” o el “web”) i navegar per les seves diferents seccions no requereix que es faciliti cap dada de caràcter personal. No obstant això, recollirem determinada informació relacionada amb la navegació que fas (que no sempre ens permetrà identificar l’usuari) mitjançant galetes instal·lades al teu equip. Si us plau, consulta’n més detalls a la nostra política de galetes a https://www.aiguesdebarcelona.cat/ca/web/ab-corporativa/politica-de-cookies.

L’usuari del web pot efectuar diferents gestions per a les quals caldrà tractar-ne les dades personals: 

(i) Gestions per a les quals no cal que sigui client ni estigui registrat al nostre sistema, per exemple: formular queixes, informar de fraus o d’avaries a la via pública o en algun immoble, presentar reclamacions, fer consultes, etc.

Segons la gestió que s’hagi d’efectuar, i per poder atendre-la correctament, es poden sol·licitar dades identificatives (nom, cognoms i DNI, en alguns casos), dades de contacte (adreça postal, telèfon, adreça electrònica, segons la petició) i altres dades relacionades amb la petició que s’efectua, per exemple: adreça del frau o de l’avaria detectada. 

 •  Les dades es tractaran amb la finalitat de gestionar la sol·licitud continguda al formulari al qual s’accedeix i que es completa. 
 • La base de legitimació és el consentiment donat per l’usuari que les facilita, que es posa en contacte de manera voluntària amb Aigües de Barcelona. Aquest consentiment és revocable en tot cas, sense efectes retroactius (és a dir, no afectaria les peticions o les sol·licituds ja tramitades). 

(ii)    Gestions al web que tinguin per finalitat donar-se d’alta com a client/abonat del servei, per exemple: petició de connexió, sol·licitud d’alta, canvi de nom o subrogació d’un contracte preexistent.

Segons la gestió que s’hagi d’efectuar, i per poder atendre-la correctament, se sol·licitaran dades identificatives (nom, cognoms i DNI), dades de contacte (adreça postal, telèfon, adreça electrònica, segons la petició), dades relacionades amb l’immoble per al qual se sol·licita el subministrament o el canvi de titularitat (escriptures de propietat, referència cadastral, contracte d’arrendament, etc.), dades de representació (apoderament, en cas que s’actuï en representació d’una altra persona o una persona jurídica) i dades econòmiques (dades bancàries per a la domiciliació de factures).

 • Les dades es tractaran amb la finalitat de gestionar l’alta com a client del servei. 
 • La base de legitimació és el consentiment donat per l’usuari que les facilita, que es posa en contacte de manera voluntària amb Aigües de Barcelona. 

L’usuari que es relaciona amb Aigües de Barcelona per ser client del servei pot trobar més informació sobre el tractament de les seves dades a la política de protecció de dades de clients i usuaris del servei a l’enllaç següent: https://www.aiguesdebarcelona.cat/oficinaenxarxa/ca/web/ofex#popup_avislegal1.

(iii)    Gestions al web que requereixen que l’usuari sigui client del servei o una persona autoritzada pel titular del contracte, per exemple: completar l’autolectura, fer pagament en línia de factures.

o    Les dades introduïdes es tractaran amb la finalitat d’efectuar la gestió seleccionada en el marc de l’expedient de contracte per generar les factures del servei prestat. 

Si gestiona el pagament en línia de factures, l’usuari serà dirigit a pàgines gestionades per terceres entitats (banca en línia) que col·laboren amb Aigües de Barcelona. Aquestes pàgines disposen de la seva pròpia política de privacitat, en què es detallen l’entitat responsable del tractament de les dades i les finalitats d’aquest tractament. 

Aigües de Barcelona tracta les dades a partir del consentiment donat per l’usuari que les facilita, el qual es posa en contacte de manera voluntària amb Aigües de Barcelona. 

(iv)    Gestions que requereixen necessàriament el registre a l’Oficina Virtual o “Àrea de clients” del web: a través de l’Oficina Virtual, el client pot accedir a les seves dades a l’expedient del contracte i, a més, modificar-les (dades de contacte, dades bancàries, sempre que sigui el titular del compte), introduir dades de lectura del període, activar la factura electrònica, sol·licitar duplicats de factures, entre d’altres.

Per registrar-se a l’Oficina Virtual, cal que l’usuari sigui client del servei i que accepti les condicions d’ús que es mostren a l’inici del procés de registre. Les condicions d’ús de l’Oficina Virtual es poden consultar a https://www.aiguesdebarcelona.cat/oficinaenxarxa/ca/web/ofex#popup_avislegal1

El tractament de les dades a l’espai de l’Oficina Virtual és necessari per gestionar la relació contractual subscrita entre el client i Aigües de Barcelona. Els clients d’Aigües de Barcelona disposen d’informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals a la política de protecció de dades de clients i usuaris del servei a l’enllaç següent: https://www.aiguesdebarcelona.cat/oficinaenxarxa/ca/web/ofex#popup_avislegal1 

4.    Tràmits efectuats per un tercer o en nom d’una persona jurídica i per administradors de finques

Com a norma general, l’usuari del web, a través dels formularis que hi ha disponibles, facilitarà únicament dades personals de què sigui titular. No obstant això, s’admetrà que l’usuari faciliti dades d’un tercer sempre que (i) hagi obtingut les dades de manera lícita, i (ii) disposi d’autorització i hagi informat l’afectat, si escau, del tràmit o la consulta que efectuarà.

Els tràmits i les consultes que es facin a través del web els ha d’efectuar l’usuari en nom propi. Com a excepció del que s’ha indicat anteriorment, es poden fer gestions en nom de tercers en cas de:

 • Persona amb l’autorització expressa del titular.
 • Representants o persones de contacte de persones jurídiques que actuïn en nom seu.
 • Administradors de finques degudament col·legiats, que actuïn en nom de comunitats de propietaris i altres clients.

Les dades personals dels representants, les persones de contacte i els administradors de finques es tractaran, a partir de l’interès legítim (d’acord amb el que disposa l’article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), amb l’única finalitat de gestionar la petició efectuada en nom d’un tercer. 

En cas que les dades personals aportades pertanyin a un tercer, qui les facilita garanteix que ha informat aquest tercer d’aquesta política de privacitat i que n’ha obtingut l’autorització per facilitar les seves dades a Aigües de Barcelona amb les finalitats assenyalades. Igualment, garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

5.    Qui pot accedir a les dades personals facilitades a Aigües de Barcelona a través d’aquest lloc web? Hi ha transferències internacionals?

Aigües de Barcelona utilitza prestadors de serveis per a la realització d’algunes tasques pròpies del contracte que, si escau, han d’accedir a les dades d’usuaris per poder efectuar la gestió que sol·licita. Aquests prestadors tenen la condició d’encarregats del tractament i únicament tractaran les dades personals conforme a les instruccions d’Aigües de Barcelona. En cap cas no podran utilitzar les dades personals de l’usuari per a finalitats pròpies o diferents de les detallades en aquesta política.

Aigües de Barcelona té com a sotsencarregats de determinats serveis Microsoft Corporation, ubicada als Estats Units (EUA). En cas que es produeixi una transferència internacional de dades als EUA, aquesta és lícita, ja que s’han establert garanties adequades per protegir les dades personals a través de la formalització de clàusules contractuals tipus adoptades per decisió de la Comissió Europea i la corresponent adaptació al servei concret, sens perjudici que, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva, s’està definint l’adopció de garanties addicionals proposades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

6.    A qui comuniquem les teves dades?

Aigües de Barcelona no comunica a tercers les teves dades personals recollides a través d’aquest lloc web, llevat que ho consentis o que hi estiguem obligats legalment.

Quan calgui el teu consentiment per comunicar les teves dades personals a tercers, als formularis de recollida de dades t’informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació, així com de la identitat o els sectors d’activitat dels possibles cessionaris de les teves dades personals.

Aigües de Barcelona sí que podria estar obligada a comunicar en alguns casos dades d’usuaris, es tracti o no de clients, a les administracions competents titulars de serveis o de conceptes tributaris associats als serveis que presta quan se li requereixin amb aquesta finalitat, quan la comunicació sigui necessària per atendre la sol·licitud o la consulta, o quan sigui necessari per gestionar judicialment una situació de frau. 

En particular, Aigües de Barcelona està obligada a comunicar les dades personals dels seus clients a determinades administracions i entitats, tal com es detalla a l’apartat VII (“A qui comuniquem les teves dades?”) de la política de protecció de dades de clients i usuaris del servei disponible a l’enllaç següent: https://www.aiguesdebarcelona.cat/oficinaenxarxa/ca/web/ofex#popup_avislegal1. 

7.    Durant quant de temps conservem les teves dades?

Les dades dels clients es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, per poder gestionar-la adequadament. Un cop finalitzada aquesta relació (transcorreguts els terminis de l’operació de cobrament de rebuts pendents i resolts els conflictes oberts en relació amb el servei), hem de conservar les teves dades degudament bloquejades durant un període addicional en què hi pot haver qualsevol responsabilitat derivada dels serveis prestats o dels tractaments realitzats. 

Les dades de no clients facilitades per a altres gestions (consultes o comunicacions de fraus) es conservaran durant el temps que calgui per gestionar la sol·licitud, més un període addicional a l’efecte d’atendre les possibles responsabilitats legals que en derivin. 

En cas que hagis autoritzat l’enviament de comunicacions comercials, mantindrem les teves dades fins al moment en què ens indiquis que vols deixar de rebre les nostres ofertes, fins i tot encara que hagis finalitzat la relació contractual amb nosaltres.

8.    Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercir-los?

La llei reconeix, en cas que n’hagis atorgat el consentiment, el dret a poder retirar-lo en qualsevol moment, així com a poder exercir els drets següents en matèria de protecció de dades:

Dret Contingut

Accés

Pots consultar quines dades personals estan incloses a les bases de dades d'AIGÜES DE BARCELONA.

Rectificació 

Pots modificar les teves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.

Supressió 

Pots sol·licitar que eliminem les teves dades personals.

Limitació del tractament

Pot sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, en determinades circumstàncies:

- Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les teves dades.
- Quan el tractament sigui il·lícit, però t'oposis a la supressió de les teves dades.
- Quan Aigües de Barcelona no necessiti tractar les teves dades, però les necessitis per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- Quan t'hagis oposat al tractament de les teves dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.

Portabilitat

Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat, a més d'indicar-nos que les transmetem en aquest format electrònic a un altre responsable.

 

Per exercir els drets anteriors o revocar el consentiment prestat, n’hi ha prou que ens enviïs la sol·licitud per qualsevol dels mitjans següents: 

 • Per correu postal a l’adreça: carrer del General Batet, 1-7, 08028 Barcelona.
 • Mitjançant l’apartat “Contacta” del nostre web: proximitatlopd@aiguesdebarcelona.cat.
 • Registrant la sol·licitud a qualsevol de les nostres oficines del servei. 

La sol·licitud haurà de tenir el contingut mínim previst en la normativa aplicable i hauràs d’acreditar la teva identitat; en cas de dubte, se sol·licitarà còpia del DNI o document equivalent. En cas que s’actuï com a representant, caldrà aportar DNI o document equivalent de la persona representada i de la persona autoritzada i document acreditatiu de la representació. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, AIGÜES DE BARCELONA et podrà demanar que l’esmenis. 

A més, Aigües de Barcelona ha nomenat un delegat de protecció de dades, amb qui pots posar-te en contacte si tens qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. Pots posar-te en contacte amb el delegat de protecció de dades per qualsevol dels mitjans següents:

 • Adreça electrònica: dpo@aiguesdebarcelona.cat.
 • Correu postal: carrer del General Batet, 1-7, 08028 Barcelona. A/ del delegat de protecció de dades.

La teva reclamació s’investigarà de manera confidencial i rebràs una resposta del nostre delegat de protecció de dades.
En tot cas, com a afectat o interessat, pots presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al portal <https://www.aepd.es/>, o, en cas dels clients del servei, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al portal <www.apdcat.cat>.

9.    Xarxes socials

Com a norma general, els perfils corporatius d’Aigües de Barcelona a les xarxes socials (Twitter, Facebook, etc.) tenen un caràcter merament informatiu. Si ens facilites dades a través de missatges privats en xarxes socials amb motiu d’una consulta o una petició feta per aquest mitjà, les dades personals facilitades seran utilitzades exclusivament per atendre la petició efectuada, en els termes que s’exposen en aquesta política. Recordem que no has d’incloure dades personals teves o de tercers (com ara adreces electròniques, nom, telèfon o número de contracte o de compte bancari) als missatges oberts en cap xarxa social. Si no estàs segur si el teu missatge pot ser llegit o no per tercers, et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres per un altre canal.